Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Onduidelijkheid over windmolenbesluit
Bron Omroep Gelderland

ARNHEM - Er is bij de provincie onduidelijkheid ontstaan over de inhoud van een amendement omtrent windmolens. Bij de laatste Provinciale Statenvergadering op 12 november is een amendement aangenomen dat plannen voor windmolens in Gelderland alleen doorgezet mogen worden als de gemeenteraden dat willen.......lees het hele artikel op de website van Omroep Gelderland.....
......................
....De gemeenteraad van Hattem, die fel tegen de komst van de windmolens bij de buurgemeente is, zou volgens de 5 partijen wel degelijk als een 'betrokken gemeenteraad' beschouwd moeten worden. Dat zou betekenen dat de provincie niet mee kan werken aan dit windmolenplan, omdat er in de gemeenteraad van de buurgemeente geen draagvlak is voor de komst van de windmolens.
Het debatverzoek komt waarschijnlijk op de agenda van de commissievergadering Mobiliteit, Innovatie en Economie (MIE) van 14 januari 2015.........
Amendement waar de onduidelijkheid over is:
Na beslispunt 1 toe te voegen beslispunt 1a:
1a. Dat voor alle projecten, genoemd in deze Windvisie, daarbij geldt dat alleen Provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden.


Direct na de vaststelling van de windvisie B&W van Oldebroek met een persbericht met onderstaande alinea's:
Buurgemeenten Hattem en Kampen maakten de laatste weken bezwaar tegen het project bij Provincie Gelderland. Zij stellen dat het plan voor windmolens in strijd is met het provinciaal beleid, omdat er geen draagvlak is voor de windmolens bij buurgemeenten Hattem en Kampen. Dit was een nieuwe situatie voor de gemeente Oldebroek. Eerder gaven de buurgemeenten Hattem en Kampen aan het plan voor windmolens in de gemeente Oldebroek te respecteren. Beide gemeenten maakten ook geen bezwaar tegen de concept Windvisie van de Provincie in mei en juni 2014. De Windvisie is op 11 en 12 november jl. vastgesteld.
Op 11 en 12 november nam Provinciale Staten Gelderland ook een amendement aan; voor alle projecten uit de Windvisie geldt dat alleen Provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden. Om onduidelijkheden weg te nemen is er contact geweest met provincie Gelderland.

“Ik heb gesproken met gedeputeerde Traag van Provincie Gelderland om duidelijkheid te krijgen over de draagvlakeis. Het werd duidelijk dat het gaat om draagvlak van de gemeenteraad van Oldebroek, de opvatting van deze raad is leidend. De Provincie geeft aan dat het provinciale beleid regelt dat er draagvlak moet zijn bij de gemeenteraad van de gemeente waar de windmolens worden gerealiseerd, in dit geval dus Oldebroek. Met de provincie is afgesproken dat zij dit nog schriftelijk richting de raad van Oldebroek bevestigen. Er vanuit gaande dat de Provincie dit zoals afgesproken zal doen en hiermee duidelijkheid geeft over dat de gestelde draagvlakeis door Hattem en Kampen niet opgaat, stelt het college de gemeenteraad voor medewerking te verlenen aan dit project. Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in de raadsvergadering van 18 december, zodat de raad dan een eindafweging kan maken”, aldus wethouder Westerbroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Video onderwerp Windmolenpark in commissievergadering 3 december 2014
Bron Youtube kanaal PvdA Oldebroek.
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolens Oldebroek op de lange baan
Bron www.destentor.nl04 december 2014

OLDEBROEK - Onder druk van negen insprekers en een stampvolle publieke tribune kwam de politiek in Oldebroek woensdagavond tot de conclusie dat er nog maar eens goed moet worden nagedacht over de vier windmolens in Hattemerbroek.
Het college kreeg de opdracht om het voorstel nog maar eens bij te schaven en ging daar, in de persoon van wethouder Harm Westerbroek, opvallend mak mee akkoord........lees verder op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolen discussie ook in landelijke en regionale media

Reformatorisch Dagblad
Omroep Gelderland. Met video.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

SGP column; "Windmolens"
Bron website SGP Oldebroek 8 december 2014

In de commissievergadering van j.l. woensdag 3 december is de afronding van de verkenningsfase van windmolenproject Hattemerbroek besproken. Tijdens deze vergadering bleek nogmaals dat, initiatiefnemer en belanghebbenden in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar staan.

Toen dit project jaren geleden van start ging heeft de SGP vanuit haar grondbeginsel, rentmeesterschap in het beheer van de aarde, gekozen voor een positieve instelling in dit windmolenproject. De feitelijke informatie die vervolgens gedurende het verloop van het traject tot ons kwam bevestigde deze keuze.

Voor de afgelopen verkiezingen had de SGP in haar programma opgenomen het actief meewerken in milieubeleid en het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren/bedrijven te zullen stimuleren. Vanuit dat standpunt is ook in de bestuursovereenkomst het duurzaam opwekken van energie als een positieve ontwikkeling opgenomen.

Als belangrijkijk ijkpunt in dit project heef de SGP steeds vastgehouden aan de uitkomst van de te maken Milieu Effect Rapportage (planMER). Nu deze procedure is afgerond, blijken vanuit het planMER hoofdzakelijk positieve punten naar voren te komen voor dit windmolenproject. Voor de nadelen die er zijn, zijn maatregelen mogelijk, waardoor deze nadelen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Als hoofditem in de laatste commissievergadering kwam het draagvlak voor het project aan de orde. Er is onduidelijkheid over een aangenomen amendement in de Provinciale Staten. Hierover vindt in D.V. januari 2015 nog een debat plaats. De SGP fractie is van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen voordat er besluitvorming kan plaatsvinden. De meeste insprekers en vele aanwezigen gaven te kennen niet voor dit plan te zijn. De SGP hecht grote waarde aan de mening van iedere belanghebbende, maar wil een ieder toch oproepen om deze kwestie ook eens te bezien met een wat bredere blik.

Nederland heeft een doelstelling betreffende realisaties op het gebied van duurzame energie. Ook de provincie Gelderland heeft daaruit voortvloeiend een doelstelling opgenomen in de windvisie die onlangs in de Staten is vastgesteld. Onderdeel van deze windvisie is het project in Hattemerbroek.

Realisatie van de 4 windmolens heeft nadelige effecten. Dan komt de vraag boven, zijn we bereid offers te brengen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Zoals blijkt uit het planMER zijn de milieueffecten voor dit project heel klein. Voor velen zijn de offers aanvaardbaar in het belang van de leefbaarheid van de aarde, hoe klein de bijdrage mondiaal gezien ook zal zijn. Regionaal is de bijdrage substantieel!

In deze kwestie zullen wij ook zeker onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Namens de SGP- fractie,

Alfred van Loo
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ingezonden door Jan B. Kaiser
Beste Alfred,

De stelling name van de SGP in het windmolendebat is verhelderend. Natuurlijk leveren windmolens groene energie, hetgeen door de Milieu Effect Rapportage bevestigd wordt. Deze rapportage spreekt zich niet uit over de commotie onder de bevolking of over andere minder directe aspecten, zoals bijvoorbeeld horizonvervuiling, waardevermindering van woningen in de nabijheid, risico’s van planschade, etc.

Je haalt in het tweede deel van je artikel het begrip draagvlak aan. Nu, dat is er helaas in het geheel niet. Noch de buurgemeenten (Kampen, Hattem), noch de plaatselijke bevolking (de direct omwonenden zijn voor 81,9 procent tegen). Immers blijkt uit de schrift niet 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' Dat is het hart van de Wet en de Profeten.' (Matt. 7:12) . Ik denk dat de SGP het geen inhoud moet geven aan het principe “wij beslissen wel wat goed voor u is”; u heeft ons immers gekozen en daarmee basta.

Onder bijvoorbeeld dezelfde argumentatie kan het bedrijventerrein H2O voorzien worden van een kerncentrale. Deze levert immers ook schone energie op (bijna de helft van de stroomvoorziening in België draait op kernenergie). Maar waarom geen andere vormen van groene energie, die geen weerstand bij de bevolking oproept?

Ook sta je niet stil bij de hoogte van de windmolens (150 meter, anderhalf keer de domtoren), nodig omdat de locatie waar ze zullen komen relatief windluw is, noch bij het feit dat uitsluitend dankzij een ruime subsidieregeling windmolens rendabel zijn. Ook de politieke consequenties wanneer Oldebroek instemt met het voornemen, er is binnen de raad slechts een minimale meerderheid voor dit project, laten je kennelijk onberoerd.

Ik wil deze korte bijdrage afsluiten met een, dit maal Oud-Hollands gezegde:
“bezint eer gij begint”.

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ingezonden door Jan B. Kaiser

Korte impressie van de commissievergadering van gisteravond. (redactie woensdag 3 december)

De zaal was afgeladen vol met Hattemerbroekers, zelfs op de gang moesten twee rijen stoelen opgesteld worden om alle belangstellenden te herbergen.
Essentieel was dat 75 procent van de inwoners van Hattemerbroek tegen de plaatsing van windmolens was, een aspect dat kennelijk tot nu toe onderbelicht is gebleven. Er waren 11 insprekers, waarvan er negen tegen de plaatsing waren. Ieder van deze insprekers benaderde andere aspecten, zodat er geen doublures waren (overigens een verademing). Twee insprekers, waaronder Jan van Werven bepleitten de plaatsing van de windmolens. Ik zal niet ingaan op de diverse aangedragen argumenten, maar persoonlijk (maar ik ben natuurlijk bevooroordeeld) overtuigden die van de tegenstanders het meest. De wethouders mogen de diverse argumenten, verwoord in overhandigde schriftelijk weergaven van de inspreek bijdragen, wikken en wegen. De slotconclusie was dat de verdere meningsvorming uitgesteld wordt tot februari, nadat Provinciale Staten van Gelderland een mening over de materie medio januari gevormd heeft.
Overigens mijn compliment aan André dat hij zich niet heeft laten provoceren door Harold Zoet (CDA), die ABO er van beschuldigde van draaigedrag (als oppositie partij tegen de plaatsing van de windmolens en nu, als coalitiepartij zouden we ineens voor zijn). Harold liet zich kennen door rancuneus gedrag t.o.v. ABO, te herleiden uit zijn teleurstelling dat het CDA niet in de coalitie is gekomen en zijn voor de verkiezingen openlijke geuite ambitie (“ik wordt genoemd” om Prof. Akkermans in Van Kooten en de Bie te citeren) om wethouder te worden niet gehonoreerd zag. Ook legden de insprekers feilloos de vinger op het selectief geheugen van Engbert-Jan Ruitenberg, die in een eerder stadium had toegezegd dat pas na een onderzoek naar draagvlak de CU een standpunt zou innemen (vastgelegd op een tape), maar zich daar gisteravond plotseling niets meer van wist te herinneren. Een fenomeen waar Ronald en ikzelf Engbert-Jan al eerder op betrapt hebben. Hijzelf noemt dat “verandering van inzicht”, ik zelf heb daar een meer volkse benaming voor.

Het volgende onderwerp was het filmproject “De verborgen vallei”, waarbij aan alle gemeenten in Gelderland om een financiële bijdrage werd gevraagd. Lydia hield een pleidooi , maar omdat kennelijk niemand er in geslaagd was de verborgen vallei in Oldebroek te vinden (was te goed verstopt) was het animo onder de fracties niet groot. Vermoedelijk wordt dit subsidieverzoek in de raadsvergadering verworpen.

Verder kwam de aanpassing van het stationsplein Wezep (zie artikel in Veluweland van deze week) ter sprake, waar Lydia eveneens de woordvoerder van was. Iedereen vond het een fantastisch plan, dus dat leverde weinig problemen op. Toch nog een pluim voor André dat hij de locatie van de invalidenparkeerplaatsen nog even onder de aandacht bracht.

Daarna zijn Ronald en ik naar huis gegaan. Het was immers bijna elf uur en dan gaat de slotbrug omhoog. Voor degene die de letterlijke tekst willen horen van hetgeen gesproken is over de windmolens verwijs ik naar de site van Oldebroek.net waar een filmverslag van de vergadering wordt getoond.

Oom Jan verteld verder vanaf zijn praatstoel
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 346
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Beste bestuursleden, volksvertegenwoodigers,

Hoewel ik het niet helemaal eens ben met de manier van uiten, ben ik het volkomen eens met de strekking van het verhaal van dhr. Kaiser.
Een plan waarvoor onder de bevolking dusdanig weinig draagkracht is, verdient mijns inziens de door u gegeven heroverweging niet eens.

Terecht wordt door de SGP offerbereidheid voor het algemeendoel gevraagd, het algemeendoel onderdanig aan het rentmeesterschap van deze aarde. Maar om in de bijbelse strekking te blijven, worden de talenten van de gemeente op deze manier ten volle benut? Of zijn er alternatieven welke een hoger rendement leveren en minder weerstand onder de bevolking kennen?

U bent door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers, derhalve lijkt mij niet de onderzoeken en rapportages de doorslag te geven, maar lijkt mij het draagvlak onder uw bevolking het zwaarst te moeten wegen.
Jan B. Kaiser
Berichten: 161
Lid geworden op: di jan 26, 2010 17:13

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Jan B. Kaiser »

Beste Barry,

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Groeten

Jan
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ingezonden vraag
Vraag voor rondje politiek aan SGP op woensdagavond
Windturbine park hattemerbroek
In de raadsbesluit van 18 dec 2013

http://www.oldebroek.nl/gemeenteraad/ds ... 1e31ff4266

Zie bijlage staat klip en klaar dat naast de mer ook aanvullende vragen moeten worden onderzocht. Is een raadsbesluit. Waarom steunt de sgp alleen het merplan wat door de initiatiefnemer is gedaan maar niet het raadsbesluit om de aanvullende vragen te onderzoeken

De besluiten staan online
Bijgaand nog een snapshot de definitie van de vragen. De details staan op de site van de gemeente oldebroek

Afbeelding

Beluister hier het antwoord op de vraag door Erik Doornwaard fractievoorzitter SGP
Bron: uitzending van Rondje politiek door LOCO Radio op 10 december 2014

Beluister hier het hele geluidsfragment waar presentator Bert Michelsen praat met Harold Zoet (CDA) en Erik Doornwaard (SGP) over de windmolens
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Nog een keer ingezonden vragen aan de CU fractie tijdens het radioprogamma "Rondje Politiek"van Loco radio op woensdag 17 september. Henk van Bergeijk (CU) geeft aan het begin van het geluidfragment antwoord.
1e vraag
De aanvullende vragen voor de planmer ten behoeven van de windmolens zijn door wethouder Zandbergen 2013 met de belanghebbenden vastgelegd en overgenomen door de raad, hoe heeft de CU fractie gecontroleerd of er een terugkoppeling is geweest door de initiatiefnemer of gemeente naar de belanghebbenden

2e vraag
In het raadbesluit van 19 december 2013 wordt over de windmolens het besluit genomen om een planmer uit te laten voeren met aanvullende vragen. De stelling is dat deze aanvullende vragen niet in de plan-mer zijn behandeld. Deze aanvullende vragen zijn door wethouder Zandbergen ingebracht en klip en klaar omschreven. Hoe heeft de CU fractie gecontroleerd of de vragen, of de geest van de vragen, in het huidige voorstel zijn verwerkt?
Beluister hier naar het geluidsfragment met het antwoord aan het begin.
Presentatie van het programma was in handen van Nicolet van Hoorn en gasten waren Henk van Bergeijk van de CU en Henk Kemp van de VVD.

Wilt u meer programma's van Loco Radio terug beluisteren? Klik dan hier.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Provincie Gelderland verward over eigen besluit windmolens
Bron www.destentor.nl, geplaatst op 19 december 2014

ARNHEM - In het provinciehuis is grote verwarring ontstaan over het eigen windmolenbeleid. De onduidelijkheid is zo groot dat de ministers Kamp en Schultz om hulp wordt gevraagd. De kwestie draait om een besluit van Provinciale Staten.

Zij legden via een amendement vast dat windmolens er in Gelderland alleen kunnen komen na instemming van 'betrokken gemeenteraden'......lees verder op de website van de Stentor.
Meer lezen over dit onderwerp vanaf de PS vergadering? Klik dan hier.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Kamp: provincie nam onjuist besluit
Bron Omroep Gelderland

ARNHEM - Provinciale Staten in Gelderland hebben een besluit genomen, dat volgens minister Kamp van Economische Zaken wettelijk onjuist is. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de provincie.............
.............
Volgens de minister kan het amendement van de VVD niet worden uitgevoerd, omdat dat in strijd is met de Elektriciteitswet. Ook de uitleg van het Besluit ruimtelijke ordening klopt volgens Kamp niet. 'Van een plicht om instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is geen sprake.'.......Lees het hele artikel op de website van Omroep Gelderland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

Dit is de reactie van de indiener van het amendement:
Door Chris van den Bos (Statenlid VVD Gelderland.) op 16 januari 2015 18:53
Als indiener van dit amendement valt mij op dat men elkaar heel erg
makkelijk napraat. In de eerste plaats heeft de minister hier niets over te
zeggen. De Provincie is bevoegd gezag en beslissingen worden evt. getoetst
door de rechter, niet door de minister. Bovendien wordt nergens een veto
uitgesproken door buurgemeentes. De Provincie heeft in haar omgevingsvisie
co-creatie als Leitmotiv. Dat betekent dat onze partners meepraten in
beslissingen op ruimtelijk gebied. Als er geen overeenstemming komt als
windparken op of in de omgeving van gemeentegrenzen worden geplaatst, werkt
de Provincie niet mee. Dat zegt het amendement. De Provincie hoeft, cfm
3.1.1. van het BRO alleen maar overleg te plegen. In dat overleg delen we
dit mee. Voor de rest is het draagvlak criterium bij gemeentes i.h.a. al op
ruimtelijke ordeningsafwegingen gebaseerd. PS neemt dan dat oordeel mee in
haar eigen afweging. Alles volledig cfm de elektriciteitswet.
Het amendement is daarmee nergens in strijd met enige wet. Bovendien was een
eerder amendement met exact dezelfde tekst al in september 2012 door PS
aangenomen. Men zou dus zelfs kunnen zeggen dat GS nalatig is geweest. Door
de crisis en herstelwet is de Provincie bevoegd gezag geemaakt voor
windparken tussen 5 en 100 MW. Dan moet men nu niet verbaasd staan kijken
als de Provincie als dat bevoegd gezag ook haar eigen afwegingen maakt. Als
laatste zijn de opgaves uit het energieakkoord op geen enkele wijze afdwingbaar
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9643
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Provinciale discussie over windmolens pakt goed uit voor Oldebroek
Bron www.destentor.nl, geplaatst op 19 februari 2015

OLDEBROEK - Draagvlak bij gemeenteraden van buurgemeenten is geen must bij de bouw van een windmolenpark. Dat is de belangrijkste conclusie na de provinciale discussie over de windvisie, die woensdagavond werd gevoerd in Arnhem. Een meevaller voor de gemeente Oldebroek, dat op de grens met Hattem en Kampen vier windmolens wil toestaan.....lees verder op de website van de Stentor.

Klik hier voor nieuws, vergaderstukken en de agenda van de Statenvergadering
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie