Verdubbeling grafrechten en uitleg?

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Verdubbeling grafrechten en uitleg?

Bericht door Redactie »

Verdubbeling grafrechten

Naar aanleiding van een artikel in de Stentor heeft de redactie zich eens verdiept in de kosten die de gemeente in rekening brengt bij een begrafenis op één van haar begraafplaatsen. Hieronder het stukje wat in de Stentor stond.

Het Oldebroekse college van B en W deed daarvoor een voorstel in de voorjaarsnota, die deze week in de raad werd behandeld. De grafrechten moeten volgens dat voorstel van 577,60 verdubbelen naar 1155,20 euro, de begraafrechten komen op 477,20 euro in plaats van de huidige 238,60 euro.
Ook de kosten voor de begraafplaatsrechten voor onderhoud verdubbelen, net als voor afkoopsommen. Die stijgen naar 1.476,80. Grafbedekkingen worden in de nieuwe berekening van het college op 100,40 euro.
Bron Stentor http://www.destentor.nl/veluwenoord/article485367.ece

Wat houden deze rechten allemaal in?
Per mail onderstaande vragen aan de gemeente gesteld.
Voorbeeld:Gezin in de gemeente Oldebroek krijgt te maken met overlijden van één van de ouders. Overledene is 45 jaar.
Wens is om in een graf begraven te worden waar later ook de partner begraven kan worden. Het wordt uit geloofsovertuiging gewenst dat het graf niet geruimd zal worden in de toekomst. De partner overlijdt 15 jaar later.
 • Hoeveel moet er het eerste jaar aan de gemeente betaald worden, graag uitgesplitst met uitleg?
  Wat moet ik daarna elk jaar betalen en waarom?
  Wat moet er betaald worden in het jaar van het overlijden partner, graag uitgesplitst?
  Wat moet ik daarna elk jaar betalen en waarom?
  Kan ik ook iets afkopen? Ben ik dan van alle kosten af?
Hieronder het antwoord van de gemeente:

Reactie op het artikel in De Stentor:
De raad heeft op 4 juli 2006 de voorjaarsnota behandeld. In die nota komt onder andere de problematiek van de financiering van de beheerplannen aan de orde. Eén van de beheerplannen betreft de begraafplaatsen. In de voorjaarsnota is door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat als alle kosten voor het beheer van de begraafplaatsen doorberekend worden de tarieven voor begraven verdubbeld moeten worden. De raad heeft het college gevraagd de kostenopbouw nog eens kritisch te bekijken en bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2007 - 2010 in november 2006 met nadere voorstellen te komen voor de tarieven 2007. De raad heeft dus nog niet besloten tot een verdubbeling van de tarieven!

De rechten die in de tarieventabel bij de "Verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2006" van de gemeente Oldebroek staan vermeld bestaan uit:
grafrecht
- voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven van een stoffelijk overschot, urn of asbus of voor de verstrooiing van de as van één overledene in een (eigen) grafruimte;
begraafrecht
- voor het begraven van een stoffelijk overschot, urn of asbus of voor de verstrooiing van de as van één overledene;
begraafplaatsrecht
- voor het dagelijks onderhoud van de gehele begraafplaats, inclusief het graf en de grafbedekking;
grafbedekking
- voor het afgeven van een vergunning voor het aanbrengen van een grafbedekking.

Voor het belastingjaar 2006 zijn de tarieven als volgt:
- het grafrecht voor een eigen grafruimte: € 303,25;
- het begraafrecht voor een overledene van twaalf jaar of ouder: € 250,80;
- het begraafplaatsrecht voor een uitgegeven grafruimte op de begraafplaats Bovenheigraaf te Wezep, het nieuwe gedeelte alsmede de uitbreiding daarvan van de begraafplaats aan de Mheneweg Zuid te Oldebroek en het nieuwe gedeelte van de begraafplaats aan de Oostendorperstraatweg te Oosterwolde € 36,92. Het begraafplaatsrecht kan worden afgekocht voor onbepaalde tijd, door betaling ineens van een bedrag dat gelijk is aan twintig maal het per jaar verschuldigde begraafplaatsrecht, ofwel € 738,40;
- een vergunning voor het aanbrengen van een grafbedekking: € 52,70.

In Wezep en Oldebroek wordt boven elkaar begraven.
Voor de overledene van 45 jaar, waarbij een grafbedekking wordt aangebracht en waarbij gekozen wordt voor jaarlijkse betaling van het begraafplaatsrecht zijn de kosten voor grafrecht, begraafrecht, begraafplaatsrecht en een vergunning grafbedekking dus € 643,67. Daarnaast is € 303,25 grafrecht en € 36,92 begraafplaatsrecht verschuldigd voor de gereserveerde grafruimte voor de partner. In totaal komen de kosten daarmee op € 983,84. Bij afkoop van het begraafplaatsrecht voor beide grafruimten is het totaal verschuldigde bedrag € 2.386,80.

Als de partner overlijdt, zijn de tarieven van toepassing die op dat moment gelden. Zou de partner ook in het jaar 2006 overlijden, dan zou nog het begraafrecht van € 250,80 betaald moeten worden.

Het grafrecht, begraafrecht en het tarief voor een vergunning voor het aanbrengen van een grafbedekking zijn eenmalig. Het begraafplaatsrecht moet ieder jaar betaald worden, tenzij het wordt afgekocht. De hoogte van het begraafplaatsrecht kan ieder jaar wijzigen. Afkoop geldt voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat u na afkoop inderdaad van alle kosten af bent en dat er in de toekomst geen aanslagen meer worden opgelegd.
Einde antwoord gemeente.

Het is de redactie nu wel wat duidelijker maar ik kan geen overeenkomst vinden met de bedragen genoemd in het artikel van de Stentor, vreemd! Zelf kunt u nagaan of deze kosten door uw verzekering of uitvaartvereniging vergoed worden.

SGP en CDA stelden tijdens de behandeling van de voorjaarsnota kritische vragen over de verdubbeling van de tarieven. De tarieven moeten transparant en controleerbaar zijn en er moet rekening gehouden worden met mensen die minder draagkrachtig zijn.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Saint P.
Berichten: 19
Lid geworden op: do apr 13, 2006 20:20
Locatie: Wezep

Bericht door Saint P. »

Ik snap er niets van..

Waarom als ik een stukje grond huur of (af)koop om een geliefde te begraven, en dat zelf onderhoud.. moet ik nog een vergunning hebben om er een grafmonument op te zetten, en moet ik ook nog apart betalen voor feit dat ik het recht heb om iemand te begraven..

Begraven is een melkkoe voor de gemeente geworden.. en dan heb je nog geen enkele vrijheid om zelf te bepalen wat voor monument je voor je geliefde plaatst..

De gemeente heeft nog niet laten zien, waaruit de exploitatiekosten van de begraafplaats bestaat en hoe die zich verhouden met opbrengsten en de tariefering. Transparantie is ver te zoeken.


Verder hoe is het mogelijk dat kosten van begraven in een jaar met 200% stijgen ? Vanuit de algemene gemeentelijke middelen dienen deze voorzieningen betaald te worden en niet bij verbijzonderde kostensoorten.
Geheel op persoonlijke titel, en geheel uit mijn eigen belevingswereld..
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Het verhaal van de gemeente qua kostenopbouw is redelijk helder te noemen, maar er komt niet helder uit welke of hoe kosten als ‘dekkend’ gezien mogen worden. Daardoor bestaat de kans (zoals ik lees uit de reactie van Saint P.) dat men denkt dat er verdiend wordt aan begraven en grafrecht. De Gemeente Oldebroek (B&W én gemeenteraad) opereert vanuit de stelligheid dat juist dit soort faciliteit (voorzieningen) kostendekkend moet zijn en niet als inkomstenbron gebruikt mag worden.

Geen melkkoe dus, wel kosten die hoger uitvallen waardoor de Gemeente (lees: uiteindelijk de gemeenschap) moet bij schieten en dat is nu eenmaal ook nog eens een niet begroot bedrag. Noem het dan dus een gat in de begroting.

Het inzetten van algemene middelen is iets wat best een voor de hand liggende gedachte is, maar de Gemeente heeft nu eenmaal ook een ‘huishoudboekje’, waarbij uitgaven voorafgaand worden ingeschat. Dat is ook weer nodig om überhaupt bezig te zijn met toekomstplannen.

De Gemeente is al aan het sturen met tekorten vooraf (lees: Geld uitgeven dat nog niet voorhanden is). Dat geldt in het bijzonder voor (het overigens steeds weer duurder uitvallende) Kulturhus en Centrumplan Oldebroek. Dit zijn zaken die ook door veel burgers en ondernemers als noodzakelijk gezien worden. Bovendien zijn het voor Oldebroekse begrippen dure projecten die al lang genoeg in de pen zitten en waar burgers, ondernemers, politiek én ambtenarij nu ook eindelijk wel eens uitvoering aan gegeven willen zien.

Ik besef me maar al te goed dat er al snel een vertekend beeld kan ontstaan over ontwikkelingen als de begraafkosten. Niemand zit te wachten op het steeds duurder wordende leven, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor uitgave patroon versus portemonnee inhoud.

Waar we met z’n allen vooruitgang willen (hetgeen per persoon een eigen begrip is, overigens) betekent dit dat er geld gaat rollen. Dat geld moet dan ook ergens vandaan komen. Alle mogelijke zaken waar de gemeente dan gewoonweg geld bijdoet (denk aan subsidies en voorzieningen) worden kritisch onder de loep genomen als er elders tekorten ontstaan. Dat heet ‘huishouden’, maar dan wel in de goede zin des woords.

Het voelt prachtig als de gemeente allerhande voorzieningen en/of subsidies met gulle hand kan bestrooien met gelden, maar de keerzijde is dat er dan meer belastingen (OZB of opvolgers) geïnd moeten worden en geen politieke partij durft z’n vingers daar aan te branden, geloof me maar.

In het maatschappelijke leven zit het vraag & aanbod verhaal veel genuanceerder in elkaar. Uiteindelijk geven overheden ‘ons geld’ uit. Ze moeten dan keuzes maken die er voor zorgen dat ‘het electoraat’ in het gemiddelde tevreden kan zijn.

Spelen met inkomstenbronnen kan Oldebroek met bijvoorbeeld ‘het grondbedrijf’, bouwplannen en dat soort zaken, maar ik zie het er de komende jaren niet van komen dat de broekriem flink losser gezet kan worden.

Op dit moment (juli 2006) heeft de gemeenteraad overigens nog niet besloten. Dit volgt in het laatste kwartaal van dit jaar. Niet alleen de SGP en CDA waren kritisch, dat waren vrijwel alle partijen in die bewuste behandeling van de voorjaarsnota. Het CDA kwam met een redelijk onvergelijkbare vergelijking uit de gemeente Zwolle (daar wonen we niet) overigens. De PvdA vroeg nog of er was nagedacht over een staffelmatige invoering van kostenverhoging en de VVD & CU werden ook niet vrolijk van voorgestelde kostenverhogingen voor burgers.

Saillant detail uit het antwoord van de Gemeente Oldebroek hierboven:
Men spreekt nadrukkelijk over “stoffelijk overschot, urn of asbus” voor het begraven. De PvdA is nog steeds groot voorstander (lees: voorvechter) van een urnenmuur in Wezep én ruimere openingstijden van het Wezeper zwembad op de zondagen. Ik weet dat de SGP en CU daar faliekant op tegen zijn, omdat dit indruist tegen de levensopvatting van hen en hun achterban.

Anno 2006 is men nog steeds niet in staat om compassie te tonen met andersdenkenden en worden de hoofdjes al rood als je het woord urnenmuur in de mond neemt.

Ik neem aan dat kosten voor het bijzetten van een urn/asbus er heel anders uit kunnen zien dan voor een graf en een grafmonument. Ook het tekort voor het zwembad kan niet opgelost worden met het (uit geloofsovertuiging) dichthouden van de deuren, lijkt me. Enkele politieke partijen houden dus de kostenkansen bewust hoog omdat er geen duimbreed ruimte is voor anders denken en dat in een maatschappij die wij tolerant en multicultureel noemen. Da’s pas opgelegde wil en duidt op een wel erg vertekend zelfbeeld! Tolerantie is een Nederland vaak niet meer dan volstrekte onverschilligheid, tótdat ons tuintje betreden wordt.

Hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter
Saint P.
Berichten: 19
Lid geworden op: do apr 13, 2006 20:20
Locatie: Wezep

Bericht door Saint P. »

Bert-Jan,

Is er nu inzicht, hoe het komt dat de kosten hoger voor de gemeente uitvallen ?
Zelfs als dat terrecht zou zijn ? snap ik de "factuur-regels" niet.. En niet waarom ik als ik grafrechten betaal, ik ook nog eens een vergunning moet hebben om een grafsteen te mogen plaatsen..

Waarom moet de gemeenschap bemoeien met wat voor monument wil plaatsen, waarom moet de gemeente zich bemoeien met zaken die ze niets aangaan.

Ik huur een stukje grond, met een dienstverlening voor een stukje onderhoud, maak daar een prijs van.
Verder moet ik betalen voor het feit dat de gemeente haar basistaak moet uitvoeren, het registreren van burgers in haar gemeente is een basistaak en als je een status verandering (iemand gaat dood) doorgeeft moet je daar niet extra voor betalen.. Dat hoort nu precies tot de kerntaken van de gemeentelijke overheid. Verder mag je niet zomaar iemand elders begraven dus er is een verplichte winkelnering, met onzinnige voorwaarden opgelegd door een paar domatische politici van de SGP en de CU.
Ik zou graag zien dat VVD en PVDA hier in eens de handen in elkaar slaan, om de gemeentelijke overheid te dwingen, ongeacht geloofsovertuiging, kleur en ras en afkomst haar diensten te verlenen.

Als de gemeentelijk politiek de keuze maakt om het Zwembad niet te openen op zondag of geen urnenmuur te maken, dan draagt de politiek, c.q. de uitvoerder daar zelf de kosten van. Uit de algemene middelen.


Mijn wijlen opa zei altijd, leg me maar bij vuilnis, gezien de kosten, word dat zeker een overweging.
Geheel op persoonlijke titel, en geheel uit mijn eigen belevingswereld..
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Saint P.,

Het volgende nog even ter herinnering vanuit het antwoord vanuit het gemeentehuis, zoals bovenaan deze topic vermeld:
De raad heeft op 4 juli 2006 de voorjaarsnota behandeld. In die nota komt onder andere de problematiek van de financiering van de beheerplannen aan de orde. Eén van de beheerplannen betreft de begraafplaatsen. In de voorjaarsnota is door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat als alle kosten voor het beheer van de begraafplaatsen doorberekend worden de tarieven voor begraven verdubbeld moeten worden. De raad heeft het college gevraagd de kostenopbouw nog eens kritisch te bekijken en bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2007 - 2010 in november 2006 met nadere voorstellen te komen voor de tarieven 2007. De raad heeft dus nog niet besloten tot een verdubbeling van de tarieven!
Het onderwerp is dus een deel van een groter geheel: De beheersplannen. De Raad vraagt (in de vergadering van 4 juli 2006)eigenlijk óók nog om informatie en de kostenopbouw. Als zij dat antwoord niet hebben, moet ik het je ook schuldig blijven. Wel is het zo dat de Raad niet happig klonk op kostenverhogingen, daar was ik zelf bij, dus heb het uit de eerste hand.

Je noemt de 'algemene middelen' om voor aanvulling te zorgen, maar ook de pot algemene middelen moet daarvoor gevuld zijn én gevuld worden door, uiteindelijk, de burgers. Dus linksom of rechtsom....

Uiteindelijk zijn dit soort gemeentelijk onderwerpen nooit losstaande onderwerpen, alles hangt aan elkaar en zeker in tijden dat er tekorten zijn én grote plannen met allerhande belangen is de rek ook uit het elastiek, is het niet?

Ik heb je vragen en opmerkingen in de week gelegd bij mensen die specifiekere kennis van zaken hebben en hoop je zeker te kunnen inlichten. Geef me wel wat tijd, want de vakantie en de temperaturen werken niet 'versnellend' ;-)

Je vragen en opmerkingen zijn helder en ik denk dat meer mensen dezelfde antwoorden zoeken, dus de overheid kan nu laten zien wat 'transparante overheid' inhoudt. :lol:

Groet,

Bert-Jan Dokter
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Antwoord van wethouder Jan Klein

Bericht door Bert-Jan »

Hallo Saint P. en andere geïnteresseerden,

Hierbij het antwoord van niemand minder dan Wethouder Jan Klein:
Het gemeentelijke beleid is er op gericht om voor bijzondere dienstverlening een vergoeding te vragen.

Voorbeelden:
 • - Leges voor bouwaanvragen, paspoort, e.d.
  - Rechten voor rioolgebruik, afvalstoffenheffing e.d.
Ook voor de begraafplaatsen kennen we dit kostenverhaal. Uitgangspunt is dat de kosten geheel worden bestreden uit de op te leggen rechten.

Voor wat betreft het grafrecht is aanpassing van het tarief geruime tijd achterwege gebleven en is er een structureel tekort ontstaan. Dit tekort wordt betaald uit de algemene middelen en gaat dus ten koste van andere algemene gemeentelijke voorzieningen. B.v. subsidies of wegonderhoud. Het college van B&W stelt nu aan de raad voor om de grafrechten op te trekken tot het kostendekkende niveau. Eventueel in fasering. Dit voorstel past dus in het tot nu toe gevoerde beleid.
Wat lees je hier:
 • - De kosten voor grafrechten en alles wat daar dan bij hoort worden (volgens historisch beleid) doorberekend naar de gebruiker. Er wordt niet aan verdiend;
  - De gemeente heeft de tarieven al enige tijd niet aangepast aan hoger geworden kosten;
  - De Gemeente heeft het gat dat daardoor ontstond gedicht vanuit de algemene middelen;
  - De druk op de algemene middelen ‘pot’wordt hierdoor te hoog en dat gaat ten koste van subsidies of onvoorziene zaken (zoals ongepland wegonderhoud) die normaliter ook vanuit algemene middelen betaald moeten worden;
Het college van B&W heeft het voorstel naar de Gemeenteraad (volksvertegenwoordiging) gedaan om het ongelijk tussen kosten en doorbelasting weer recht te strijken. Ik lees dat de wethouder al geluiden vanuit de raad verwerkt door voor te stellen de verhoging eventueel in fases uit te voeren.

Zoals ik al eerder zei, De gemeenteraad moet zich nog hierover uitspreken in het laatste kwartaal van 2006. Als je daar invloed op uit wilt oefenen moet je je dus eigenlijk richten tot de raadsfracties. Dat zijn immers de volksvertegenwoordigers.

Oh ja, Het zwembad heeft inmiddels de openingstijden gewijzigd (uitgebreid). Wel heel voorzichtig, maar zoals Neil Armstrong ooit op de maan sprak: “It’s a small step for men….”

Groet,

Bert-Jan Dokter
drh
Berichten: 11
Lid geworden op: zo okt 03, 2004 20:44
Locatie: Wezep

Bericht door drh »

Dubbel genaaid is wel zo lekker denkt de gemeente Oldebroek, die zelf voor 0,50 gulden per meter de grond gekocht heeft op de bovenheigraaf en er nu prijzen voor vraagt die alle voorstelling te boven gaat. Een burger die altijd netjes zijn gemeentelijke belasting heeft betaald moet zelfs na zijn dood nog krimperen. :oops:
heleen
Berichten: 7
Lid geworden op: vr jul 28, 2006 19:13

Bericht door heleen »

Beste Bert Jan,

Ik merk dat je enorm je best doet om mensen op dit forum te overtuigen van de PvdA boodschap. Natuurlijk mag je, want ook in Oldebroek hebben we vrijheid van meningsuiting. Maar om nu het verhaal duidelijk te houden lijkt het me goed om "gewoon" te reageren op vragen van mensen. Zoals over de begraafrechten. Ik geloof dat je nu 3 x gereageerd hebt, alles er bij hebt gehaald: zwembad op zondag open, centrumplan, kulturhuus, oftewel allerlei zaken die helemaal niets, maar dan ook niets, met de begraafrechten te maken hebben.

Zo wordt de politiek wel erg onduidelijk voor de burgers! :shock:
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Hallo Heleen,

Dank voor je reactie en van harte welkom op de fora van Oldebroek.net. Het zal zeker bijdrage aan de discussies (en antwoorden) zijn als er meer kleuring aanwezig is. Ben er welgemeend en oprecht blij om, dus.

Ik spreek op deze fora van Oldebroek.net op persoonlijke titel, overigens, maar de PvdA kleuring wil ik van ganser harte erkennen. Ik ben echter geen lid van de fractie en spreek niet in opdracht van hen, noch namens hen. Het is puur interesse en (hopelijk zichtbare) betrokkenheid. .

Ik zie inderdaad de zaken niet louter losstaand van elkaar in de politiek of het gemeentelijke bedrijf. Het brede beeld is de context waarin elk op zichzelf staand onderwerp vorm krijgt, is mijn mening.

Nu dwalen we echter beiden af van de topic “begraafrecht”, dus snel een wending maken. ;-)

Saint P. vroeg zich nog waar de afzonderlijke bedragen van de totale begraafrechten op zijn gebaseerd. Ik heb dat deel van de vraagstelling niet helder kunnen krijgen. Kun jij daar enige verheldering in brengen?

Hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter
Saint P.
Berichten: 19
Lid geworden op: do apr 13, 2006 20:20
Locatie: Wezep

Bericht door Saint P. »

In gemeentelijk beleid zijn veel zaken sterk met elkaar verbonden. Hoewel ik van een andere kleur ben dan de club van Bartjan vind ik dat de gemeentelijke beleid van oldebroek wel erg gekleurd is door de C in politieke kleuring. Daardoor worden anders denkende burgers soms erg beperkt in hun doen en handelingen.
Ik ben zelf gelovig, maar ik vind ook dat er gelijke monniken en gelijke (maat)kappen moeten zijn.
Dus als je een geluidshinder vergunning vraagt van ene vereniging moet je dat ook doen van een kerkelijke vereniging.
Nu begrijp ik dat je de wereld niet in 1 dag veranderd, maar in Oldebroek zie ik dat erg langzaam gebeurd.

FF terug naar de topic.
De gemeente heeft als beleid dat de opbrengsten en kosten voor bijzondere dienstverlening ook elkaar moeten opheffen en dat daar geen winst op gehaald hoeft te worden.

Nu kan je je afvragen of het begraven van mensen een bijzondere dienst is en als het een bijzondere dienst is, dat je het misschien als gemeente er dan moet voor kiezen om het te privatiseren en te verzelfstandigen.

Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de kosten van onderhoud van de begraafplaats de begroting van de gemeentelijke groenvoorziening dekt.
Dus Wethouder Klein zou echt eens met een heldere begroting moeten laten zien wat de exploitatiekosten zijn van de begraafplaatsen in Gemeente Oldebroek. Daarnaast heb ik het idee dat de loonkosten van de ambtenarij dubbel aan de burger worden doorbelast. Namelijk de bezetting voor de kerntaken van de gemeente, kan je niet nogmaals doorbelasten aan de burger, in door ze nogmaals op te nemen in de leges van vergunningen voor bijzondere dienstverlening.

Verder bespeur ik ook bij het beleid rond de gemeentelijke begraafplaatsen, een enorme burger betutteling. Als je als burger bijzondere wensen hebt voor je uitvaart, moet je uitwijken naar Zwolle of Lelystad. Verder zou je ook natuurbegraafplaats kunnen aanbieden, dit is exploitatietechnisch in ieder geval enorm goedkoper.. Dus je biedt meer keuze en je bent goedkoper uit.

Laat de echte kosten maar eens zien. Maak dat maar eens publiek.
Geheel op persoonlijke titel, en geheel uit mijn eigen belevingswereld..
Gebruikersavatar
painterman
Berichten: 16
Lid geworden op: zo okt 03, 2004 22:10
Locatie: Wezep

onderhoud dubbelgraf

Bericht door painterman »

Geachte forumleden, Ik heb met veel interesse en verbazing het hele gesprek over de begraafkosten in de Gemeente Oldebroek gelezen, en ik moet zeggen dat als ik dit zo lees, ik er behoorlijk nijdig om wordt.
Ik weet ook wel dat alles duurder is geworden de laatste jaren,maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Gemeente er een slaatje uitslaat, om er de gaten in de begroting mee te dichten.
Voorbeeld: Bij aankoop van een dubbelgraf (boven elkaar) moet er wel elk jaar twee keer voor het zelfde stukje grond betaald worden (2m2).
Ook al ligt er maar 1 persoon in het graf.
En dat vindt ik nou zo schandalig, omdat die grasmaaier er toch in keer over heen gaat,maar er wel dubbel voor betaald krijgt.
Als dit dan die C is waar een paar Politieke Partijen voor staan, dan vindt ik dit Godsgeklaagd .
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Hallo Painterman,

Eigenlijk heb je gelijk. Als er financiële overschotten aanwezig zouden zijn bestond er kans dat het onderwerp (nu) niet ter tafel gekomen was. Die overschotten zijn er echter niet, zeker niet nu we de ontwikkelingen zien waarbij de gemeente moet bij schakelen met geld.

Bij voorbaat mijn excuses, maar helaas moet ik dan weer het Kulturhus en Centrumplan Oldebroek noemen, waarbij ramingen nogal worden ingehaald door de werkelijkheid. Als begrotingen onder druk komen te staan moet het gat linksom of rechtsom gedicht worden, dus je stelling is ontegenzeggelijk correct.

Dat de gemeente (lees: de voorsteller is het college van B&W) moet bij schakelen is uiteindelijk wel louter logisch. Dat doen ze vast niet lichtvoetig, het nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid hoort bij besturen. Besturen is niet altijd mooi weer spelen, lijkt mij.

Ik vind het zelf erg lastig (net als anderen hier) dat ik niet inzichtelijk heb hoe de genoemde kosten zijn opgebouwd. Men zegt immers dat “de kosten geheel moeten worden bestreden uit de op te leggen rechten”. Dat betekent in het Nederlands: dat de inkomsten kostendekkend moeten zijn. Geen verliezen, geen winst. Waar komen de kosten echter vandaan? Da’s mij niet duidelijk.

Doorbelasten van de kosten is dat niet het enige wat je in mijn beleving kunt doen. Je kunt ook aan de kostenkant eens kritisch gaan kijken waar het “minder” kan, is een gedachte die zo bij me te binnen schiet.

Dat stukje “gereserveerde grafrecht” veroorzaakt inderdaad jeuk op plekken waar je in het openbaar niet kunt krabben. Ik kan me daar ook geen “kosten” bij voorstellen, dus ik begrijp je wantrouw daarover. Ook met het besef in het achterhoofd dat die bedragen óók gelden voor het aanbieden van een urn of asbus.

Dat laatste is al helemaal niet nodig, maar een onnodig opgelegde beperking in de dienstverlening en ontnemen van keuzevrijheid. Wéér die zware woorden uit mijn mond (toetsenbord), maar het zit mij hoog zo je ziet. Politiek correcter kan ik me even niet uitdrukken.

Je hoort mij overigens niet zeggen dat alle partijen met een “C”in de naamgeving hiervan de oorzaak zijn. De SGP (zonder C) zal principieel tegen zijn en de ChristenUnie heeft in haar campagne heel stellig laten horen dat ze zich verzetten tegen de komst van een urnenmuur in Wezep (ik neem het LOCO verkiezingsdebat van 28 februari 2006 in gedachten). Van het CDA ken ik die geluiden niet en ik herken die partij daar ook niet in.

Nogmaals, de gemeenteraad moet zich uitspreken over dit voorstel van B&W. Als een meerderheid beslist om niet met het voorstel mee te gaan stijgen wellicht de kosten voor het begraafrecht e.d. niet, maar zal dit weer opleveren dat men elders moet snoeien in algemene middelen.

Ik hoop dat mij niet verweten wordt dat ik politiek onduidelijker maak als ik zeg dat je pas weet hoe moeilijk keuzes maken is als je de gevolgen echt kunt inzien. In het geval van tekorten is “Ja” voor het één vaak een “Nee” voor minstens één ander (of andersom).

Politieke partijen hebben een programma met eisen, wensen en doelstellingen. Op basis daarvan worden ze verkozen en moeten ze ook iets waarmaken. Misschien vergt het even verplaatsen, maar je kunt je voorstellen dat ze bij onverwachte beslismomenten ook de kans op vervulling van eigen programmaonderdelen zien wegdrijven. Een raadsfractie heeft dus nooit één onderwerp op tafel liggen ter behandeling, maar moet alle zaken flink afwegen tegen het grote pakket dat er voor 4 jaar ligt. De kans op “straf van de kiezer” ligt immer op de loer.

De kunst van Transparante Politiek is om dat allemaal eerlijk en in begrijpelijk Nederlands inzichtelijk te maken en niet te verstoppen achter een houding van: “Geloof maar dat wij ons best voor u doen”. Openheid van zaken geven is even slikken, maar dat is inherent aan “Transparantie”.

Gelukkig mogen we op dit forum onze mening kenbaar maken en nu de eerste raadsleden zich hier aankondigen bereiken we ook nog eens de volksvertegenwoordigers direct en dat is mooi meegenomen.

Ik hoop wel dat iedereen begrip kan opbrengen voor de wederzijdse argumentatie en nodig met die gedachte iedereen uit om z’n genuanceerde mening en/of inzichten kenbaar te maken.

Meest hartelijke groet,

Bert-Jan Dokter
heleen
Berichten: 7
Lid geworden op: vr jul 28, 2006 19:13

Bericht door heleen »

Tja dat zal ik dan zijn, denk ik, :wink: . En wel van een partij met een C erin! Ik ben het met u eens meneer (of mevrouw?) Painterman, het is allemaal niet echt heel erg duidelijk. Een forum kan het soms verduidelijken, maar ik geloof dat dat op dit moment niet erg lukt. Uw opmerking van die grasmaaier over een dubbel graf vind ik erg sterk, en ook terecht. Ik ben blij dat er mensen zijn die kritische geluiden laten horen. Het klinkt misschien wat flauw, maar ook politici zijn maar mensen, en in de situatie van Oldebroek zijn het ook nog eens veel nieuwe (neem alleen al de PvdA, 3 nieuwe raadsleden), en weten dus niet alles. In deze situatie (grafrechten, want daar gaat het nog steeds over) ga ik me er eens goed in verdiepen. Want wellicht valt het allemaal wel mee en wordt er bijv. korting gegeven bij het dubbelgraf, omdat het onkruid inderdaad maar 1x weggehaald hoeft te worden. Wat betreft de urnenmuur? Prima voorstel, ik ben voor.

Hartelijke groet :D ,
Heleen Mulder
Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Bericht door Bert-Jan »

Da's nog eens duidelijke taal!

Groet én dank,

Bert-Jan
Saint P.
Berichten: 19
Lid geworden op: do apr 13, 2006 20:20
Locatie: Wezep

Bericht door Saint P. »

Kan iemand me uitleggen waarom de gemeente Oldebroek, de begraafplaatsen niet verzelfstandigd ?

Er is vast een begravenisondernemer die die deze dienst van de gemeente Oldebroek wil overnemen. Blijkbaar behoort begraven niet tot de kerntaken van de lokale overheid. Dus laat deze dienst dan echt over aan de markt..

De gemeente kan voor de enkele gevallen waar de burger niet zelf voor zijn zaakjes kan zorgen dan goedkoper bij een ondernemer graven huren.

Het verkopen aan een ondernemer, levert de gemeente direct geld op, word er in de toekomst geen publiek geld meer in gestoken en heeft men in de gemeente een eenvoudiger begroting.

Als ik de uitleg van de gemeente zo zie, is er ook dus geen enkel gemeentelijk belang bij om als gemeente nog zelf te begraven. Dus nu nog uitzoeken wie er op tegen zou zijn en wiens politieke of ambtelijke kindje dit is..

privatiseren die hap dus, (Oei, Dat vast tegen zere been van de PVDA :D ) Kan er vast iemand een gezonde onderneming van maken met tevreden klanten..
Volgens mij zijn er al diverse andere gemeenten de gemeente oldebroek hier in al voor gegaan..
Geheel op persoonlijke titel, en geheel uit mijn eigen belevingswereld..
Plaats reactie