Overname speelterreinen blijft Oldebroek bezig houden

jan bredewout
Berichten: 862
Lid geworden op: do jan 19, 2006 7:55
Locatie: wezep
Contacteer:

Overname speelterreinen blijft Oldebroek bezig houden

Bericht door jan bredewout »

Afgelopen woensdag is er opnieuw een bijeenkomst geweest met alle (potentiele)speelplekken commissies.
De gemeente heeft veel moeite gedaan om alle aanwezigen te informeren.
Naast een projectleider voor dit project (Sybold Herder) was er een gespreksleider (Cees Veldman)
de wethouder (Carlo van Dijk), een notaris, Bert van de Ploeg van overkoepelend organisaties en 6 gespreksleiders om de groepsgevormde discussies te leiden.
Ook afgevaardigden van politieke partijen waren aanwezig om de meningen van de aanwezigen te horen.
De gemeente heeft een 3 tal "modellen" aangedragen.
De bedoeling was om per willekeurig gevormde groep een model te kiezen, en dan per groep een presentatie te houden.
Dat gebeurde ook al kwamen er gedurende de discussie meer vragen dan antwoorden.
In de presentaties per groep bleek dat de meesten wilden kiezen voor een opzet waarin de gemeente toch het voortouw bleef houden, in de rechtsvorm, maar ook vooral in het financiële gedeelte. De separate speelplekken commissies, verenigingen of stichtingen wilden wel het praktische beheer en onderhoud gaan doen.
Toen aan het eind van de avond bleek dat de gemeenteraad kozen had voor een opzet waarin dit niet de bedoeling was waren de aanwezigen zeer verontwaardigd. Weer een avond voor niets aan het debatteren was de algemene mening, we kunnen en willen niet het financiële beheer gaan doen.
Er is geen draagkracht bij de los aan elkaar hangende bevolking waarin we de garantie hebben dat dit gezekerd is, aldus de aanwezigen.
30 oktober zal het debat verder gaan.
Een paar foto's: https://picasaweb.google.com/1134414385 ... enkOkt2013#
Afbeelding
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Overname speelterreinen blijft Oldebroek bezig houden

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

Re: Overname speelterreinen blijft Oldebroek bezig houden

Bericht door Redactie LOCO »

ABO: Gemeente Oldebroek moet regie over speelplekken blijven behouden!

De uitspraak op Prinsjesdag van onze koning Willem Alexander over de participatiesamenleving heeft nogal wat discussie opgeleverd in ons land. Premier Rutte sprak deze week zelfs over een negatief imago dat dit begrip en deze goede ontwikkeling helaas heeft opgelopen.

Algemeen Belang Oldebroek (ABO) is ook van mening dat de ontwikkeling naar een participatiesamenleving een uitstekende ontwikkeling is. De samenleving van vroeger waarin de overheid wel wist wat goed voor de burger was bestaat immers niet meer.
Als lokale overheid is het onze taak de ontwikkeling dat inwoners zelf initiatief nemen te faciliteren. Zoals onze premier Rutte onlangs letterlijk citeerde: Het is goed dat mensen steeds meer in hun omgeving in eigen hand nemen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan en omdat inwoners/burgers dat willen. De premier gaf overigens wel aan dat de overheid bij dat stimuleren van de participatiesamenleving hier wel verstandig mee om moest gaan. Participatie aanmoedigen en faciliteren is belangrijk. Maar het mag natuurlijk niet gaan om een verkapte bezuinigingsagenda.

Verstandig?
Met die laatste stelling van de premier van ons land is ABO het volstrekt eens.
Laten we daarom even een overstap maken naar onze eigen gemeente Oldebroek.
Laten we ons zelf de vraag eens stellen of wij met elkaar verstandig omgaan met de participatieopgave? Gaat het in Oldebroek onder het motto “Oldebroek voor mekaar” om een verkapte bezuinigingsagenda of gaat het ons erom dat we mensen willen stimuleren om zelf zaken ter hand te nemen ? Een goed en actueel voorbeeld om tegen het licht te houden is natuurlijk de ontwikkeling rondom speelplekken in Oldebroek. Uit de recente bijeenkomsten met de wijkbewoners bleek dat er een enorme betrokkenheid was en ook een enorme bereidwilligheid bestond onder de inwoners om de handen zelf uit de mouwen te steken.

Er is bij die speelplekken alleen één probleem. Het besluit van de gemeenteraad dat al genomen is dat speelvoorzieningen geen kerntaak meer is voor de gemeente. Dat besluit betekend dat wij als gemeente in de toekomst niks geen geld meer over hebben voor speelvoorzieningen. 0,0

Dat betekend dat de gemeente geen visie of beleid meer heeft of maakt voor openbare speelvoorzieningen die van groot belang zijn voor de leefbaarheid en kinderen in woonwijken.
Dat betekend ook dat de speelvoorzieningen overgedragen moeten worden aan de samenleving en de inwoners er ook volledig voor verantwoordelijk zijn. Ook in financieel opzicht !

Zoals premier Rutte aangaf faciliteren we participatie van inwoners omdat het kan en omdat burgers dat willen. Nu daar is hier in Oldebroek geen sprake meer van.
Het maakt het gemeentebestuur blijkbaar geen barst meer uit als blijkt dat over enige tijd diverse speeltuinstichtingen verdwijnen ten koste van de leefbaarheid in woonwijken. Het gemeentebestuur wil blijkbaar ook geen enkele regie meer hebben op dit onderwerp. Met het besluit van de gemeenteraad om speelvoorzieningen niet meer tot kerntaak van de gemeente te beschouwen ZONDER dat het college van B&W vooraf met burgers over deze bezuiniging gesproken heeft zet de gemeenteraad onze burgers nu voor het blok: Burgers uit Oldebroek, U mag het zelf doen met de speelplekken en anders hebt u niets. Dat is waar we nu staan! De vraag is nu: is dit verstandig?

Verkeerde volgorde van besluiten !
Wat het College van Oldebroek nu eens moet afleren is het nemen van besluiten en de raad besluiten voor te leggen zonder dat er over die besluiten nadrukkelijk met de samenleving is gesproken.
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen in Oldebroek te vaak besluiten waarbij pas nadat het besluit is genomen er met de samenleving gesproken wordt. ABO vindt dit geen verstandige volgorde. Dat is ook precies de reden dat ABO bij het kerntakenbesluit als enige stem TEGEN deze bezuinigingen stemde. Over besluiten waarover door het College van B&W niet van te voren gesproken is met betrokkenen wil de fractie van ABO simpelweg geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

ABO werkt momenteel aan een verandervoorstel om samen met andere politieke partijen bij de begrotingsbehandeling in november het college op te dragen een andere koers te gaan varen met de speelvoorzieningen. ABO zal ook in haar verkiezingsprogramma voor de bestuurperiode 2014-2018 nadrukkelijk een regie-taak voor speelvoorzieningen in onze gemeente opnemen. ABO is namelijk van mening dat wij als gemeente voor nu en voor de toekomst een verantwoordelijkheid moeten blijven houden m.b.t. leefbaarheid en dat er voldoende (speel)voorzieningen voor kinderen in de woonwijken moeten blijven. Als je volledig de handen er vanaf gaat halen loop je het risico dat dit funest is voor de langere termijn. Met de leefbaarheid in woonwijken en voorzieningen voor kinderen wil de fractie van ABO dat risico niet nemen.

Huub Verberk
Andre Boer
Anneke Brandsma
Bob Ravensteijn
Ronald Gerard
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Overname speelterreinen blijft Oldebroek bezig houden

Bericht door Redactie »

Wethouder Carlo van Dijk heeft een videolog opgenomen met als onderwerp: Gesprekken over speelplekken.

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door Redactie LOCO »

Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Het voorstel van ABO om een volstrekt andere koers te gaan varen met de speelplekken in de gemeente kan in de prullenmand. Het plan dat de ABO samen met de VVD en CDA indiende was afgestemd met diverse vakdeskundigen op het gebied van speelvoorzieningen en tevens besproken met verschillende bewoners en betrokkenen bij speelplekken. CU wethouder Carlo van Dijk was echter niet bereid de koers nu al bij te laten stellen door de raad.

Alle openbare speelplekken verwijderen
Het college van B&W heeft afgelopen zomer op 9 juli 2013 besloten dat ze in gesprek willen met een werkgroep van inwoners en deze laten meedenken om alle speelplekken over te dragen aan de samenleving. De koers van de gemeente blijft er in dat besluit echter wel opgericht om vanaf 1 januari 2015 niets meer voor de speelplekken te doen. De werkgroep met 5 inwoners mag meedenken over drie varianten. Hebben die varianten binnenkort geen voorkeur bij de werkgroep dan is het college van plan alle openbare speeltoestellen en speelplekken te laten verwijderen, aldus het college besluit van 9 juli 2013. De wethouder wilde aan het eind van de discussie in de raadsvergadering uiteindelijk wel toezeggen dat de werkgroep met inwoners nu met een voorstel mag komen om dit te voorkomen.

Eerst besluiten daarna praten met burgers ABO hekelt de werkwijze waarbij het huidige college keer op keer beslissingen neemt over de samenleving zonder dat er is gesproken met de samenleving.
En als er dan na besluitvorming gesproken wordt met burgers dan moet dat vanuit een beperkte vooraf bepaalde en ingeperkte keuzemogelijkheden. Dit noemt het huidige college van B&W vernieuwen en verbinden in haar collegeprogramma 2010-2014. Hoezo vernieuwen? Hoezo je inwoners serieus nemen?

Bestuurlijke vernieuwing
Deze manier van werken staat bovendien haaks op eerder genomen besluiten door de raad in het kader van bestuurlijke vernieuwing uit het college-akkoord 2010-2014. Er zijn afspraken gemaakt over burgerparticipatie en de participatieladder waarbij inwoners ook konden meebeslissen. Blijkbaar is die ladder ergens op de zolder van het gemeentehuis beland na het besluit uit 2011. We merken er helemaal niets van dat burgers serieus genomen worden en we merken niets van de bestuurlijke vernieuwing.

Vertrouwen
PVDA, SGP en CU spreken vertrouwen uit in het traject dat de wethouder met de werkgroep maakt en wilden het plan van ABO daarom niet steunen. ABO verstoort een proces dat nog niet klaar is, aldus CU-raadslid Henk van Bergeijk op loco radio een avond voor de raadsvergadering. In januari verwacht het college van B&W met een voorstel naar te komen. Of dat voorstel ook voldoende draagvlak vanuit de samenleving zal hebben blijft vooralsnog onbekend.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door Redactie »

Perspectief voor speeltuintjes
Bron website CU Oldebroek, maandag 18 november 2013 19:41

Speeltuintjes kunnen voor een buurt of wijk belangrijk zijn. Dat hangt af van het aantal kinderen dat er gebruik van zal maken, maar evengoed van het belang dat de buurtbewoners er zelf aan hechten. Tot nu toe lag het beheer en onderhoud van deze voorzieningen op het bordje van de gemeente. Een paar jaar geleden gaven echter vijf van de zes partijen in de gemeenteraad aan dat dit niet langer als een kerntaak van de overheid kan worden gezien. De reden daarvoor lag vooral in de krappe financiën, maar ook in veranderende visie op de verhouding samenleving en overheid. Het beleid is er nu op gericht bewoners zelf te betrekken bij het in standhouden ervan. De discussie in de begrotingsvergadering van 14 november ging daarover. De begroting werd overigens unaniem aangenomen.

In het debat was er veel aandacht voor het raadsbesluit om meer taken aan de samenleving over te laten onder de naam ‘Oldebroek voor Mekaar’. De noodzaak daarvoor wordt door alle partijen onderschreven. Ook de sleutelwoorden die de burgemeester noemde, zoals faciliteren, stimuleren en activeren, werden met instemming ontvangen. Specifiek werd er ingegaan op de overdracht van speeltuintjes: onder welke voorwaarden zou dat kunnen? De fractie van ABO had fors ingestoken en haar hele begrotingsinbreng gefocust op dit onderwerp. Ze kwam met een amendement – gesteund door CDA en VVD - waarin zorgen werden vervat over de uitvoering. Ze wilde vastleggen hoe het precies geregeld zou moeten worden, door de werkgroep geen advies- maar beslisfunctie toe te kennen, en feitelijk ook op voorhand het raadsbesluit terugdraaien.

Wethouder Carlo van Dijk gaf aan dat er bij de betrokken buurtbewoners veel bereidheid is om taken over te nemen. Maar er is ook nog onzekerheid bij het overnemen van verantwoordelijkheid. Die aarzeling hebben wij als fractie in onze contacten zelf ook geproefd. Er is een werkgroep vanuit de betrokkenen bezig het college te adviseren wat er wel en niet mogelijk is. De werkgroep gaat uit van een aantal varianten zoals het college die ziet binnen het kader van de opdracht van de raad. Maar uiteraard – zo gaf de wethouder aan – zullen de gesprekspartners zelf moeten aangeven wat zij willen en haalbaar achten. Het college komt daarna op basis van het advies van de werkgroep in januari 2014 met een voorstel naar de raad.

Als fractie van de ChristenUnie vinden we dat dit in de lijn is met de afspraken die we als raad hebben gemaakt in de kerntakendiscussie, namelijk de samenleving raadplegen en vragen het college te adviseren. Maar uiteindelijk zal de raad verantwoordelijkheid moeten nemen door te besluiten. ABO bleef echter ten onrechte volhouden dat de wethouder geen antwoord op haar vragen gaf. Uiteindelijk werd haar amendement omgebouwd tot een motie, wat zou betekenen dat het college de mening van ABO c.s. zou moeten uitvoeren. Maar onze fractie vindt het niet gepast om nu in het proces dat gaande is weer extra voorwaarden aan het college mee te geven. We hebben er alle vertrouwen in dat het college met een aanvaardbaar voorstel naar de raad zal komen. Daarom hebben we net als de fracties van SGP en PvdA deze motie niet gesteund.

Wat we jammer vinden is dat ABO een schema hanteert waarin de bevolking duidelijk gemaakt moet worden dat dit college het liefst alle speeltuintjes wil laten verwijderen (wat dus onzin is), maar dat ABO gelukkig de ’redder’ is. Op de dag na de vergadering schrijft ABO op www.locourant.nl “De werkgroep met 5 inwoners mag meedenken over drie varianten. Hebben die varianten binnenkort geen voorkeur bij de werkgroep dan is het college van plan alle openbare speeltoestellen en speelplekken te laten verwijderen, aldus het college besluit van 9 juli 2013”. Hier wordt de waarheid duidelijk geweld aangedaan want dit staat niet in het collegebesluit, en is pertinent niet wat de wethouder in de vergadering uitlegde. Laten we het advies en het voorstel van het college afwachten. En in tussentijd als fracties ons niet mengen in de zelfstandige oordeelsvorming van de betrokken mondige buurtbewoners.

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door huub verberk »

Dit schrijft de heer Ruitenberg in bovenstaand stuk.:
ABO beweert:De werkgroep met 5 inwoners mag meedenken over drie varianten. Hebben die varianten binnenkort geen voorkeur bij de werkgroep dan is het college van plan alle openbare speeltoestellen en speelplekken te laten verwijderen, aldus het college besluit van 9 juli 2013”. Ruitenberg: Hier wordt de waarheid duidelijk geweld aangedaan want dit staat niet in het collegebesluit,

Helaas voor de heer Ruitenberg staat er in het collegebesluit:
Indien de samenleving niet komt tot een keuze B,C of D, blijft er niet anders over de speelplekken, die niet bij een vereniging horen, te verwijderen, indien bestuurlijk/politiek aan de bezuinigingsdoe lstelling wordt vastgehouden.

Het college besluit is te groot om hier te plaatsen maar op verzoek stuur ik het u digitaal toe
Huubverberk@wxs .nl

Met vriendelijk groet namens de fractie van AbO
Huub verberk
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door huub verberk »

Beste lezers,
Oorspronkelijk waren er vier varianten om de speeltuintje open te houden. A b c en d. De gemeente heeft beslist dat a het niet mocht worden. De bewoners mogen kiezen tussen b , c of d. Tijdens de bijeenkomsten werd wel duidelijk dat weinig bewoners voor deze drie varianten iets voelde. In tegendeel zelfs , men koos voor variant A die de gemeente bij voorbaat had afgewezen. Het college had ook besloten als bewoners niet voor b, c of d kiezen DAT de speeltuinen gesloten worden. Dit dreigt nu te gebeuren. ABO wil dat ook variant A mogelijk wordt maar dat wil de wethouder niet. De motie van abo cda en vvd wilde de wethouder over de streep helpen om ook de variant a mogelijk te maken.
Volgens CU is er nooit gezegd dat de speeltuinen gesloten kunnen worden maar tja... Het staat wel in het besluit.
Hopelijk is het voor de lezers nu duidelijk waar het probleem zit.

Met vriendelijke groet

Huub verberk
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door huub verberk »

Kijk naar blad zes. Onder kopje andere voorkeur
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

ABO: Speeltuinen

Bericht door Redactie LOCO »

ABO: Speeltuinen

De laatste maanden zijn de gemeente en de omwonenden van de speelplekken al verschillende keren bij elkaar geweest, om te praten over het behoud van de speelplekken. Afgelopen dinsdag10 december kwamen de belanghebbenden op het gemeentehuis weer bijeen. De bijeenkomsten in het Dorpshuis in Wezep werd destijds massaal bezocht, dit keer was de opkomst magertjes. Blijkbaar wil de bevolking wel zijn stem laten horen maar heeft men niet het gevoel serieus genomen te worden en haakt men daarom vrij snel af.

Over de speelplekken in de gemeente Oldebroek is nog steeds geen duidelijkheid. Blijven ze wel, of moeten ze door de bezuinigingen verdwijnen? Gaan de burgers ze verzorgen, maar blijft de gemeente verantwoordelijk?

Door de bezuinigingen zouden de 41 speelplekken in Oldebroek verdwijnen, zodat er geen onkosten meer waren voor onderhoud en keuring. Een andere mogelijkheid was dat de omwonenden de spelplekken gaan beheren. Tijdens eerdere bijeenkomsten was wel duidelijk dat de burgers bereid zijn het onderhoud te doen maar dat met geen financiële of juridische verplichtingen wil aangaan. Dit laatste wil de gemeente juist wel.


In de vorige vergadering was een commissie gevormd van vijf mensen die hebben gekeken naar de haalbaarheid om een speelplek in eigen beheer te houden. Het is snel duidelijk dat de drie opties van de gemeente niemand wilde. De vierde mogelijkheid dat het onderhoud door de burgers gedaan wordt maar dat de gemeente de verantwoordelijk blijft, heeft wel wat draagvlak.

De gemeente wil geen geld meer uitgeven aan de speelplekken. De commissie heeft berekend, dat wil je alle speelplekken goed onderhouden, er na twee jaar al een tekort is van 80.000 euro, ook als de gemeente een startbudget geeft. Als er wat speelplekken verdwijnen, zal dit tekort na 3-4 jaar ontstaan.

Speelplekken behouden zonder dat de gemeente hieraan geld uitgeeft, is niet haalbaar volgens de commissie. Bij de bezuinigingen heeft de gemeente de taken in drieën verdeeld.
Kerntaken, dat zijn de taken die de gemeente blijft doen en waarvoor dus geld wordt uit getrokken. Plustaken, daar stopt de gemeente nog wat in en ten slotte resttaken en daar trekt de gemeente haar handen vanaf. De gemeente had de speelplekken tot de resttaken bestempeld en deze zouden dus in eerste instantie verdwijnen.

De afgelopen maanden is er massaal protest geweest tegen het afstoten van de speelplekken. De oplossing van de gemeente is niet haalbaar omdat daarvoor draagvlak ontbreekt.

Kortom, willen we de speekplekken behouden dan moet de gemeente de speelplekken tot plustaak verheffen. De burger is dan bereid om de plekken te onderhouden, de boel in de gaten te houden.
Het balletje ligt nu bij de wethouder. Hij moet dit aan de raad voorleggen en de gemeenteraad gaat er over beslissen.

Fractie ABO
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door Redactie »

Speeltuinen: dialoog met samenleving brengt nieuwe inzichten
Bron website CU Oldebroek zaterdag 14 december 2013 11:12

Afgelopen week vergaderden de werkgroep met andere betrokken burgers rond het onderwerp van de speeltuinen. Het proces mag bekend zijn: de gemeenteraad heeft moeten besluiten dat het instandhouden van deze terreintjes niet langer een kerntaak van de gemeente kan zijn. Daarom is het college een dialoog met de samenleving aangegaan over hoe dit uitgewerkt zou kunnen worden. Aan de hand van een aantal varianten is een werkgroep van constructieve burgers aan de slag gegaan. Afgelopen week presenteerden zij de resultaten van hun onderzoek aan de andere contactpersonen van speeltuintjes. Daarbij waren raadsleden welkom als toehoorders.

Het mag gezegd worden: de werkgroep past een dik compliment voor de positieve manier waarop zij hun taak hebben opgepakt. Aan de hand van een business-case werd geschetst wat in elk van die varianten de uitkomst zou zijn. Dat leverde verschillende gezichtspunten op. De eerste en meest opvallende is dat de werkgroep moest constateren dat er in elke variant al na enkele jaren een nadelig saldo zou ontstaan op exploitatie in eigen beheer door burgers. Daarnaast waren er duidelijke aarzelingen op het vlak van aansprakelijkheid, bereidheid van buurtbewoners om iets voor de instandhouding te doen, e.d. Uiteraard bestaan er daarbij grote verschillen per buurt. Na enige discussie kwam de werkgroep dan ook met het voorstel om de opdracht terug te leggen bij de wethouder, en via de wethouder bij college en raad. De werkgroep zag alleen ruimte als de raad zou kunnen besluiten om in termen van de kerntakendiscussie speeltuintjes weer als plustaak (en niet als resttaak) te benoemen. Vervolgens zou de werkgroep kunnen bezien op welke manier de samenleving dan wel een rol zou kunnen spelen die én voor burgers haalbaar en betaalbaar is, én waarmee de gemeente toch ook het nieuwe beleid effect kan laten krijgen. Dat is helder, dus als raadsfractie wachten we nieuwe voorstellen van het college af.

Er waren echter daarnaast nog de nodige inspirerende momenten die het verdienen om als samenleving en overheid ons verder op te richten. Dat betreft de mogelijkheid om het speeltuintjes onderwerp in een breder kader te zien, door ook de groenvoorzieningen erin te betrekken, maar ook door een begeleide sanering van het aantal speelplekken (nu 41, maar lang niet allemaal meer nodig). En ook door een opzet met andere of lagere ambities wat toestellen e.d. betreft, minder, of meer gespreid. Hoewel we hier later nog op terug denken te komen ligt hier wel degelijk perspectief voor een frisse en verantwoorde aanpak, waarbij juist de burgers zelf het best weten wat er nodig is en waar en daarvoor input leveren.

Wat in de raadsvergadering door zowel college als de meeste partijen werd beaamd (namelijk: serieus samen de haalbaarheid van de varianten verkennen om daarna te bezien of de insteek nog anders zou moeten zijn, werd voor ons als een goede keuze bevestigd in de bijeenkomst deze week. Wij ontmoeten burgers die het probleem van de overheid onderkennen, en creatief willen nagaan wat voor eigen buurt en samenleving wenselijk en haalbaar is, en wij willen hen niet voor de voeten lopen. In een eerdere discussie op deze plaats gaf collega Engbert Jan Ruitenberg al aan dat we ons niet moeten mengen in de zelfstandige oordeelsvorming van de burgers. Die benadering heeft goed gewerkt: de werkgroep kwam met een deskundige analyse. De burgers mogen nu van college en raad verwachten dat zij de conclusies daaruit betrekken in het vervolg.

Wim Boer en Ton van Leijen
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9596
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door Redactie »

College neemt voorstel werkgroep Speelplekken over
Bron website gemeente Oldebroek

08-01-2014: Een werkgroep van omwonenden werkte de afgelopen maanden op verzoek van het college aan een voorstel voor de toekomst van de openbare speelplekken.
Op dinsdag 17 december 2013 besloot het college om dit voorstel aan de raad voor te leggen. Het voorstel houdt in dat samenleving en de gemeente de verantwoordelijkheid voor speelplekken verdelen.

Voorgeschiedenis
Bij de kerntakendiscussie in 2012 is besloten dat het bezit van speelplekken geen kerntaak is van de gemeente. Voor diverse taken wordt gezocht naar samenwerking met de samenleving: Oldebroek voor Mekaar! In de afgelopen maanden sprak het college van burgemeester en wethouders daarom meermalen met de samenleving over de toekomst van de openbare speelplekken. Volgens het kerntakenbesluit stopt de gemeenteraad per 1 januari 2015 geen geld meer in beheer, onderhoud en vervanging van de toestellen. Voor die plekken waar de buurt het beheer niet overneemt, zou dit leiden tot het geleidelijk verdwijnen van speeltoestellen.

Werkgroep van bewoners adviseert gemeente

Op uitnodiging van het college vormden bewoners een werkgroep om een tegenvoorstel uit te werken. Doel van de werkgroep was een vorm te bedenken waarin het toch mogelijk zou kunnen worden dat (een deel van) de speelplekken behouden kunnen blijven. De werkgroep bracht haar advies op 10 december 2013 uit. “Een verdeling van taken is mogelijk, waarbij de samenleving méér kan doen dan nu”, aldus Hans Bastiaan van de werkgroep. “Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente een structurele financiële bijdrage blijft leveren. Geen kerntaak, maar wel een 'plustaak'.”

College neemt advies werkgroep over

Het college heeft op 17 december 2013 besloten het advies over te nemen. Wethouder Van Dijk: “De werkgroep van bewoners verdient veel lof voor hun uitgebreide en creatieve onderzoek naar de mogelijkheden om openbare speelplekken te behouden voor de samenleving als de overheid een stapje terug moet doen. De analyse laat zien dat bewoners bereid zijn om veel te doen, maar ook zekerheid willen. Vooral als het gaat over geld en juridische aspecten. Dat kan het college goed begrijpen. Daarom hebben we besloten om de komende jaren als bewoners en gemeente energie te steken in de verdere verkenning van besparingsmogelijkheden. Omwonenden en de gemeente hebben ondertussen veel gepraat en hebben nu zin om aan de slag te gaan in de praktijk.” De raad vergadert op 30 januari 2014 over de analyse van de werkgroep, die in een voorstel van het college is verwerkt.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand

Bericht door huub verberk »

Mooi resultaat. Dit is overigens precies wat ABO in de herfst voorstelde. Cu en SGP waren toen nog fel tegen. Maar het uiteindelijke resultaat is goed.

Met vriendelijke groet,
Huub verberk
jan bredewout
Berichten: 862
Lid geworden op: do jan 19, 2006 7:55
Locatie: wezep
Contacteer:

Toch geld voor Speelplekken beschikbaar

Bericht door jan bredewout »

Vandaag bericht gekregen dat er toch geld beschikbaar blijft voor de speelplaatsen in de gemeente Oldebroek.
Maar niet nadat de speelplekken eigen beheer groepen maken.
Omdat ik als Dorpsklankbordgroeplid Wezep openheid zeer belangrijk vindt maak ik (Jan Bredewout) u deelgenoot van onderstaande uitnodiging die de contactpersonen vandaag kregen;

We willen u, als contactpersoon voor de openbare speelplekken, van harte uitnodigen voor de volgende bijeenkomst over de speelplekken in de gemeente Oldebroek. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 mei 2014 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Oldebroek.

Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. De gemeenteraad heeft besloten dat het onderhoud van de openbare speelplekken een ‘plustaak’ is voor de gemeente. Dat betekent dat de gemeente niet meer volledig verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de speelplekken, maar er wel een jaarlijkse bijdrage ter hoogte van € 90.000 voor reserveert.

Afbeelding

De Raad heeft deze keuze gemaakt, nadat wij als werkgroep van contactpersonen, via het uitwerken van een aantal financiële modellen, hebben aangetoond dat het volledig overdragen van de speelplekken naar de burgers financieel onmogelijk is. Ook met de door de gemeente gereserveerde jaarlijkse bijdrage kunnen de speelplekken niet op dezelfde voet blijven bestaan als voorheen. En de datum van 1 januari 2015 komt steeds dichterbij.

Er is, ook wanneer de omwonenden zelf het beheer en klein onderhoud doen, niet voldoende geld om alles overeind te houden. Dus er moeten plekken en/of toestellen verdwijnen, dan wel goedkoper worden. En die keuzes kunnen we alleen samen met u maken, daar hebben we u voor nodig. Het is voor het voortbestaan van uw speelplek(ken) enorm belangrijk dat u (of uw vervanger) aanwezig kunt zijn op 8 mei.

Om er voor te zorgen dat we tijdens deze bijeenkomst ook keuzes kúnnen maken, is het belangrijk dat we alle informatie goed op een rij hebben. De gemeente zorgt voor een compleet overzicht van de speelplekken, speeltoestellen en (vervangings-)kosten. Wij willen daarnaast graag van u weten of uw speelplek volgens u, behouden moet blijven en of u daarvoor voldoende ondersteuning vanuit de buurt hebt. Vandaar dat we u willen vragen het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en voor 30 april aan ons terug te sturen. Waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Tot slot een opmerking over de veiligheid op de bestaande plekken. Op zeven plekken staan in totaal negen toestellen die in maart 2014 zijn afgekeurd. De toestellen vormen nu een risico voor de veiligheid van de kinderen die ze gebruiken. De betreffende contactpersonen hebben bericht ontvangen dat deze toestellen worden verwijderd en dat er vooralsnog niks voor terug komt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar speelplekken@oldebroek.nl.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep transitie openbare speelplekken,

W. Junte
W. Krop
H. Bastiaan
H. Wittingen
S. Herder (gemeente)
Plaats reactie