College presenteert sluitende begroting voor 2015

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 30 september 2014
College presenteert sluitende begroting voor 2015

Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2015. In de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ werd verwacht dat het sluitend maken van de begroting 2015 niet eenvoudig zou zijn. Het resultaat is bereikt door het beschikbare budget voor personeel te verlagen en door een eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve.
Voor de jaren na 2016 is er sprake van tekorten. Daarvoor gaat het college een aantal bezuinigingssporen uitwerken, die ervoor moeten zorgen dat Oldebroek de komende jaren sluitende begrotingen heeft.


Nieuwe opbouw van de begroting
Het nieuwe college heeft de begroting anders ingericht. De begroting is nu opgebouwd aan de hand van drie ontwikkelingen: de participatiesamenleving (Oldebroek voor Mekaar), de nieuwe taken op het gebied van Zorg, Jeugd en Werk (Sociaal Domein) en de dienstverlening. Daarnaast zijn voor de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden vijf programma’s opgenomen. Alle begrotingsbedragen zijn kritisch beoordeeld en er zijn flinke administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Dit alles heeft als eerste resultaat een jaarlijks voordeel opgeleverd van € 100.000,-. Eenmalig is er een voordeel van € 1.000.000,- dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Belastingen
Het college heeft zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de plaatselijke belastingen. Wethouder Lydia Groot: “We stellen de gemeenteraad voor de tarieven van hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten te verlagen. Daardoor dalen de lasten met ongeveer € 50,- per huishouden. Dat is in deze tijd een mooie boodschap.” De kostenverlaging is mogelijk door het niet meer uitvoeren van het hondenbeleidsplan, een bijdrage uit de reserve afval en een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. De tarieven voor andere belastingen en heffingen, zoals de onroerende zaak belastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting worden met het inflatiepercentage verhoogd. Oldebroek is qua woonlasten landelijk gezien een “middenmoter”. Het college vindt dat een acceptabele positie.

Bezuinigingen
Het college wil verdere bezuinigingsmogelijkheden graag samen met de inwoners onderzoeken. Daarvoor zal een aanpak worden gekozen die past bij Oldebroek voor Mekaar. Het college verwacht dat het beheer van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen en de bedrijfsvoering efficiënter kan, waardoor kosten kunnen worden bespaard.

Redactie: Zelf de begroting lezen klik hier
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Algemene Beschouwingen CU op de begroting 2015
Bron website ChristenUnie Oldebroek maandag 03 november 2014 16:20

Op 13 november 2014 zal de gemeenteraad van Oldebroek de begroting 2015 vaststellen. De ChristenUnie Oldebroek heeft vooraf de Algemene Beschouwingen over de begroting aan het papier toevertrouwd en openbaar gemaakt. In de raadsvergadering zal uiteraard nog op een aantal specifieke onderdelen van de begroting gediscussieerd worden met het College en de andere raadsfracties. Enkele onderdelen uit de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie zijn onderstaand weergegeven.

Meer verantwoordelijkheid geven
De aanpak die de ChristenUnie voor staat is allereerst mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen.

Effect van de transitie van het sociale domein
Eén van de moeilijkste vragen die op dit moment gesteld kan worden is: “Wat is in 2015 het effect van de transitie van het sociale domein op het welzijn van de burgers van onze gemeente?” De transitie moest in korte tijd voor elkaar gemaakt worden, zodat het per 1 januari 2015 functioneert. De ChristenUnie is wel van mening dat in de gemeente Oldebroek alles op alles is gezet om een en ander op tijd klaar te hebben. De ChristenUnie pleit voor een goede communicatie en afstemming tussen alle spelers op het sociaal domein.

Mantelzorgers
De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote appèl dat gedaan wordt op mantelzorgers en de grote groep andere vrijwilligers; houden ze het vol en blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd? Blijft goede zorg betaalbaar vraagt de ChristenUnie zich hardop af.

Onderwijs
De ChristenUnie is blij met het plan dat de schoolbesturen samen met de gemeente hebben opgesteld om de diversiteit van basisscholen in Wezep terug te brengen tot 3 integrale kindcentra’s. Wij geloven dat hiermee de kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd. Wel vraagt de ChristenUnie aan het College hoe het College betrokken blijft bij dit proces en op welke wijze het College de raad zal informeren over het vervolg.

Duurzaamheid
De gemeente Oldebroek sluit zich weer aan bij het regionale klimaatactieplan Noord-Veluwe en heeft verder een aantal concrete, nieuwe doelen benoemd. In regio Noord-Veluwe verband zijn er verschillende organisaties actief die hierbij ook een helpende hand kunnen bieden. De ChristenUnie vraagt het college welke concrete stappen het College gaat zetten teneinde de ambitie en doelen die leiden naar duurzaamheid nader in te vullen?

Woningbouw
De fractie vindt dat het College wel iets meer ambitie op het gebied van woningbouw mag tonen. Het onderzoek naar de starterleningen vraagt bijvoorbeeld dringend om een vervolg.

Afvalstoffenscheiding
Met het College is de fractie het eens dat de afvalstoffenscheiding veel beter kan. Een betere scheiding zal op termijn voor de burger tot een lager tarief voor de grijze en groene container leiden.

Sluitende begroting
Voor 2014 zien we een sluitende begroting maar voor de jaren na 2015 zien we negatieve begrotingssaldi. Ontwikkelingen op rijksniveau volgen elkaar echter in een hoog tempo op. Wij zien met instemming dat sporen worden voorgesteld die ertoe leiden tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Ook de voorgestelde aanpak om de bezuinigingen samen met de samenleving te doen juichen we toe. Want voldoende draagvlak is hiervoor zeker nodig.

Voor de volledige Algemene beschouwingen kijk op de website van de ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Bron website VVD Oldebroek
Door Fractie VVD Oldebroek op 5 nov 2014
VVD: Algemene Beschouwing 2015

Voor de VVD en de gemeente Oldebroek was 2014 een bijzonder jaar.

Er kwam een einde aan een turbulente Collegeperiode, waarbij de vergelijking met een kippenhok op zijn plaats zou zijn. Nooit eerder had Oldebroek zoveel wethouders (7 stuks) nodig om de 4 jaar vol te maken.

Dat lieten we achter ons met de verkiezingen, maar wat schetst onze verbazing, de coalitiepartijen werden door de kiezer beloont met stemmenwinst, en ABO kwam met 4 zetels ook in het College . De wegen van de kiezer in Oldebroek zijn ondoorgrondelijk.

Het nieuwe College werd geconfronteerd met nieuwe wetgeving op het gebied van het sociale domein, wat grote gevolgen heeft voor de samenleving, en daarmee de begroting. Niet alleen worden vele taken van Rijk en Provincie naar de gemeente verplaatst, de daarmee gemoeide financiën bleven achter bij de verwachtingen. En toch ligt dit op het gemeentelijk bord.

Pas een half jaar onderweg , en toch al druk bezig. Voorbeeld: Gebruik makend van een financieel potje wat over was gebleven na afkoop van het onderhoud fietspaden door RGV, zegde het College inwoners van het Eekt toe het Kerkpad met beton te verharden. Hoe het onderhoud van de andere fietspaden wordt opgevangen, vertelt u nog niet. Ook de aankoop van de ET hal, binnen de kaders van de Raad, is gerealiseerd. Hoe dan ook, het gesprek met de samenleving krijgt vorm.

En ook komt u na 6 maanden met een Begroting voor 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018. Met een aantal verrassende zaken. Zo heeft u, misschien wel ongemerkt, een aantal zaken opgenomen, waar de VVD al eerder aandacht voor had gevraagd, maar toen niet genoeg steun kreeg.

Ik denk aan het 14 plus netnummer, waardoor de gemeente beter telefonisch te bereiken is, ik denk aan het structureel opnemen van de opbrengst Precariobelasting, waar vorig jaar nog geen meerderheid voor ons amendement was, enz

Zelfs zagen we een persbericht waarin u beschrijft dat u bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, de verantwoording van het invullen en nakomen van bouwtechnische regelgeving bij de initiatiefnemer legt, en zo een vergunning binnen 1 dag mogelijk kan maken. Een compliment!

Ook is de VVD blij met de uitwerking van het VVD amendement van vorig jaar betreffende het aansluiten bij Regionetwerk Zwolle. Veelvuldig zien wij dat Oldebroek zijn aanwezigheid toont bij economische en werkgelegenheidsprojecten. Jammer dat 1 fractie destijds tegen stemde.

Maar dan, op het gebied van veiligheid en lasten maakt u een opmerkelijke sprong. U wilt de veiligheid van de burger borgen, en de bewoners actief betrekken en betrokken houden bij de veiligheid om huis. Juist omdat het aantal inbraken en hun gevolgen veel onrust veroorzaakt, is dit ook voor de VVD heel belangrijk. Daarnaast is de VVD van mening dat 1 van de preventiemaatregelen, de aanwezigheid van een hond in of om de woning afschrikwekkend en preventief kan werken .

Toch blijft u volharden een volledig uit de tijd zijnde hondenbelastingheffing te continueren, wat toch weer een drempel opwerpt. Terwijl u op andere terreinen veelal samenwerking zoekt met Hattem en Heerde, en juist deze gemeenten al veel langer deze belasting niet meer heffen. Net als trouwens de meerderheid van de Gelderse gemeenten. Het is een keuze, niet de onze. Maar dat dit College een willekeurige groep burgers financieel treft, is zeker.

Verder zien wij een ZERO-based budgetting rekenmethode . U bent bij de basis van wat alles kost begonnen. De Raad heeft dus geen vergelijk met andere jaren. Wel rekent u op het Raadsvertrouwen. Uw begroting sluit, met een greep uit de Algemene Reserve. Een constatering onzerzijds.

En u heeft het over het Personeelscontinuiteitsbudget, om continuïteit van werkzaamheden te garanderen. Dit echter, is gebaseerd op 3% ziekteverzuim, ook op de totale loonsom. Het ziekteverzuim echter, staat op 4,72%! Toch, om de begroting sluitend te maken, haalt u E 200.000 weg. Dit lijkt op creatief boekhouden. Of is uw rekenmethode gewoon minder briljant?

De woonlasten in Oldebroek liggen, na jaren een goedkope gemeente te zijn, alweer een tijdje een stuk hoger. Momenteel zit Oldebroek al boven het Gelderse en het landelijke gemiddelde. In uw presentatie zegt u op de 87e plaats van Nederland te staan , van de 403 gemeenten. Wij berekenen een 180e plaats. Voor de verkiezingen noemde een fractie lastenverhoging onacceptabel. Die fractie zit nu in het College. Definities en uitspraken blijken rekbaar te zijn.

Ook uw gevraagde budget voor ICT, website en huisstijl roept vraagtekens op. De VVD is van mening dat Oldebroek dit samen met Hattem en Heerde op moet pakken, conform afspraak. Overheid en ICT zijn vaak weinig gelukkige en heel dure partners. Deze financiële injectie garandeert ons niet dat de ICT op korte of langere termijn optimaal gaat functioneren.

Dan nog nieuw beleid. De VVD is van mening dat nieuw beleid pas wordt ingezet als oud wordt ingeleverd. In het geval 2015 is het nieuwe beleid grotendeels al ingezet, nu volgen de financiën nog. Als Raad kunnen we weinig mee, de keuzes liggen reeds vast. Het bedrag van E 193.000,- , waarvan E143.000,- structureel vindt u verantwoord, maar wat u niet meer ondersteunt laat u in het midden.

Dit brengt ons bij het volgende: Samenwerking.

Afgelopen periode hebben met name de Colleges van Oldebroek, Hattem en Heerde aangestuurd op een gemeentelijke fusie per 2017. Gedurende deze tijd kwamen al wat andere inzichten naar boven, maar nu er 3 nieuwe Colleges zijn gevormd, is het maar de vraag of deze koers nog staat.

Uw College herbevestigd de fusie voorkeur, evt met Elburg en Epe. Als Hattemer of Heerder duidelijkheid uitblijft, of als er per 1 januari geen draagvlak blijkt, dan wilt u de partnerkeuze heroverwegen. Hier is de VVD het absoluut niet mee eens.

Voordat hier sprake van zou kunnen zijn, wil de VVD onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een ambtelijke samenwerking met deze gemeenten. Op een aantal gebieden is deze samenwerking al succesvol. Een veel te vroege uitspraak of keuze zoals het vorige College deed, willen wij voorkomen.

De VVD is zich bewust van de uitdagingen de komende tijd. Naast de invulling van het Sociale domein op gemeentelijk niveau, staan er nog meer dossiers op de rol. Wat te denken van het wel/niet bestemmen van windmolens, opknappen winkelcentrum Wezep , en het invullen van nieuwe bezuinigingen. Waarbij de VVD graag meedenkt, maar de lokale lasten voor de burger niet nog verder wil verhogen.

Wij zijn het zeker niet altijd met u eens, maar wensen het College de komende tijd veel succes.

VVD fractie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Bron website CDA Oldebroek
CDA: Algemene Beschouwingen 2015

Geacht college,

Het CDA vindt dat vanuit deze begroting weinig ambitie uitgaat, het is zeker geen begroting die uitschiet in ambities. In feite is het een verlengstuk van het bestuursakkoord zoals de Christen Unie, de SGP en de ABO zijn overeengekomen. Hierover heeft het CDA zich duidelijk uitgesproken in de raadsvergadering van juni 2014.

Er komt de komende tijd veel op de gemeente af. Vanaf 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie decentralisaties. De voorbereidingen hiervoor worden goed opgepakt in regionaal verband, maar de datum van 1 januari nadert met rasse schreden en hoe zal het in de praktijk gaan uitvallen voor de mensen die afhankelijk zijn van deze zorg. Wij als CDA zullen de komende jaren de vinger aan de pols houden om erop toe te zien dat niemand de dupe zal worden van de veranderingen. Ook financieel gezien heeft het invoeren van de decentralisaties grote gevolgen voor de gemeente Oldebroek. Volgend jaar hebben we al een tekort van € 1,3 mln op het sociale domein. Dit is ook een punt van zorg. Waarop is dit bedrag gebaseerd en hoe gaat zich dit in de toekomst ontwikkelen?

Daarnaast kunnen we ons de vraag stellen welke risico’s er naast de decentralisaties binnen onze gemeente op de loer liggen? Het bedrijven park H2O wordt in de begroting omschreven als laag risico, maar is dit echt zo college? Wij als CDA maken ons grote zorgen over de voortgang van het bedrijventerrein en ook hier zouden we graag meer ambitie zien. Doordat de provincie en de regio meer ruimte hebben gegeven met betrekking tot de vestigingseisen liggen hier ook meer mogelijkheden.

De begroting bevat een herijking van de budgetten maar hierdoor wordt het wel moeilijker om de vergelijking te maken met de voorliggende jaren. Wilt u beloven dat we volgend jaar niet weer met zo'n grote verandering te maken krijgen waardoor het voor ons weer erg lastig wordt om de vergelijking met voorgaande jaren te maken?

Het meerjarenprogramma laat zien dat de gemeente Oldebroek te kampen krijgt met oplopende te korten tot 2019. Een zorgelijke ontwikkeling waar naar alle waarschijnlijkheid ‘Oldebroek voor mekaar’ niet het sluitende antwoord zal zijn. Wij als CDA vinden dat je ‘Oldebroek voor mekaar’ niet moet gebruiken als bezuinigingsmiddel. Het doel van ‘Oldebroek voor mekaar’ is de regie meer bij de burgers neerleggen en levert dit, als gevolg hiervan, dan bezuinigingen op dan is dat mooi meegenomen. Zelfs als dit betekent dat het in eerste instantie geld gaat kosten.

Het stemt ons als CDA positief dat de meerjarenbegroting in de najaarsnota gunstiger uitvalt dan in de destijds aangeboden kaderbrief. ( Door deze meevaller gaan wij er als CDA vanuit dat de gedachtegang om de OZB te verhogen dan ook van de baan is. Het blijft ons verbazen dat er binnen onze gemeente al zo snel over een OZB verhoging wordt gesproken zonder dat de andere bezuinigingsvoorstellen al verder uitgekristalliseerd zijn. Wat er nu ligt is een boterzacht verhaal zonder concrete bezuinigingsvoorstellen. Hier hadden wij als CDA juist meer ambitie verwacht van dit college. Helder en goed doorgerekende voorstellen waar wij als gemeente de komende jaren sterk op in kunnen inzetten. Wij kijken met grote belangstelling uit naar de business cases voor de bezuinigingen en we zien ze graag, ruim voor de begroting van 2016, als een integraal pakket tegemoet zodat we dit als totaalpakket kunnen beoordelen En dan niet zoals bij de museumboerderij waar na twee jaar alweer aan de noodrem moeten worden getrokken. Regeren is vooruitzien college !

In de commissievergadering verwonderden wij als CDA ons over de winst die het zwembad lijkt te gaan maken terwijl navraag ons leerde dat de personeelskosten hierin niet verwerkt zijn. Het lijkt er zelfs op dat het tekort nog hoger dreigt op te lopen ondanks het nieuwe bedrijfsplan. Dit vraagt om meer uitleg van het college!

Gratis grof afval storten was een wens van ABO en het is genoemd in de begroting maar verdere missen wij elke onderbouwing. Gaan wij dit doen college en wie gaat dat betalen?

‘Oldebroek voor mekaar’ betekent ook meer verantwoordelijkheid en initiatief bij de burgers neer leggen. Het begin is gemaakt met klankbordgroepen uit alle kernen. Dit is een goede ontwikkeling die wij als CDA zeker toejuichen en verder uitgewerkt willen zien.

Als CDA zien wij ook een aantal gemiste kansen. Waarom wordt het CPO (collectief particulier opdrachtgever schap) genoemd in de begroting? Gaan wij na de pilot in Wezep meer ruimte bieden voor deze initiatieven? Ook de ambitie op het gebeid van duurzaamheid blijft onderbelicht. College waar wilt u naar toe op het gebeid van duurzaamheid? Een ander e aandachtspunt zijn de buurthuizen in onze gemeente. Ze lijken in zwaar weer te komen, en als CDA stellen wij u dan de vraag, wat is uw beleid hierop?

Voorzitter wij als CDA zijn blij dat er op de locatie Koops nu voortvarend gebouwd wordt. Als CDA hadden wij dit ook graag gezegd over de locatie Amsberg en de locatie Stouwdam. Jammer dat door onze bureaucratie deze locaties zo stroperig tot een afronding komen . Het CDA zou willen zeggen maak er vaart mee college!

Het ontmoedigen van het houden van honden middels een honden belasting blijft het CDA zwaar vallen. Omliggende gemeentes hebben hier reeds stappen in ondernomen omdat de kosten en de baten onvoldoende tegen elkaar opwegen. Het lijkt ons als CDA goed om hier nog eens nadrukkelijk naar te kijken.

Oldebroek voor mekaar. Samen bouwen aan onze gemeente. Een gemeente waar het goed toeven is. Er wordt gewerkt aan de kern van Wezep. De kern van Oosterwolde en Oldebroek liggen er goed bij . Er liggen volop economische kansen voor onze gemeente. In de maak industrie, innovatie en recreatie. Pak het op en ga er mee aan de slag.

Namens de fractie van het CDA

Harold Zoet, Chris Spijkerboer en Renske van der Veen-Schoonhoven
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Bron Facebook PvdA Oldebroek
PvdA: "Oldebroek Op Papier" - Algemene Beschouwingen Oldebroek 2014.

Onze (schriftelijke) eerste termijn bijdrage aan de raadsvergadering van 13- november 2014 over de Begroting 2015:

De samenleving staat nooit stil. Maar als we even terug kijken naar pak ‘m beet 14 jaar terug, dan duizelt het je voor de ogen. Bij de millennium overgang konden we niet bedenken wat er momenteel allemaal aan de hand is in de wereld. We konden in 2000 niet vermoeden wat anno nu op lokaal niveau de uitdagingen en gespreksonderwerpen zijn in de gemeente Oldebroek. Stilstand is achteruitgang, de vaart der volkeren is echter ook niet het tempo dat door iedereen bijgehouden kan worden.
Daar begint meteen de grootste zorg van PvdA Oldebroek. Mega veranderingen waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt voor vele zorgtaken en werk & inkomen. Met veel minder geld de zorg voor elkaar overeind houden. Dat is eigenlijk in het kort de missie die Den Haag aan de gemeenten geeft. Alle zeilen moeten worden bijgezet om gemeentehuis en de samenleving klaar te stomen voor de enorme klus en de vele veranderingen. Op papier is al veel bereikt. Papier voorkomt echter niet dat zorgbehoevende mensen niet tussen wal en schip belanden. Papier en theorie voorkomen niet de te verwachten leerfouten in de nieuwe weerbarstige praktijk. Leerfouten die dan echter in dit geval wél direct het welzijn van mensen zullen treffen.

Er is ons als PvdA Oldebroek echter verzocht tijdens deze Algemene Beschouwingen liever niet de aandacht op de veranderingen in het Sociaal Domein te richten. Omdat de raad hier eind november nog afzonderlijk over vergadert en spreekt. Daarnaast óók het verzoek om de Algemene Beschouwingen van de PvdA Oldebroek op maximaal 2 kantjes A4 aan te leveren. Als schriftelijke ‘eerste termijn’ reactie op het 116 pagina’s tellende begroting boekwerk (exclusief bijlagen).

Voor ons als PvdA Oldebroek is echter volstrekt helder dat de lokale verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk & inkomen en de zorg voor langdurig zieken & ouderen de spannendste onderwerpen zijn en zullen zijn: Onze zorg voor elkaar. Solidariteit. Een waardig bestaan. Kansen en plek voor iedereen. Een steun in de rug voor hen die er zonder hulp niet kunnen komen. Het sociale vangnet. De staat van onze beschaving.

Er wordt daarbij veel gevraagd van gemeente en ambtenaren. Die ambtenaren nemen de lokale politiek al geruime tijd aan het handje mee in de hoeveelheid wijzigingen, plannen en regio afspraken. En wij proeven grote gedrevenheid bij hen. Daar zijn we als PvdA Oldebroek erg blij mee. Zeker bij het besef dat de lokale politiek op dit moment eigenlijk amper iets betekent in deze veranderprocessen. Dat ligt nu simpelweg nog allemaal op B&W en ambtelijk niveau. Of in samenwerkingsverbanden als Regio Noord Veluwe. Zélfs de budgetten en contracten met externe zorgpartijen zijn geen keuzes van de gemeenteraad. De lokale politiek volgt momenteel vooral informatie. Zo hard gaat het. Zoveel druk zit er op de ketel. Vergeet echter niet wat dit van de samenleving vraagt en nog gaat vragen. Er heerst veel, begrijpelijke, onrust en zorg. Ook weten vele inwoners amper wat er speelt of op hen af gaat komen. Terwijl er veel eigen inzet, betrokkenheid en verandering van de samenleving gevraagd wordt. Er komt heel wat op de mensen af.

De PvdA fractie mag het dus eigenlijk vanwege de agendaplanning niet vragen tijdens deze Algemene Beschouwingen, toch kunnen we het niet laten: Als het college aangeeft dat ‘we op schema zitten’, worden dan het aantal op tijd aangeleverde beleidsstukken en afgesloten contracten bedoeld? Of durft het college met de hand op het hart toe te zeggen dat Oldebroek er qua uitvoering klaar voor is? Valt er te beloven dat we in 2015 geen ongemakkelijk debat hoeven te voeren over een beschamende kwestie, waarbij een zorgbehoevende inwoner ‘per abuis’ niet de zorg kreeg die deze verdiende of nodig had?

We bespreken de Begroting 2015 (tot 2018). De Algemene Beschouwingen. De financiën van Oldebroek zijn op een rijtje gezet. Waar komt ons geld vandaan? Waar en hoe gaan we het inzetten, reserveren of besteden? De centen en de sentimenten, dus. Als PvdA Oldebroek zullen we, met de grootst mogelijke moeite, proberen ons voor nu in te houden over het Sociaal Domein.

De Begroting 2015 is de eerste begroting die deze gemeenteraad behandelt. Voor 10 nieuwe raadsleden de eerste. Voor oudgedienden echter ook nieuw, want de opzet is compleet omgegooid. Zero Based Budgeting. Een klinkende boekhoudkundige term voor wederom een geval waarbij de gemeenteraad niet veel anders kan dan: volgen wat voorgelegd wordt.

De raad kan de vorige begroting en jaarrekening niet per begrotingsprogramma naast de huidige leggen. U kent dat wel, zoals een dubbele striptekening naast elkaar waarin je de zeven verschillen mag zoeken.

Terwijl de meesten van ons genoten van de zomervakantie werd het boekwerk van de Begroting 2015 ambtelijk opgeleverd. En nog enkele maanden eerder is de inhoud uitgedacht en uitgewerkt door het ambtelijk apparaat. Het college gaf al aan dat zij sinds hun aantreden eigenlijk weinig tijd hebben gehad om namens zichzelf of de coalitie een stempel te drukken op deze begroting. We spreken dus min of meer over een ambtenaren begroting. Leuker kunnen we het niet maken.

De politiek heeft 5 avonden voorbereidend vergaderd over deze begroting. Technische vragen zijn schriftelijk voorgelegd aan de ambtelijk specialisten. Bestuurlijke vragen zijn mondeling besproken met burgemeester en wethouders. Daarbij zijn al heel wat vragen, opmerkingen, toelichtingen en zelfs toezeggingen over tafel gekomen. PvdA Oldebroek zal de opvolging, de plannen en de uitwerking kritisch actief in de gaten houden.

Dat doen we als het gaat om de privatiseringsdrift waarbij van verenigingen en onderwijs een heel belangrijke rol gevraagd zal worden; het sportbedrijf. Waar ook de toekomst van het Zwembad mee wordt bekeken. Als het gaat om de toekomst van voorzieningen als, bijvoorbeeld, de dorpshuizen. Als het gaat om de kansen van het speerpunt Toerisme & Recreatie in een gemeente die op 1 van de 2 kansdagen liefst alles stil en gesloten houdt. Als het gaat om de, inmiddels verminderd ambitieuze, verbouwplannen op het Meidoornplein Wezep. Als het gaat om het inzetten van inwonerkracht bij uitvoering van beleid & plannen en het overnemen van taken in eigen straat, wijk of vereniging. Als het gaat om behalen van ambitievolle duurzaamheid doelen. Als het gaat om H2O bedrijventerrein, de (in-)vulling en de ontsluiting daarvan. Als het gaat om woningbouw in Hattemerbroek. Als het gaat om samenwerking of fusie met Hattem en Heerde. Als het gaat om de gewenste burger begroting. Als het gaat om de dienstverlening aan inwoner en ondernemer. Als het gaat om Jeugdbeleid. Als het gaat om veiligheid. Als het gaat om Oldebroek Voor Mekaar, Samen Voor Mekaar of andere slogans die nog zullen komen en gaan. Als het gaat om ál die items die vermeld staan als doelen in de 116 pagina’s tellende Begroting 2015. En natuurlijk de verkiezingsbeloften waarmee politieke partijen hun zetels in deze gemeenteraad hebben losgeweekt bij de bevolking.

De PvdA zal dat doen met aanhoudende trots op onze Oldebroeker samenleving. Een sterke, sociale, actieve en sportieve samenleving. Waar men qua sociaal vermogen en betrokkenheid in de Randstad alleen maar van kan dromen. Niet met politieke afleidingsmanoeuvres en positiespel om woordvechtend anderen zwart te maken. Een zorgelijk populaire politieke stijl vandaag de dag. Ons Rooie Hart wil energiek positief knokken vóór onze mooie gemeente en de maatschappelijke coalitie van onze sportief betrokken samenleving.

Het ‘Zwart maken’ levert vandaag de dag al meer dan voldoende discussie en beschimmelde tegenstellingen op. Dat kan wel zonder een algemeen beschouwende naheffing onzerzijds, lijkt ons.

Bert-Jan Dokter
fractievoorzitter PvdA Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Algemene Beschouwingen SGP-fractie begroting 2015

Voorzitter,

De begroting 2015 is de eerste begroting van het nieuwe college. Een begroting, zoals er geschreven staat, waarin de inhoud van de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ is vertaald. Ook een begroting waarin aangegeven staat hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving maar ook inspelen op een samenleving in ontwikkeling. Wat de SGP betreft sluit dit aan bij haar visie op de overheid als “Gods dienares, u ten goede.” De SGP ziet, juist voor onze moderne samenleving, het belang in van Bijbelse Waarden en Normen. Gods zegen is daar immers aan verbonden! Gods zegen is onmisbaar, wat het belang onderstreept van de zegenbede in de begroting.

Veel aandacht zal in 2015 gaan naar de decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Boven alle financiële en organisatorische zaken, die via deze enorme kanteling voor de gemeente spelen, gaat voor onze fractie de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze burgers die met dit alles te maken krijgen. Het gaat om Onze jeugd en Onze ouderen met of zonder zorgvraag, Onze minder begaafden, Onze werkzoekenden met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt. De SGP-fractie roept het college op om de vele zorgvragen van onze burgers niet te laten ondersneeuwen in de bureaucratie waarin we zouden kunnen verzanden. Wil de gemeente Oldebroek toekomstbestendig zijn, dan zal dat ons inziens blijken uit haar aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving. Dat impliceert alle aandacht voor werving van mantelzorgers en vrijwilligers.
Inhoudelijk kan de SGP zich grotendeels vinden in de geschreven teksten en financiële onderbouwing. Wel willen we kanttekeningen plaatsen. Volgens recente informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Anders gezegd: ‘We zijn een van de 26 rijkste gemeenten van Nederland’. Dit pakt helaas slecht uit. Door het fenomeen schatkistbankieren kosten al die reserves ons geld. De vraag is dan ook aan het college welke mogelijkheden zij ziet om dit tij te keren.

Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt ons tekort op in 2018 naar bijna 800.000 euro. De SGP-fractie ziet hier een tegenstelling. Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit hebben we in het verleden vaker gezien. Geen sluitende begrotingen maar steeds weer een positief resultaat bij de jaarrekening. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Onze vraag aan het college is, welke mogelijkheden er zijn om nog beter te sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven.

Afspraak in de bestuursovereenkomst is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. Dat betekent dat er nog het nodige te doen is. De SGP-fractie wil hieronder opmerkingen plaatsen en ideeën aandragen tot het verkleinen van het tekort. De SGP ziet verhogen van belastingen als de weg van de minste weerstand. Ons inziens is het niet de oplossing voor onderliggende problemen in de gemeentelijke organisatie. De SGP is dan ook van mening dat deze oplossing niet steeds weer ter discussie gesteld en geopperd moet worden. Graag een reactie van het college.
Een mogelijkheid om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen is Oldebroek voor Mekaar. De bestuursovereenkomst en begroting geven duidelijk weer welke positieve effecten deze verandering kan geven. Wel vraagt dit proces veel tijd. Gezien de forse investeringen in het verleden is het zaak om de eventuele positieve effecten ook vertaald te zien in de eerstvolgende begroting. Onderdeel van het programma Oldebroek voor Mekaar is het beperken van regels. Dat juichen wij van harte toe. Wel willen we aandacht vragen voor de spanning die er is tussen vrijheid en de garantie van veiligheid. Het zal een zoektocht zijn om hier de goede balans in te vinden. Die balans houdt voor de SGP-fractie ook in, dat we duidelijke kaders stellen bij het overdragen van verantwoordelijkheden. Daarbij willen we als SGP het evenementenbeleid nadrukkelijk noemen. Regels zijn wat ons betreft hier nodig om overlast voor anderen te bepreken. Wij willen dan ook vragen of het college een evaluatie van de deregulering van het evenementenbeleid wil toezeggen.

Een andere mogelijkheid die genoemd wordt om de begroting sluitend te krijgen is het financieel op orde brengen van de beheerplannen. De SGP heeft waardering voor het feit dat dit wordt opgepakt. Positieve ontwikkeling is het beheerplan riolering. Is het niet al te voorbarig van het college om nu al positieve financiële effecten uit de actualisatie van het beheerplan te verwerken in de begroting zonder goedkeuring van de raad? Graag een reactie van het college. Het blijft noodzakelijk dat er voldoende middelen zijn om het onderhoud aan de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te bekostigen. Reserves opbouwen moet wat de SGP betreft geen doel op zich te zijn. Het noodzakelijke onderhoud moet volgens planning plaats hebben, vindt onze fractie.

Het komen tot een meer efficiënte bedrijfsvoering lijkt ons een prachtig middel tot bezuiniging. In de kaderbrief voor de begroting blijkt ook dat er ten opzichte van Hattem en Heerde hier nog winst te behalen is. De SGP heeft waardering voor de manier waarop er invulling is gegeven aan de lerende organisatie. De toezegging door het college om de raad te informeren over de opbrengsten van de investering in de organisatie wordt gewaardeerd. Een vermindering van de formatie is al gerealiseerd. Opmerkelijk is dat het personeelsbudget nagenoeg niet is veranderd. Kan het college aangeven wanneer het personeelsbeheerplan naar de raad komt?

De begroting 2015 heeft een andere indeling dan de voorgaande begrotingen. Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst is met voortvarendheid het opnieuw budgetteren ter hand genomen. Wij willen onze waardering hiervoor uitspreken. Dat hierdoor bepaalde elementen nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn vinden wij begrijpelijk. Wel is het noodzakelijk om dit voor de begroting 2016 op orde te hebben. Als SGP willen we graag dat de bestuursrapportages weer als gewoonlijk naar de raad komen. Kan het college dit toezeggen?

Door onze ambtenaren is veel werk verzet en er ligt een bijzonder jaar met grote uitdagingen voor hen. De werkdruk ligt hoog. Positief is het dat het ziekteverzuim ten opzichte van 2012 is gedaald. De SGP wenst en bidt iedereen Gods zegen toe op alle werkzaamheden.

Ik dank u wel,

Oldebroek, 3 november 2014

De fractie van de SGP,
Erik Doornwaard, fractievoorzitter
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Algemene beschouwingen ABO bij begroting 2015

Oldebroek voor Elkaar is het fundament waarop het college de vele veranderingen die gaan plaats vinden in de samenleving voor elkaar wil krijgen. Het is een taai en moeizaam proces en het vraagt ook van de ambtelijke organisatie een cultuuromslag. Taken moeten worden overgedragen maar het college mag niet te snel wegrennen. Overdragen van taken aan de bevolking kan alleen maar plaats vinden als hiervoor een goed kader, een goed plan van aanpak en draagvlak is. Bij de speeltuinen blijkt dit in de praktijk veel langer te duren dan we gedacht hadden. In de komende jaren wordt ook bij de jeugdzorg en de WMO veel van de samenleving verwacht. Het is de vraag of dit alles ook mogelijk is. De draagkracht van mantelzorgers is ook beperkt. We hopen dat het college deze ontwikkeling scherp in de gaten houdt en zo nodig snel kan bijsturen. Inzicht in het monitoren en de bijstuurmogelijkheden is daarbij gewenst. In het verleden werd er eerst besloten en daarna ging het college praten met de inwoners. Dit is de verkeerde volgorde. Als we meer met de bewoners gaan praten, kun je ook beter peilen wat werkelijk haalbaar is. Het woord participatie ladder horen we al maanden niet meer.

Bouw van woningen vooral starterswoningen, blijft een probleem. In april 2013 is een onderzoek beloofd naar starters leningen. We willen het college vragen welke ontwikkelingen hier zijn.

Het zwembad is al vele jaren een moeilijk onderwerp. Hoe veel geld mag het jaarlijks kosten en hoe voorkomen we dat het ieder jaar meer kost? De meest recente bijlage bij de begroting vertoont al een resultaat na bestemming van –€ 470.234,00. Het aantal rapporten neemt jaarlijks toe maar echte besluiten zijn nog nooit genomen. ABO hecht eraan dit probleem de komende jaren goed op te lossen. Niet met meer vergaderingen en rapporten, maar met daden. De afgelopen jaren zijn er forse investeringen gedaan, waterspeeltuin buiten, verbouwing sauna enz, maar het aantal bezoekers is hierdoor niet toegenomen. Bezuinigen zijn ook hier noodzakelijk. Dit kan door het uitbesteden van het zwembad. Graag horen we van het college op welke termijn we klip en klare besluiten kunnen verwachten. Verzelfstandiging van het zwembad moet nu echt voortvarend worden aangepakt.

In de komende jaren zal de financiële crisis waarschijnlijk nog niet voorbij zijn. Grote groepen van de bevolking leven op een minimaal bijstand niveau. We zien het aantal mensen die van de voedselbank gebruik moeten maken, stijgen. We willen de discussie over een subsidie aan de voedselbank niet overdoen maar willen wel aan het college nadrukkelijk vragen of men toch geen mogelijkheid ziet deze instelling te steunen.

De hondenbelasting is niet meer van deze tijd. In het verleden is hier al veel over gesproken. We willen het college oproepen alles te doen en te onderzoeken om deze belasting in de komende drie jaar te laten verdwijnen.

In de naburige gemeenten bestaat de mogelijkheid om 1 a 2 keer per maand gratis een beperkte hoeveelheid grof vuil af te voeren. Hopelijk wordt hierdoor de hoeveelheid zwerfvuil in Oldebroek dan minder. Mogelijk dat de hoeveel bedrijfspuin in de grijze containers ook verminderd. We willen het college oproepen deze mogelijkheid te gaan onderzoeken.

ICT is in de moderne samenleving steeds belangrijker. De website van de gemeente loopt ons in ziens toch wel achter. Er zijn op dit gebied veel meer mogelijkheden. De afgelopen jaren heeft ons echter wel geleerd dat de kosten fors stegen maar het gebruiksgemak niet. We willen aan het college vragen hieraan extra aandacht te besteden, zowel inhoudelijk maar ook m.b.t. de financiële transparantie daarvan.

In juni 2013 is het Vernieuwde Perspectief voor het industrie terrein H2O aangenomen. Nu anderhalf jaar later zijn er nog geen zichtbare veranderingen of verbeteringen. De verkoop van de grond is bijna nihil terwijl bij andere bedrijventerreinen in de omgeving wel sprake is van enige verkoop van grond. ABO is van mening dat er op korte termijn meer duidelijkheid moet komen over het vernieuwde perspectief. Wanneer kan het bestemmingsplan klaar zijn? Concrete inzage in de meerjarenprognose, en dan ook vertaald naar jaarrekeningprognoses (balans en verlies & winst) is gewenst.

Heeft een eventuele MER nog een invloed op de plannen? Is het college van mening dat als het bestemmingsplan aangenomen is, de problemen opgelost kunnen worden? Welk plan B heeft het college indien de noodzakelijke verbetering in de verkoop van grond niet op korte termijn gaat plaats vinden? Is het college bereid om over een plan B na te gaan denken?

De windmolens vormen een groeiend en lastig probleem. Het is duidelijk dat er geen draagvlak is bij de bevolking in Zalk en Hattemerbroek. Ook de omliggende gemeenten Hattem en Kampen steunen de plannen niet. Beide buur- gemeenten hebben hierover een brief gestuurd. Onlangs werd duidelijk dat de provincie van mening is dat draagvlak bij bevolking en omliggende gemeenten noodzakelijk is, lees: een vereiste is. Graag vernemen wij uw mening over deze provinciale ontwikkeling. Is het college nog steeds van mening dat de plaatsing van de windmolens in onze gemeente nu al rijp is voor een besluit? Dit ondanks de wetenschap dat er geen draagvlak is in de buurgemeenten en onder de plaatselijke bewoners, terwijl de provincie dat wel als voorwaarde aanmerkt.

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 11 november 2014
Positief begrotingssaldo 2015 voor gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek gaat meer precariobelasting heffen van netbeheerder Liander N.V. Hierdoor verhogen de jaarlijkse inkomsten en is het begrotingssaldo 2015-2018 positief.


Door een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam kan ook de gemeente Oldebroek meer precariobelasting heffen. Dit is belasting die gemeenten mogen heffen voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen in gemeentegrond. Met deze uitbreiding van precariobelasting kan de gemeente Oldebroeks jaarlijks € 800.000,- meer aan inkomsten ontvangen. Het begrotingssaldo wordt hierdoor in de jaren 2015 tot en met 2018 positief.

Wethouder Groot: “Deze verruiming van precariobelasting is van harte welkom. Door een positief saldo in de meerjarenbegroting, is er wat meer financiële ruimte. Maar we moeten wel alert blijven. Met de nieuwe taken in het sociaal domein en de nog steeds lagere rijksbijdragen blijft het nodig te bezuinigen. We gaan dus gewoon door met de onderzoeken naar de bezuinigingsmogelijkheden”.

De gemeente Oldebroek heft sinds 2013 precariobelasting van Liander N.V. voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven gemeentegrond. Tot nu toe werd alleen geheven voor het gasdistributienet en voor hoogspanningskabels. Door de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam op 2 oktober 2014 kan de gemeente Oldebroek ook heffen over het elektriciteitsnetwerk.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

SGP column: Begroting 2015

Volgens informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Oldebroek is één van de 26 rijkste gemeenten van Nederland. Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt het tekort van de begroting op in 2018 naar bijna 800.000 euro.


Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit lijkt op een tegenstelling. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Geen sluitende begrotingen maar vervolgens wel een positief resultaat bij de jaarrekening. Beter sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven is daarom noodzakelijk.

De SGP ziet verhogen van belastingen als de weg van de minste weerstand. Belasting verhoging is niet de oplossing voor de onderliggende problemen. De SGP-fractie ziet andere mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting.

Een mogelijkheid om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen is ‘Oldebroek voor Mekaar’ waarbij de gemeente zich richt op haar kerntaken. De bestuursovereenkomst en de begroting geven duidelijk weer welke positieve effecten deze verandering kan geven. Wel vraagt dit proces veel inspanning en veel tijd.

Een andere mogelijkheid om de begroting sluitend te krijgen is het financieel op orde brengen van de beheerplannen. Het blijft noodzakelijk dat er voldoende middelen zijn om het onderhoud aan de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te bekostigen maar reserves opbouwen moet wat de SGP betreft geen doel op zich te zijn.

Het komen tot een meer efficiënte bedrijfsvoering lijkt de SGP een prachtig middel tot bezuiniging. In de kaderbrief voor de begroting blijkt ook dat er ten opzichte van andere gemeenten hier nog winst te behalen is.

Erik Doornwaard
Fractievoorzitter SGP
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9548
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: College presenteert sluitende begroting voor 2015

Bericht door Redactie »

Meerjarenbegroting Oldebroek positief.

Bij het opstellen van onze algemene beschouwingen op papier en tijdens het schrijven van de column, was het meerjarig perspectief van de begroting negatief. Op 11 november werd bekend dat de gemeente ook precariobelasting gaat heffen op het elektriciteitsnetwerk. De verwachte belastingopbrengsten stijgen daardoor met € 820.000. Effect: “Geen meerjarig financieel tekort in de begroting”.


De SGP is niet voor het verhogen van de lasten van de inwoners. Deze precariobelasting wordt door onze inwoners al betaald aan gemeenten die precariobelasting heffen. Een reden om voor invoering van deze precariobelasting te zijn. Daarnaast is de spreiding van de precariobelasting groot. De SGP staat niet afwijzend tegenover het afschaffen van de hondenbelasting maar zolang de precariobelasting op kabels en leidingen nog opgenomen wordt als risico is er nog geen alternatieve dekking voor afschaffing hondenbelasting.

Het risico van terugbetaling van de geheven precariobelasting komt doordat Liander N.V. mogelijk in hoger beroep gaat. Dit vanwege de uitspraak van de rechter waardoor de uitbreiding van de precariobelasting mogelijk is.

Structureel is er nog wel wat op te lossen in de begroting van de gemeente. Door de structurele meevaller van het precario lijkt het meerjarig perspectief rooskleurig maar niets is minder waar. Het saldo van het meerjarenperspectief toont geen constant niveau maar wordt elk jaar kleiner en voor 2019 zou het saldo negatief kunnen uitpakken. Dit zorgt voor extra risico’s die opgelost moeten worden. Vandaar ook de oproep van de SGP voor nog betere sturing en het doorzetten van de voorgestelde bezuinigingssporen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 november is de begroting unaniem aangenomen.

Erik Doornwaard

Fractievoorzitter SGP
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie