ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Permanente bewoning van vakantiehuizen is in Nederland al jaren een punt van discussie. In 2003 heeft de minister de gemeenten gesommeerd om werk te maken van de aanpak van permanente bewoning. Gemeenten mochten zelf bepalen of ze permanente bewoning al dan niet wilden toestaan.


In de Gemeente Oldebroek wordt al jaren gehandhaafd, vooral bij recreatiepark Mulligen. Park Mulligen is circa 30 jaar geleden opgedeeld in 45 percelen, die allemaal aan verschillende particulieren zijn verkocht. Destijds was het geen enkel bezwaar om hier permanent te wonen. In tegendeel zelfs, de gemeente Oldebroek stimuleerde het zelfs. Permanente bewoning mocht weliswaar niet, maar werd destijds gedoogd.

De afgelopen 10 jaar heeft men geprobeerd met intensieve controles een einde te maken aan deze permanente bewoning. Vele juridische procedures zijn er gevoerd. De intensieve controles en procedures hebben een grote impact op de bewoners van het park. Weliswaar is het college in sommige situaties door de rechter in het gelijk gesteld, maar het heeft niet geleid tot een einde van de permanente bewoning. Sommige bewoners zijn op papier vertrokken, anderen proberen zonder resultaat hun recreatiewoningen te verkopen. Als men vertrekt staan de woningen jaren leeg te verpauperen. Verhuren aan arbeidsmigranten is een andere mogelijkheid. Park Mulligen zal met dit beleid nog vele jaren een probleem blijven.

ABO heeft in het verleden gevraagd welke kosten de gemeente heeft gemaakt om deze handhaving uit te voeren. De hoogte van dit bedrag is onduidelijk maar waarschijnlijk wel een paar ton. In onze optiek is dat weggegooid geld want de situatie wordt niet opgelost.

Is er dan geen oplossing te vinden? Jazeker!, maar de gemeente moet wel de wil hebben om er samen uit te komen. Er zijn oplossingen mogelijk. Ook hier geldt waar een wil is, is een weg.

Fractie ABO
Ronald Gerard
Huub verberk
Anneke Brandsma

Toegevoegde links door redactie Oldebroek.net:
viewtopic.php?f=14&t=1756
viewtopic.php?f=14&t=4302
viewtopic.php?f=14&t=6810
Laatst gewijzigd door Redactie op wo jul 10, 2013 0:15, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: links toegevoegd
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

Gezamenlijk persbericht van de fracties van ABO, CDA, SGP en ChristenUnie
Mogelijk verandering van beleid recreatiepark Mulligen
maandag 04 november 2013 09:44

De vier grootste partijen van de gemeenteraad van Oldebroek (ABO, CDA, SGP en ChristenUnie) hebben in een gezamenlijke brief aan het college gevraagd de mogelijkheden voor permanente bewoning op ‘Mulligen’ te onderzoeken. De raadsfracties vragen een notitie, waarin de mogelijkheden voor legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn beschreven. Zodat ze bij de vaststelling van het bestemmingsplan een zorgvuldige afweging kunnen maken.

De herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied recreatiepark Mulligen’ staat binnenkort geagendeerd voor de raadsvergadering. Al jaren wordt er een beleid gevoerd dat gericht is op het bestrijden van permanente bewoning. De uitvoering van dit beleid is lastig en complex en brengt de nodige problemen en kosten met zich mee. Daarbij constateren de fracties dat er bestuurlijk en maatschappelijk veel in beweging is rond dit onderwerp. Veel gemeenten in den lande worstelen met deze materie. De vier fracties vinden het van belang de ervaringen en trends in de praktijk te kennen en te betrekken in de besluitvorming. Maar ook om eventuele verandering van beleid te kunnen verantwoorden en de consequenties daarvan ook goed in beeld te hebben.

Dit heeft ertoe geleid dat de fracties van ABO, CDA, SGP en ChristenUnie in een brief aan het college vragen om voorafgaand aan de besluitvorming met een notitie te komen waar de mogelijkheden voor legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn beschreven en de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn gewogen.

Gezamenlijk persbericht van de fracties van ABO, CDA, SGP en ChristenUnie

Lees hieronder de volledige tekst van de brief aan het College
College van B&W van Oldebroek

Oldebroek, 30 oktober 2013

Betreft: onderzoek naar mogelijkheden voor permanente bewoning ‘Mulligen’.

Geacht College,

Het is ons bekend dat de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied recreatiepark Mulligen’ binnenkort geagendeerd is voor onze raadsvergadering. Al jaren voeren we een beleid dat gericht is op het bestrijden van permanente bewoning. U hebt ons regelmatig bericht over de uitvoering hiervan en welke problemen dat met zich meebrengt.

Om een goede afweging te kunnen maken of we met dit beleid door willen gaan of welke mogelijkheden er zijn om van beleid te veranderen en welke consequenties dit dan heeft, willen we u vragen dit voor ons te onderzoeken en ons daar over te informeren. In afwachting van deze informatie willen wij u vragen de vaststelling van dit bestemmingsplan op te schorten en belanghebbenden daar over te informeren.

Graag ontvangen wij een notitie, waarin de mogelijkheden voor legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn beschreven en de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn gewogen.

Daarbij zijn voor de raad in ieder geval de volgende punten belangrijk:
  • Het ‘park’ moet zijn huidige vorm en uitstraling zoveel mogelijk behouden.
  • Verandering van bestemming mag geen beperkingen opleveren voor derden en omgekeerd moet een eventuele nieuwe regeling voldoen aan de geldende regels op het gebied van het omgevingsrecht.
  • Hoe verantwoorden we verandering in beleid naar mensen die gehoor gegeven hebben aan het beleid wat tot nog toe heeft gegolden?
  • Onderzoek of er mogelijkheden zijn om compensatie te laten betalen voor de eventuele waardevermeerdering.
  • Eventuele verandering van bestemming op vrijwillige basis, recreatie moet ook mogelijk blijven.
  • Welke juridische regelingen zijn mogelijk (publiekrechtelijk via bijv. bestemmingsplan maar ook privaatrechtelijk via individuele afspraken)?
  • Welke criteria zijn gewenst om te bepalen of een recreatiewoning in aanmerking komt voor een permanente bewoning?
  • Kan een beleidswijziging worden beperkt tot de recreatiewoningen op ‘Mulligen’?
  • Betrek in dit onderzoek de bewoners/eigenaren van ‘Mulligen’.
De fracties van:
CDA
ABO
SGP
ChristenUnie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

Permanent wonen Mulligen toegestaan
Bron Locourant vrijdag 19 december 2014 09:30

OLDEBROEK – De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met het permanent wonen op recreatiepark Mulligen. Alleen de PvdA en de VVD stemden tegen het voorstel. De woningen blijven bestempeld als zijnde recreatiewoningen, maar krijgen na betaling de toevoeging 'waar permanent wonen is toegestaan'.

De eigenaars moeten daarvoor een bedrag betalen van minimaal 10.000 euro en een bedrag per vierkante meter.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

CU: Raad akkoord met permanent wonen op ‘Mulligen’
Bron website CU Oldebroek, maandag 22 december 2014

In de raadsvergadering van vorige week heeft de gemeenteraad van Oldebroek met grote meerderheid van stemmen een besluit genomen om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan. Er is besloten dat er een fonds gevormd gaat worden om de recreatiemogelijkheden in onze gemeente te verbeteren. De bewoners die er voor kiezen om permanent te (blijven) wonen moeten hiertoe een bijdrage storten in dit fonds.

Toen vorig jaar de bestemmingsplan herziening van ‘Mulligen’ op de agenda kwam hebben we ons als fractie van de ChristenUnie afgevraagd moeten we zo verder of zijn er andere mogelijkheden. We hebben daar toen een stevige discussie met elkaar over gevoerd. Kunnen we beleid dat we altijd gesteund hebben, geen permanente bewoning toestaan en handhaven, omzetten in beleid dat dit wel mogelijk maakt en kunnen we dit verantwoorden aan mensen die wel vertrokken zijn?

We kwamen tot de conclusie dat de situatie die er nu is niet wenselijk is. In het verleden is er door de gemeente te weinig aan handhaving gedaan waardoor er verwachtingen geschapen zijn. Mensen, gezinnen wonen er vaak al meer dan tien jaar. We kunnen nog jaren hard inzetten op handhaving maar het probleem zal blijven. Als het wel lukt bewoners weg te krijgen, wat krijg je er dan voor terug? Een recreatiepark is het al niet echt meer en zal het ook niet meer worden door de structuur zonder beheerder en allemaal zelfstandige woningen. Landelijke regelgeving maakt het mogelijk hier een oplossing voor te vinden. Steeds meer gemeenten kiezen voor een structurele oplossing voor dergelijke parken. Al dit soort overwegingen vragen om een heroriëntatie. Maar ben je als politiek bereid zo’n stap te maken en een oplossing voor de toekomst te creëren of wil je vast houden aan het beleid wat we altijd gesteund hebben? Consistent beleid heet dat dan maar alleen maar vast houden omdat we dat altijd gedaan hebben maakt star.

Tijden veranderen, inzichten veranderen, regelgeving verandert. Als fractie van de ChristenUnie willen we daar in mee gaan, we willen oplossings- en toekomstgericht denken. Daarom hebben we vorig jaar alle fracties benaderd en gevraagd hoe ze hier in staan. Dit heeft er toe geleid dat de fracties van SGP, CDA, ABO en ChristenUnie een brief aan het college hebben gestuurd met de vraag de mogelijkheden van permanente bewoning te onderzoeken.

Wat voor ons steeds een belangrijke voorwaarde is geweest dat er een mogelijkheid gevonden zou worden in het betalen van een compensatie voor de waardevermeerdering die ontstaat bij het toestaan van permanente bewoning. Door er voor te kiezen dat de recreatiewoning permanent mag worden bewoond geeft dat een waardevermeerdering. Ook zijn er voormalige bewoners die onder druk van handhaving vertrokken zijn waar we ook recht aan willen doen. Nu is het wettelijk niet mogelijk om waardestijging van grond door planologische besluiten af te romen. Wel is het mogelijk gebleken een financiële bijdrage te vragen voor een ruimtelijke ontwikkeling op basis van een structuurvisie. In deze situatie waar er sprake zal zijn van een formele afnamen van het aantal vakantiewoningen is het mogelijk een fonds op te richten die als doel heeft de recreatie- en toeristische mogelijkheden in onze gemeente te verbeteren. Een win-win situatie een oplossing voor dossier ‘Mulligen’ en geld- subsidies beschikbaar voor een sector welke we allemaal erg belangrijk vinden maar waar we eigenlijk geen geld voor hebben. Deze concept structuurvisie was onderwerp van gesprek in is voor dit doel vast gesteld.

Blijft over de hoogte van het te betalen bedrag. Hoewel het bedrag altijd arbitrair is vinden we het wel belangrijk dat het een goede afspiegeling is tussen de waardevermeerdering en wat haalbaar en betaalbaar is. Er is een formule bedacht met een basis bedrag van € 10.000,= en een prijs per m² perceeloppervlakte met een staffeling waar de eerste meters duurder zijn dan de laatste. Wat er op neer komt dat er een bedrag tussen € 19.000,= en € 25.000,= betaald moet worden als men er voor kiest om de toevoeging “permanent wonen toegestaan” wil laten opnemen in het nog te maken bestemmingsplan. Dit is uiteraard niet verplicht, diegene die er voor kiest de woning als recreatiewoning te blijven gebruiken mag dit doen maar daar zal dan wel streng op gecontroleerd worden en ook gehandhaafd. Er zijn nog een aantal solitair gelegen vakantiewoningen in onze gemeente die veelal ook permanent bewoond worden, er is besloten deze ook onder dezelfde voorwaarden mee te nemen.

Een grote meerderheid van de raad van 16 tegen 2 kon in stemmen met dit voorstel, alleen de fracties van PvdA en VVD konden deze stap niet maken en stemden tegen. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat dit langlopende dossier eindelijk gesloten kan worden en hopen dat dit rust geeft voor bewoners op ‘Mulligen’ maar ook minder werk voor de afdeling handhaving en dus minder kosten voor de gemeente.

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

Permanent wonen op ‘Mulligen’ weer stap verder
Bron website CU Oldebroek, vrijdag 10 juli 2015 09:20

In de raadsvergadering van vorige week is met grote meerderheid de structuurvisie ‘Permanente bewoning recreatiewoningen’ vastgesteld. Hierin is geregeld dat er een financiële bijdrage gevraagd kan worden bij het wijzigen van de bestemming (zodat er permanent bewoond mag worden) van recreatie woningen op ‘Mulligen’ en een aantal solitair gelegen recreatiewoningen. De raad ging in grote meerderheid akkoord, PvdA en VVD bleven roepen dat het niet kon maar kwamen ook niet met betere alternatieven zodat het voorstel met 16 voor en 2 tegen werd aangenomen.

In 2013 hebben vier partijen (ABO, SGP, CDA en ChristenUnie) het college van B&W gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden waren om permanent wonen op ‘Mulligen ‘ mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde voor de fractie van de ChristenUnie was dat er een financiële bijdrage betaald zou worden voor de waardevermeerdering die hierdoor zou ontstaan.

In de raadsvergadering van december 2014 is hier uitvoerig over gesproken en is de raad van Oldebroek akkoord gegaan met de mogelijkheid om permanent wonen op ‘Mulligen’ mogelijk te maken. De woningen blijven recreatiewoningen maar de bestemming kan gewijzigd worden waardoor permanent wonen wordt toegestaan.

Juristen hebben uitgezocht dat het mogelijk is om een financiële bijdrage te kunnen vragen op basis van een structuurvisie. In de structuurvisie moet onderbouwd worden dat de financiële bijdrage die betaald wordt weer ten goede komt aan de sector.

De voorgestelde structuurvisie maakt dit mogelijk en het is ook goed verdedigbaar. De recreatiemogelijkheden in Oldebroek worden door het toestaan van permanente bewoning formeel beperkt en met de bijdrage die daarvoor betaald wordt kunnen we de recreatieve en toeristische mogelijkheden elders in de gemeente weer stimuleren en faciliteren. Er is nog een risico dat een gerechtelijke uitspraak een streep haalt door het vragen van een compensatiebijdrage omdat hier nog niet echt jurisprudentie over is, maar juristen achten deze kans gering.

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij met deze stappen die gemaakt worden en hopen dat we binnenkort het bestemmingsplan kunnen vaststellen zodat we weer een lastig dossier kunnen sluiten.

Bewoners op ‘Mulligen’ blij, geld voor de recreatieve en toeristische sector en voor de gemeente een lastig en duur handhavingstraject minder. Kortom alleen maar winnaars!

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

Permanente bewoning recreatiewoningen op agenda commissievergadering.

Woensdag 17 mei werd de permanente bewoning van recreatiewoningen in de commissievergadering Ruimtegebruik en Leefomgeving besproken. Er werd ingesproken door Jan B. Kaiser, zijn bijdrage kunt u hieronder lezen.
Bekijk hier de agenda van de vergadering.

Geachte commissieleden, wethouders en andere aanwezigen. Vanavond (redactie: woensdag 17 mei 2017) wordt de problematiek omtrent het recreatiepark Mulligen besproken, zijnde een vervolg op hetgeen in de commissie op 5 april jongstleden aan de orde is geweest. Het is al weer jaren geleden was dat ik genoopt was om voor het laatst in de commissie in te spreken, maar kennelijk herleven oude tijden.

De gemeente worstelt al vele jaren met de problematiek om en hoe permanente bewoning mogelijk te maken, een proces, dat dankzij de provincie nog wel enige tijd zal duren. Niettemin wil ik van de gelegenheid gebruik maken om enkele aspecten aan te roeren.

In de eerste plaats heeft de gemeente al reeds vergunning verleend tot permanente bewoning van een tweetal recreatiewoningen, waarvan er één, die aan de Mheneweg Zuid 15, een vergunning heeft gekregen voor de bouw van een villa, annex schuur. Saillant detail daarbij is dat de bewoners van dit pand volgens de mij beschikbare informatie beiden werkzaam zijn bij de gemeente Oldebroek. Opvallend is ook dat de Raad van State al in 2005 bevestigd heeft dat op dit pand geen permanente bewoning is toegestaan.
Los van de ontstane precedentwerking vraag ik mij af of hier sprake is van de alouds bekende “ons-kent-ons” mentaliteit, die nog niet zo lang geleden hoogtij vierde in onze gemeente en waartegen de door mij september 2009 opgerichte en sinds 2014 in het college vertegenwoordigde politieke vereniging mordicus tegen gekant was en is. Ik sprak toen van Italiaanse toestanden. Wie kent niet de gevleugelde woorden van een oud-wethouder van ruimtelijke ordening “gelijke monniken, maar geen gelijke kappen”? Ik schaam mij ervoor om nu te moeten constateren dat het ABO niet is gelukt de door haar zo verfoeide vermeende vriendjespolitiek uit ons dorp te verbannen.

Ik zou mij zomaar kunnen voorstellen dat de raad een onafhankelijke commissie onderzoek laat doen hoe één en ander heeft kunnen gebeuren en of de toegepaste criteria tot verlening van de benodigde omgevingsvergunningen op correcte gronden zijn afgegeven, en ook of hier mogelijkerwijs politieke consequenties aan verbonden dienen te worden.
Dit in navolging van hetgeen in de Tweede Kamer gebruikelijk is bij dit soort voorvallen. Kortom, als het geen vriendjespolitiek is hoeft niemand bezwaar te hebben tegen een dergelijk onderzoek.

In de zaak waarvoor ik nu spreek heeft de bezwaaradvies-commissie al in mei 2010 geoordeeld dat permanente bewoning vanwege bijzondere omstandigheden toegestaan diende te worden.
Het toenmalig college heeft dit advies toentertijd niet overgenomen. Sinds 2015 ben ik, tot nu toe vruchteloos, in gesprek met het college om één en ander alsnog gerealiseerd te krijgen, mede ook gezien het voornemen van betreffende instantie om permanente bewoning op Mulligen toe te staan. Nadat zelfs in gebreke stellen van de gemeente niet tot enig zichtbaar resultaat heeft geleid is in arren moede begin dit jaar de kwestie maar voorgelegd aan de bestuursrechter te Arnhem. De zitting vindt 1 augustus aanstaande plaats.

Verder is mij nog ter ore gekomen dat een tweede recreatiewoning een vergunning tot permanente bewoning heeft gekregen.
Het betreft volgens zeggen de woning aan de Oude Dijk 23 R 1.
Voor geen van beide recreatiewoningen is overigens een vereveningsbijdrage in rekening gebracht. Ook in dit geval kan ik mij niet indenken dat er geen sprake is van precedentwerking voor overige bewoners van Mulligen.

Tot slot wil ik bij deze de vraag stellen, waartoe ik vorige week woensdag niet de gelegenheid kreeg (omdat het begrip “allerlaatste vraag” helaas niet in het vocabulaire van de voorzitter voorkwam): welke aanpassingen brengt de gemeente aan in de structuurvisie zodat aan de bezwaren van de provincie tegemoet gekomen wordt? Ik ben benieuwd welk konijn er uit de hoge hoed getoverd wordt. En zo ja, wanneer maakt de raad dan kennis met dit troeteldier?

Jan B. Kaiser
17 mei 2017

Bijlagen ontvangen van Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9627
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: ABO: Vakantiehuisjes blijven een groot probleem

Bericht door Redactie »

Recreatiewoningen Mulligen mogen woonbestemming krijgen van Raad van State
Bron Veluweland 29-08-2019, 10:38 Door Wijnand Kooijmans

OLDEBROEK Van de 44 recreatiewoningen op het recreatieterrein Mulligen in de gemeente Oldebroek mogen er 38 een permanente woonbestemming krijgen. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan 'Buitengebied Mulligen' is door de afdeling bestuursrechtspraak van het hoogste Nederlandse rechtscollege wel vernietigd. Maar dat heeft geen consequenties voor de wens van de gemeenteraad de recreatiewoningen een permanente woonbestemming te geven. Het besluit heeft er enkel mee te maken dat de afdeling vindt dat niet een deugdelijke motivering door de raad is gegeven bij de vaststelling van het plan.............Lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie