Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

CU: balans nodig tussen sport en onderwijs
Bron website CU Oldebroek vrijdag 09 november 2012 13:50

In een Huis-aan-huis-column deze week gaf de fractie van de ChristenUnie aan blij te zijn met de voorgenomen aanschaf van de Erica Terpstrahal in Wezep. Deze hal biedt – naast de Kamphal – veel mogelijkheden voor de binnensport. In verband daarmee is er het plan de drie gymzalen in Wezep en Hattemerbroek te sluiten. Dat biedt weer ontwikkelingskansen voor de woonkernen, dus nodigden we de samenleving uit om in deze plannen mee te denken. Onderwijsmensen deden dat door met name te reageren op de voorgenomen sluiting van de gymzalen. Zij waren begrijpelijkerwijs kritisch omdat ze daarvan niet op de hoogte waren. Ook maakten zij een aantal inhoudelijke kritische kanttekeningen. Het college reageerde snel: er was inderdaad een communicatiefout gemaakt, en het zegde toe snel in overleg te treden met het onderwijsveld.....lees verder op de website van de CU Oldebroek.
Onrust over sloop gymzalen Wezep
Bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen zaterdag 10 november 2012 | 07:22

OLDEBROEK - Onder basisschooldirecteuren in Wezep en Hattemerbroek is grote beroering ontstaan over de voorgenomen sloop van drie gymzalen. Het college van B en W verwijst de scholen naar de Kamphal en de recent aangekochte Erica Terpstrahal.
Het afstoten en herbestemmen van de gymzalen is belangrijk voor het financieren van deze aankoop. Dat was al een poosje openbaar, maar is nooit met de scholen overlegd........lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

TE WEINIG LOKALE BETROKKENHEID BIJ DOSSIER GYMZALEN

Komende donderdag moet de raad een besluit nemen over een merkwaardig voorstel. De Erica Terpstrahal kan voor 2,3 miljoen euro worden aangekocht, een waardevolle voorziening voor Wezep. Aanvullend wordt voorgesteld om ongeveer 800.000 euro te besteden aan de inrichting en vooral ook: aan een kunstgrasveld, dus een totale investering van ruim 3 miljoen euro. En daar komen de jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer bij. Om de touwtjes aan elkaar te knopen, wordt voorgesteld de gymzalen aan de Sneeuwbesstraat en de Kerkweg in Wezep en de gymzaal bij de Bouwakker in Hattemerbroek te slopen. Deze gymzalen worden intensief gebruikt door de basisscholen.

Wat is er mis met het voorstel?
In de visie van de CDA-fractie is er op twee punten iets misgegaan:
 • :!: Sluiting van de gymzalen raakt de scholen en ouders heel direct. Daarom moet zo’n voorstel natuurlijk als eerste worden besproken met de scholen: wat zijn de gevolgen, welke problemen levert het op, hoeveel tijd gaat erin zitten om met de leerlingen naar de sporthal te lopen, enz. Achteraf de scholen informeren is niet meer dan een doekje voor het bloeden. En het kan zeker niet worden afgedaan met de mededeling van het college dat de afstand van de basisscholen tot de sporthallen binnen de toegestane wettelijke afstandsnormen ligt. Merkwaardig is daarbij, dat de wethouder twee weken geleden nog aangaf, dat het voorstel wel met de scholen was besproken. Het CDA is van mening, dat eerst helder moet worden hoe de scholen aankijken tegen sluiting.

  :!: Hoe heeft het kunnen gebeuren, dat in de afgelopen maanden zoveel miljoenen zijn uitgegeven aan extra personeel en aan het ambtelijk apparaat maar nu wel drie waardevolle gymzalen voor de scholen moeten worden gesloopt om onderhoud voor een sporthal mogelijk te maken. Drie voorzieningen worden afgebroken om een nieuwe voorziening mogelijk te maken. Is dit wel redelijk? Kan dit wel? De scholen lijken de dupe te worden van een slecht management en verkeerde financiële prioriteiten door de gemeente. De kinderen lijken letterlijk het kind van de rekening te worden!
Het CDA kiest voor lokaal gewortelde politiek en is van mening dat het beschikbare geld zoveel mogelijk moet worden besteed aan de eigen lokale samenleving (en dus niet aan meer personeel). Als het gaat om de gymzalen moeten de grote zorgen die er zijn bij leerkrachten en ouders serieus worden genomen. Echte betrokkenheid begint met overleg, met luisteren naar elkaar en met het samen zoeken naar oplossingen.

CDA fractie
Jules van de Weerd
Heleen Mulder
Arjan Dickhof

Kijk ook eens op http://www.cda.nl/oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Aan de fractieleden van de politieke partijen in de gemeente Oldebroek.

Oldebroek, 07-11-2012
Onderwerp: sluiting/sloop sportzalen

Geachte fractieleden,

Ons is ter ore gekomen dat het college van B&W een raadsvoorstel (kenmerk 109778; ‘aankoop Erica Terpstrahal te Wezep, inclusief gronden’) heeft geformuleerd. Op zich vinden wij het positief dat het college zich met deze aankoop inspant voor goede sportvoor-zieningen in de gemeente. Echter, in dit voorstel wordt ook de sluiting dan wel sloop van de gymnastiekzalen in Wezep en Hattemerbroek voorgesteld.

De directies van ondergetekende scholen willen graag het volgende onder uw aandacht brengen:

We hebben heel toevallig kennis genomen van dit raadsvoorstel. Hoewel er in het voorstel (punt 9) wordt gesproken over regelmatig contact met gebruikers, is er met ons (we rekenen onszelf tot de hoofdgebruikers) geen enkel overleg geweest. Wij zijn zelfs niet eens geïnformeerd. Op 11 oktober j.l. hebben we nog een LEA-overleg met de wethouder gehad. Er is met geen woord gerept over dit voornemen.
Wij betreuren het dat het gemeentebestuur ons niet op de hoogte heeft gebracht van een dergelijk voorstel met voor de scholen verstrekkende gevolgen. We voelen ons hierin niet serieus genomen.
Uit het voorstel blijkt dat het aankopen van de Erica Terpstrahal tevens inhoudt dat de drie gymzalen worden afgestoten. Verderop in het voorstel wordt zelfs uitgegaan van sloop.
Dit heeft grote gevolgen voor de lessen bewegingsonderwijs van de basisscholen in de kernen Wezep en Hattemerbroek.

Realiseert het college zich dat:
 • - Hiermee het bewegingsonderwijs op de basisscholen behoorlijk in de knel kan komen. Of minstens de scholen hiermee in een lastig parket worden gebracht.
  - De loopafstand van diverse scholen tot de overblijvende sporthallen wel erg groot wordt. M.n. voor de jongere kinderen kan dit oplopen tot wel 25 à 30 minuten lopen naar de hal en vervolgens dezelfde tijd weer teruglopen; van kwalitatief verantwoord gymnastiekonderwijs kan dan weinig sprake meer zijn.
  - De scholen het niet kunnen verantwoorden dat bewegingsonderwijs dan ‘het kind van de rekening wordt’ of juist een onevenredig deel van de effectieve leertijd gaat opeisen.
  - De scholen de laatste tijd (juist op aandrang van de gemeente) veel aandacht en tijd investeren in ‘gezond leven en bewegen’. Het zomaar schrappen van een drietal gymzalen en zorgen voor een veel grotere afstand tot de gymaccommodatie hier haaks op staat.
  - Onze leerlingen, m.n. de jongere, nogal wat verkeersgevaarlijke hobbels moeten nemen alvorens de sporthal te bereiken. Wie gaat hier verantwoordelijkheid voor nemen?
  - Wij ons afvragen of dit voorstel in lijn is met de beweging ‘clustering schoolgebouwen’ waar de gemeente ook aan werkt.
  - Wij ons afvragen of dit voorstel strookt met punt 5 uit de toelichting: Toekomstvisie Oldebroek 2030, Imago. Hier wordt gesteld dat we een gemeente willen zijn met goed basisonderwijs. Wij maken ons zorgen of de kwaliteit van het onderwijs met dit plan gewaarborgd kan worden.
  - De leefbaarheid van kleine kernen hier niet beter van wordt.
  - Onze eerste peilingen onder de ouders aangeven dat ook zij zich grote zorgen maken over dit voorstel.
Wij zijn graag bereid over dit onderwerp met u van gedachten te wisselen of u verder te informeren. Daarnaast hopen en rekenen we op een goede en verantwoorde afweging van uw kant.

Namens,

De Nassauschool, mevr. I. Martens, directeur
De Goede Herderschool en de Oranjeschool, dhr. W. Post, directeur
De Uilenhorst, dhr. C. Otte, directeur
De Wereldweide, dhr. M. Broekman, directeur
De Meidoorn, dhr. E. Kloppenburg, directeur
De Klepperbelt, dhr. D. v.d. Lugt, directeur
Het Agnietencollege, dhr. E. v. Amelsfort, directeur
De Bron en de Rank, dhr. B. Kanis, directeur


Met vriendelijke groeten,
Ben Kanis,
dir. De Bron en De Rank, Wezep

N.B.: een afschrift van deze brief is ook verzonden naar B&W van de gemeente Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

persbericht gemeente Oldebroek, 13 november 2012
College overlegt met scholen over sluiting gymzalen Wezep en Hattemerbroek

Het college van Oldebroek gaat in gesprek met de basisscholen die bezwaar hebben gemaakt tegen de sluiting van drie gymzalen in Wezep en Hattemerbroek. Deze sluiting is een impliciet onderdeel van het raadsvoorstel over de aankoop van de Erica Terpstrahal. Dit raadsvoorstel staat op de agenda voor de raadsvergadering van 15 november.


Al langere tijd is de overweging om de gebruikers van de gymzalen per 1 september 2013 onder te brengen in de Erica Terpstrahal en de Kamphal. Een aantal basisscholen en ouders van leerlingen heeft bezwaar gemaakt tegen dit voornemen. Het college wil met deze scholen verder in gesprek over hun bezwaren. Zij vraagt de gemeenteraad daarom expliciet alleen een besluit te nemen over de aankoop van de Erica Terpstrahal.

Scholen niet geïnformeerd
In het proces rond de aankoop van de Erica Terpstrahal lag de focus vooral op de gevolgen voor de sportverenigingen en het Agnieten College. Over de sluiting van gymzalen is vooraf niet gecommuniceerd met de scholen. Het college van B&W heeft dit erkend en de scholen inmiddels schriftelijk excuus aangeboden. Ook heeft afgelopen maandag een gesprek met enkele schooldirecteuren plaatsgevonden. Hierin heeft het college de scholen gevraagd om een toelichting te geven op de door hen aangedragen bezwaren.

Bezwaren richten zich op verkeersveiligheid en afstand
Het bericht over sluiting van de drie gymzalen leverde veel reacties op uit de samenleving. Die reacties gingen vooral over de afstanden naar de sporthallen en de verkeersveiligheid. Voor een aantal scholen geldt dat zij meer reistijd kwijt zijn en de Stationsweg of Zuiderzeestraatweg moeten oversteken. De basisschooldirecteuren verklaarden in het gesprek met het college niet tegen de aankoop van de Erica Terpstrahal te zijn. Wel vroegen zij het college om de gymzalen niet te slopen.

Wel besluiten over aankoop Erica Terpstrahal, niet over gymzalen
Het overleg met de scholen is voor het college aanleiding om verder in gesprek te gaan over de maatschappelijke gevolgen van de sluiting van de gymzalen en mogelijke oplossingsrichtingen. Deze gesprekken vinden plaats in de loop van 2013. De resultaten van die gesprekken vormen de basis voor een nieuw voorstel aan de gemeenteraad over de toekomst van de gymzalen.
Omdat de Erica Terpstrahal nog steeds een centrale rol speelt in de gemeentelijke ambitie voor multifunctionele accommodaties en efficiënt ruimtegebruik, handhaaft het college het raadsvoorstel voor zover dit betrekking heeft op de aankoop van de sporthal.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Barry »

Is de Terpstrahal groter dan de Kamphal?

Bij mijn beste weten is de Kamphal te verdelen in 3 sportzalen. Er is nu een tekort aan sportzalen, daarom moest de Terpstrahal ook worden aangekocht, als er dan 3 gymzalen moeten verdwijnen dan zou de Terpstrahal in minimaal 4 sportzalen te verdelen moeten zijn.

Liesbert038
Berichten: 1
Lid geworden op: do nov 08, 2012 17:13

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Liesbert038 »

Je gaat toch niet eerst een nieuwe grotere sporthal kopen om ruimte te creeëren om vervolgens oude gymzalen te slopen, zodat je weer met ruimtegebrek komt te zitten!!!!!!!!!!!

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Barry »

Liesbert038 schreef:Je gaat toch niet eerst een nieuwe grotere sporthal kopen om ruimte te creeëren om vervolgens oude gymzalen te slopen, zodat je weer met ruimtegebrek komt te zitten!!!!!!!!!!!
Dat bedoel ik nou! maar de gemeente snapt dat denk ik niet.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 430
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door mrotman »

Voor de bezetting van de gymzalen klik op deze link. Let op laatste kolom staat op tweede bladzijde.

Bezetting seizoen 2011-2012 tussen 1 september en 30 juni, dagdeel 18.00-23.00

Kerkweg 45%
Sneeuwbesstraat 46%
Hattemerbroek 15%

Maar het college moet zo verstandig wezen om in deze moeilijke tijd elke uitgave zorgvuldig te overwegen. Zeker nu de gymzalen uit het plan gaan zie ik geen enkele noodzaak om meer te beslissen vanavond 15 november dan alleen de aankoop van de hal. Dan kan er nog eens rustig nagedacht worden, want als je het plan van de sluiting van de gymzalen een blunder van het college mag noemen, moet je ook nog eens kijken naar de onderbouwing van de extra investering van 800.000 euro.
Laatst gewijzigd door mrotman op do nov 15, 2012 8:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: kleine wijziging

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 344
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Barry »

Is in deze cijfers ook rekening gehouden met seizoensdruk?

Ik hoorde dat bv de korfbal bij mooi weer buiten is en slecht weer binnen dan heb je over de winterperiode een hogere bezettingsgraad dan over het hele jaar.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 430
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door mrotman »

De cijfers geven de bezetting van de gymzalen, korfbal maakt tijdens de winter voor zover ik weet gebruik van een sporthal.

OLVO maakt o.a. gebruik van de gymzalen: http://www.olvo-wezep.nl/index_bestanden/LESROOSTER.pdf

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Voorlopig geen koop sporthal
Bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergen donderdag 15 november 2012 23:43

OLDEBROEK - De veelbesproken aankoop van de Erica Terpstrahal in Wezep is voorlopig uitgesteld. Het raadsdebat hierover verliep gisteravond dermate chaotisch dat burgemeester Adriaan Hoogendoorn besloot om een besluit hierover door te schuiven....lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

foutje Stentor:
...Het college vroeg de raad om 3,1 miljoen euro te investeren voor aankoop van hal en gronden....
Dit moet zijn 2.3 miljoen.
Het college wil wel direct 800.000 investeren in aanpassingen en kunstgras, dan wordt het totaal 3.1 miljoen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

CDA: Chaos in raad door slecht voorstel aankoop Erica Terpstra-hal.

Donderdagavond heeft de raad van Oldebroek vergaderd over de aankoop van de Erica Terpstra-hal. Het college wil 3,1 miljoen investeren in de aankoop van de hal met gronden. Daarbij was een deel van het gevraagde geld bedoeld voor aanpassingen in de hal en het aanleggen van kunstgras. In de week voorafgaand aan de vergadering was er al volop onrust, maar de chaos werd tijdens de avond nog groter.


Onderdeel van het voorstel was namelijk de sloop van drie gymzalen uit Hattemerbroek en Wezep. Helaas was het college vergeten de scholen te betrekken en dus liepen de mailboxen van alle raadsleden vol met mails van bezorgde ouders en scholen. Het college trok haar conclusies en na eerst een excuusbrief richting scholen gestuurd te hebben stelde het college voor om de sloop van de gymzalen (voorlopig) uit het voorstel te halen en alleen een besluit te nemen over de aankoop van de hal met gronden inclusief aanpassingen en de aanleg van kunstgras. Duidelijk werd in de vergadering dat het college de onderhoudskosten voor de drie gymzalen wel wil schrappen.

Er kan niet anders gesteld worden dan dat de vergadering chaotisch verliep. Nog voordat er inhoudelijk gesproken werd over het onderwerp trok raadslid Van den Brink zich terug als woordvoerder namens de CU. Nadat door anderen de mogelijkheid van belangenverstrengeling werd benoemd door raadslid en voorzitter WHC besloot Van den Brink de eer alsnog aan zichzelf te houden en zich te onthouden van stemming. Daarna volgde een urenlange discussie waarbij het volstrekt onduidelijk was wat nu precies het voorstel van het college was.

Vanuit het CDA werd duidelijk aangegeven dat de partij voor een goede en brede sportvoorziening is. Het CDA wil dan wel een deugdelijk financiële onderbouwing en die was niet aanwezig. Het is onduidelijk of er genoeg gebruikers zijn als de drie gymzalen worden gehandhaafd. Verder krijgen de scholen te maken met drie gymzalen waarvoor geen onderhoudsbijdrage beschikbaar is. Er zaten dus meerdere punten in het voorstel die niet goed doordacht waren.

Uiteindelijk werd na uren vergaderen de behandeling van het voorstel gestaakt. Rond het tijdstip van circa 22.30 uur moest er namelijk nog over de meerjarenbegroting 2013-2016 worden besloten. Een besluit dat voor middernacht genomen moet worden om niet onder preventief toezicht van de provincie te komen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

CU: Aankoop Erica Terpstrahal binnen handbereik
Bron website CU Oldebroek vrijdag 16 november 2012 21:35

In de raadsvergadering van donderdag 15 november was er onvoldoende tijd om een besluit te nemen over de aankoop van de Erica Terpstrahal, maar de kans dat de gemeenteraad in december positief beslist over deze aankoop is relatief groot. SGP en ChristenUnie hebben zich daar in de laatste raadsvergadering duidelijk over uitgesproken. Daarbij dient de aantekening gemaakt te worden dat wij hopen dat dit onder dezelfde condities kan. De onderhandelingen over de aankoop moeten opnieuw gevoerd vanwege het verstrijken van de einddatum De aankoop van de Erica Terpstrahal speelt een centrale rol in de ambitie van de gemeente Oldebroek. Een ambitie voor multifunctionele accommodaties met efficiënt gebruik door onderwijs, muziek en sport.......lees verder op de website van de CU Oldebroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9543
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Oldebroek denkt mee over alternatief Terpstrahal

Bericht door Redactie »

Besluit aankoop ET hal uitgesteld
Bron website VVD 16 nov 2012 | Bernard Franken

Donderdagavond 16 November stond de aankoop van de Erica Terpstra hal en gronden op de agenda van de gemeenteraad. Een aankoop die de afgelopen weken voor opschudding heeft gezorgd in de gemeente Oldebroek. Het college had namelijk verzuimd om aan de betrokken scholen mee te delen dat ‘hun’ gymzalen gesloopt zouden worden bij aanschaf van de Erica Terpstra hal. Een grove fout in een toch al discutabel dossier. De VVD geeft graag hier visie op deze aankoop.

Wim Roelofsen heeft namens de VVD fractie in commissie samenleving enkele weken geleden al zijn twijfel uitgesproken over het plan. Niet omdat de VVD tegen goede sportvoorziening in onze gemeente is, maar wel omdat de VVD van mening is dat er niet 3.1 miljoen uitgeven kan worden zonder goed onderbouwd plan. Want dat is het geval. De exploitatie van de Erica Terpstra hal is op zijn zachts gezegd vaag. Het college spreekt over mogelijke gebruikers met wie gesprekken gevoerd worden. Echt concreet word het niet, de vraag blijft dus wie gaat de hal gebruiken en tegen welke prijs? De mogelijke gebruikers hebben op dit moment een onderkomen en de kans is zeer groot de huurprijs voor de Erica Terpstra hal hoger ligt als het geen wat ze nu betalen.. Kunnen de mogelijke gebruikers dit opbrengen? Of moet de gemeente dan weer bijspringen? Als hoofdgebruiker spreekt het college over korfbalverenigingen Rood Wit. De overgang van Rood Wit naar de Erica Terpstra hal heeft echter wel een consequentie.. Er moet dan namelijk voor € 150.000,- aan de hal verbouwd worden voor een kantine en kleedaccommodaties. Deze € 150.000,- is nog niet meegenomen in het voorstel.........lees verder op de website van de VVD
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie