Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Persbericht politieke partijen Oldebroek
Erris Zandbergen informateur Oldebroek

De afgelopen week heeft de ChristenUnie als grootste partij in de gemeente Oldebroek gesprekken gevoerd met alle partijen voor het vormen van een coalitie. Erris Zandbergen, wethouder te Oldebroek, is met instemming van alle partijen gevraagd als informateur.


Afgelopen week en vandaag, zaterdag 29 maart 2014 zijn de partijen bijeen geweest om de verkiezingen en de campagnes te evalueren. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat op basis van de verkiezingsuitkomst er een sterke voorkeur voor bestaat een brede coalitie te vormen. Tussen partijen is vertrouwen naar elkaar uitgesproken, er bestaan geen verschillen van inzicht die de vorming van een coalitie op voorhand zouden blokkeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over op welke wijze de formatie plaats zal vinden. In gezamenlijkheid is toen besloten om een informateur aan te stellen.

Zijn opdracht is in eerste instantie na te gaan of een combinatie van twee partijen, ChristenUnie en ABO voldoende draagvlag biedt of dat het gewenst is een bredere coalitie te vormen waarvan SGP onderdeel zal uitmaken. Als hierover overeenstemming is, kan gekomen worden tot inhoudelijke overeenstemming tussen die partijen, waarbij Erris Zandbergen de rol van formateur zal vervullen.

Erris Zandbergen geniet breed vertrouwen van alle partijen en is graag bereid aan het verzoek van de partijen te voldoen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Aan de fracties in de Raad van Oldebroek

1. Verkiezingsuitslag
De ontwikkeling van de verkiezingsuitslag over de afgelopen jaren laat zich als volgt weergeven:
Afbeelding

Hoewel er op programma niveau verschillen zijn, is de campagne op een inhoudelijke manier gevoerd en zijn er geen spanningen tussen partijen of personen ontstaan. Alle partijen geven aan elkaar op voorhand niet uit te sluiten. ABO stelt nadrukkelijk dat zij haar verantwoordelijkheid wil nemen en een rol te willen vervullen in een coalitie. Hierin wordt ook duidelijk onderkend dat dit een andere rol is dan die van oppositie.

In de gevoerde gesprekken is geen sfeer van afstand te onderkennen. Er is een klimaat van gegund vertrouwen, hetgeen een goede invloed heeft op het klimaat waarin onderhandelingen moeten plaatsvinden over de vorming van een nieuwe college.

2. Vertrekpunten voor de varianten
 • :!: De verkiezingsuitslag (stem van de kiezer / winst en verlies)
  :!: Brede afspiegeling
  :!: Financiële en economische ontwikkelingen in de nieuwe bestuursperiode
  :!: De decentralisatiedossiers
  :!: Inhoudelijke afstemmingsmogelijkheden / prioriteiten
  :!: Vertrouwen
3. Kanttekeningen bij de verkiezingsuitslag
 • :!: ABO heeft sterk aan stemmenaantal gewonnen (+775) en wint een zetel, komt daarmee op 4 zetels. De combinatie CU/SGP wint 464 stemmen en behoud haar zetel aantal van 10 (CU 6, SGP 4). Conclusie hiervan kan zijn, dat de kiezer het beleid van de afgelopen jaren niet is afgekeurd. Wel is belangrijk het signaal van de kiezer in de richting van ABO. Hier kan worden afgeleid dat de kiezer wil dat ABO deelneemt aan een college.
  :!: De financiële, economische en sociale ontwikkeling pleiten ervoor een duidelijke koers te varen. Het is van belang dat er steeds een breed draagvlak wordt gevonden voor de te nemen besluiten.
  :!: Voor een goede samenwerking is vertrouwen het sleutelwoord. Vertrouwen moet er zijn in collegiale samenwerking, evenwicht in portefeuilleverdeling, als ook moet er sprake zijn van tussen partijen gedeelde doelen.

4. Geadviseerde combinaties

Alle 6 fracties geven aan dat CU en ABO in ieder geval deel moeten uitmaken van een college. De fracties van het CDA, SGP en CU voegen daaraan de voorkeur toe dat ook de SGP direct deel zou moeten uitmaken van het college. Op deze wijze wordt de combinatie CU/ABO/SGP 3 maal als eerste voorkeur genoemd. De PvdA geeft in haar eerste voorkeur aan een combinatie van CU/ABO en CDA en als tweede voorkeur CU/ABO/SGP. VVD geeft aan SGP een logische partner te vinden bij de combinatie CU/ABO maar uit wel haar zorgen omtrent de keuze van de richting van de samenwerking met de omliggende gemeenten. De fractie van de VVD geeft dan ook aan dat zij beschikbaar is haar verantwoordelijkheid te willen nemen. ABO adviseert in eerste instantie een combinatie van alleen CU/ABO. Daarbij wordt een combinatie met een zeteltal van 10, vroegtijdig gedwongen draagvlak te zoeken. Dit kan dan steeds leiden tot wisselende meerderheden. In tweede instantie zien zij een goede mogelijkheid in een combinatie CU/ABO/SGP, als derde CU/ABO/CDA en als laatste ABO/SGP/CDA.

5. Te stellen prioriteiten

Door de diverse fracties wordt het sociale domein als ook de financieel economische ontwikkeling in het algemeen binnen de gemeente als ook de gemeente zelf als prioriteit gezien. Financieel economische impulsen voor het Oldebroeker bedrijfsleven zijn noodzakelijk. Het wordt als belangrijk ervaren Oldebroek voor Mekaar verder vorm te geven en te stimuleren. Verder is een helder financieel meerjarenperspectief een randvoorwaarde.

6.

Door ABO wordt duidelijk onderkend dat het vervullen van een positie in de coalitie een andere is dan die van een positie in de oppositie. Men geeft heel duidelijk aan ervoor klaar te zijn de verantwoordelijkheid te nemen. ABO ervaart hierin een duidelijke opdracht van haar kiezers. Ten aanzien van de invulling van een wethouderspost wordt aangegeven dat deze via een open sollicitatie procedure zal worden gezocht. Men is daarin ook bereid andere beoogde coalitiepartners mee te laten denken.

Er hebben geen gesprekken plaatsgevonden met samenstelling van partijen. Alle fracties hebben individueel met de delegatie van de CU gesproken. Uit de standpunten van de partijen komt naar voren dat CU met ABO en SGP een meest genoemde combinatie is. Zowel CU, als ABO en SGP hebben ieder afzonderlijk aangegeven dat ze elkaar het vertrouwen willen geven de gesprekken over de inhoud in te gaan.

Gezien de nog vele onduidelijkheden op het sociaal domein bestaat de voorkeur voor het sluiten van een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Wel is door SGP aangegeven dat het goed is ook prestatieafspraken op te nemen. Door CDA daarbij wel gewezen op het gegeven dat een akkoord op hoofdlijnen lastiger is door te rekenen.

7. Informateur
Alle fracties hebben uitgesproken het verstandig te vinden te gaan werken met een informateur. Een informateur moet over voldoende bestuurlijke ervaring en overwicht kunnen beschikken om het proces van de inhoudelijke bespreking te kunnen leiden. Natuurlijk moet de persoon ook als persoon kunnen leunen op benodigd draagvlak.

8. Advies
Dit is een samenvatting van de gevoerde gesprekken, wat als een gezamenlijk advies van de delegaties aan alle fracties kan worden gezien. Het advies van de meerderheid van de delegaties is na te gaan of tot inhoudelijke overeenstemming kan worden gekomen tussen CU, ABO en SGP. Het is daarbij aan te bevelen externe ondersteuning te gebruiken in de vorm van een informateur.

Wezep, 28 maart 2014,
ChristenUnie
ABO
SGP
CDA
PvdA
VVD
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Redactie LOCO
Berichten: 133
Lid geworden op: di okt 15, 2013 10:06

Oldebroek formatiefase in met ChristenUnie, ABO en SGP

Bericht door Redactie LOCO »

Oldebroek formatiefase in met ChristenUnie, ABO en SGP

Informateur Erris Zandbergen heeft per brief de fracties in de gemeenteraad van Oldebroek op de hoogte gebracht van zijn bevindingen. De opdracht was het onderzoeken of een combinatie van ChristenUnie-ABO voldoende draagvlak heeft of dat het een bredere coalitie van ChristenUnie-ABOSGP moet worden. Vanaf 29 maart zijn door Erris Zandbergen gesprekken gevoerd met alle zes partijen. De uitkomst is dat ChristenUnie, ABO en SGP nu samen de verdere stappen gaan zetten voor een nieuw college en bestuursakkoord.

Gesprekken
In de gesprekken kwam naar voren dat ABO deel van de nieuwe coalitie moet gaan uitmaken. Dit doet recht aan de uitslag van 19 maart. Het zorgt bovendien voor een zo breed mogelijke afspiegeling van de Oldebroekse samenleving.

De combinatie ChristenUnie-ABO met 10 van de 19 zetels in de raad wordt in meerderheid als te smal gezien. Vooral in een tijd dat er flinke uitdagingen op de gemeente afkomen zoals de overheveling van zorgtaken naar de gemeente en verdere bezuinigingen. Voor de ChristenUnie is in de afgelopen periode de SGP bovendien een betrouwbare partner gebleken. Verder hebben ChristenUnie, ABO en SGP alle drie op 19 maart stemmen gewonnen, waarbij ABO zelfs een zetel erbij gekregen heeft. Dat heeft de bredere coalitie van ChristenUnie-ABO-SGP in beeld gebracht. Gisteren is gebleken dat deze drie partijen samen aan de slag willen en een college willen vormen.

Vervolg
Onder begeleiding van Erris Zandberen als formateur gaan ChristenUnie, ABO en SGP aan het werk om een bestuursprogramma op te stellen, de taken in het college van burgemeester en wethouders te verdelen en de wethouderposities in te vullen. Het streven is om de komende twee weken hierin een goede voortgang te boeken.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Carlo van Dijk niet beschikbaar voor tweede termijn in Oldebroek
Bron website CU Oldebroek woensdag 16 april 2014 09:57

Wethouder Carlo van Dijk, fractie en bestuur van de ChristenUnie Oldebroek hebben na gezamenlijk overleg geconcludeerd dat eerstgenoemde niet voor een nieuwe periode als wethouder voor Oldebroek beschikbaar is. Fractie en bestuur zijn dankbaar voor wat Carlo in de afgelopen tijd voor Oldebroek heeft kunnen betekenen en wensen hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Carlo van Dijk
Wethouder Oldebroek
Wim Boer
Fractievoorzitter ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek
Voorspoedige besprekingen formatie CU, ABO en SGP Oldebroek

De besprekingen tussen ChristenUnie, ABO en SGP om samen een nieuw college te vormen, verlopen positief. Onder begeleiding van formateur Erris Zandbergen zijn voorlopige afspraken gemaakt over het be-stuursprogramma en de verdeling van portefeuilles.


In goede samenwerking hebben ChristenUnie, ABO en SGP afspraken op hoofdlijnen over het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling gemaakt. "De besprekingen verlopen echt constructief. Vanuit positieve insteek om er samen goed uit te komen zijn in korte tijd de meest belangrijke en inhoudelijke (knel)punten besproken. Op dit moment worden deze uitgewerkt. Er is voor gekozen een akkoord op hoofdlijnen op te stellen. Zelfs over de portefeuilleverdeling zijn de partijen het op hoofdlijnen al eens. Een bijzonder goede samenwerking tussen de drie partijen.”, aldus formateur Erris Zandbergen.

Verdeling van portefeuilles op hoofdlijnen
Op hoofdlijnen hebben de partijen een portefeuilleverdeling gemaakt. Deze zal als het college is gevormd verder worden besproken en definitief worden vastgesteld. De ChristenUnie krijgt de portefeuille op het sociale domein, inclusief de nieuwe wettelijke taken. ABO richt zich op de portefeuille met financiën, beheer openbare ruimte, grondbedrijf en bedrijfsvoering. SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen, projecten aansluiting A28, windmolens en grondbeleid. De burgemeester houdt naast zijn wettelijke taken (onder andere op het gebied van veiligheid) een brede portefeuille met integraal handhavingsbeleid, Oldebroek voor mekaar, dorpsgericht werken en communicatie.

Kandidaten wethouderschap
Op basis van de portefeuilleverdeling gaan de partijen ieder op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor het wethouderschap. Formateur Erris Zandbergen: "We streven er naar op 27 mei een nieuw college te kunnen installeren en een coalitieakkoord te kunnen presenteren." Tot die tijd is het huidige college van burgemeester en wethouders demissionair in functie.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

CU en SGP Oldebroek mogen meepraten over wethouder ABO

Bron de Stentor 23 april 2014

OLDEBROEK - ChristenUnie en SGP mogen meepraten over de wethouder die ABO in Oldebroek gaat leveren voor het college...............
.....Ze krijgen een zwaarwegende stem en hebben volgens Verberk de mogelijkheid om een veto uit te spreken over kandidaten: "Het eerste gesprek voeren we zelf, maar bij een tweede gesprek schuiven er afgevaardigden aan van CU en SGP.".......Lees het hele artikel op de website van de Stentor.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

ChristenUnie draagt Liesbeth Vos voor als wethouder in Oldebroek
Bron website CU oldebroek donderdag 08 mei 2014 14:46

De bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP is nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal de ondertekening hiervan op dinsdag 13 mei 2014 plaatsvinden. De portefeuille die door de wethouder van de ChristenUnie zal worden ingevuld bevat het Sociaal Domein (de drie decentralisatie dossiers) en Maatschappelijke Ontwikkelingen zoals onderwijs, volksgezondheid, sport en cultuur.

Afbeelding

Als fractie en bestuur zijn we blij dat we in de persoon van Liesbeth Vos een betrokken en deskundig wethouder kunnen voordragen voor benoeming door de Raad. Die benoeming zal plaatsvinden op 27 mei 2014. Liesbeth Vos woont in Oldebroek en is sinds 2009 actief voor de ChristenUnie in onze gemeente. Eerst als bestuurslid, daarna als commissie- en raadslid. Als raadslid heeft ze de portefeuille sociaal domein en onderwijs. De daar opgedane kennis en de kennis die zij opdeed met haar werkervaring in o.a. de sociale werkvoorziening zijn een basis voor haar nieuwe takenpakket. Die kennis samen met haar persoonlijkheid maken dat wij vertrouwen in haar functioneren hebben als wethouder.

Naast de steun van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie Oldebroek mag Liesbeth zich ook verheugen in draagvlak bij de fracties van de ABO en de SGP.

Binnenkort zal Liesbeth zich via de website van ChristenUnie Oldebroek uitgebreider aan u voorstellen.

Fractie en bestuur ChristenUnie Oldebroek
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

SGP draagt Harm Westerbroek voor als wethouder gemeente Oldebroek

Vorige week is door bestuur en fractie van de SGP is besloten om de heer H. Westerbroek voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek.


Naar verwachting zal D.V. dinsdag 13 mei 2014 de bestuursovereenkomst tussen ChristenUnie, ABO en SGP ondertekend worden. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen (met onder andere ruimtelijke ordening beleid, economie, werkgelegenheid, bouwen) en de projecten aansluiting A28, windmolens, grondprojecten en grondbeleid.

Afbeelding

De heer Westerbroek (61) is getrouwd, heeft drie dochters en een zoon en zeven kleinkinderen en woont in Elspeet. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening. Deze ervaring heeft hij opgedaan in de periode 2003 tot en met 2010 als wethouder ruimtelijke ordening in de gemeente Nunspeet. Ook gedurende zijn raadsperiode van 1994 tot 2003 heeft hij altijd deel uitgemaakt van de commissie ruimtelijke ordening.

De fractie en het bestuur van de SGP hebben er alle vertrouwen in dat de heer Westerbroek dankzij zijn inhoudelijke deskundigheid en bekwaamheid de portefeuille een goede invulling geeft. Naast de steun van de fractie en het bestuur hebben ook de CU en de ABO met instemming kennis genomen van de kandidaatstelling van de heer Westerbroek door de SGP. De gemeenteraad neemt naar verwachting in de raadsvergadering van D.V. 27 mei een besluit over de benoeming van de heer Westerbroek.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO draagt Lydia Groot voor als wethouder gemeente Oldebroek

Bericht door Redactie »

ABO draagt Lydia Groot voor als wethouder gemeente Oldebroek

De fractie en het bestuur van ABO heeft in overleg met vertegenwoordigers van SGP en CU besloten mevr. Lydia Groot voor te dragen als wethouder van de gemeente Oldebroek.

Afbeelding
Bron foto http://www.stedebroec.nl

De wethouder van ABO krijgt de portefeuille financiën en openbare ruimte en sport. Lydia Groot (55) was de afgelopen 8 jaar wethouder voor een lokale partij in de gemeente Stede Broec.

Ze heeft hier veel bestuurlijke ervaring opgedaan vooral in het betrekken van de bevolking bij het besturen van een gemeente.

De openbare sollicitatieprocedure voor een wethouder waarbij coalitiepartners participeren is behoorlijk uniek in Nederland. Oldebroek heeft voor het eerst een wethouder die op deze wijze is benoemd. De drie nieuwe wethouders van de gemeente Oldebroek hebben gisteren al kennis met elkaar gemaakt. Op 27 mei besluit de gemeenteraad over de benoeming.

ABO en de andere coalitie fracties hebben het volste vertrouwen in Lydia Groot.

Bestuur en fractie van ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 14 mei 2014

Oldebroek krijgt college van ChristenUnie, ABO en SGP met als motto 'Samen verantwoordelijk'


Op dinsdag 13 mei 2014 is de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ ondertekend door de fractievoorzitters van ChristenUnie, Algemeen Belang Oldebroek (ABO) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Voor formateur Erris Zandbergen zit de taak erop: "Partijen zijn er samen goed uitgekomen, de gesprekken hebben in een goede sfeer plaats gevonden. Mooi dat deze partijen nu samen verantwoordelijkheid nemen met een krachtig motto. Dat is een goede basis voor de komende periode".

Afbeelding

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Wim Boer: ”‘Samen verantwoordelijk’ is het motto van de bestuursovereenkomst. Het gaat er niet alleen om dat CU, ABO en SGP samen verantwoordelijkheid nemen, al is dat op zich natuurlijk al een mooi feit. Maar in de bestuursovereenkomst 'Samen verantwoordelijk' kun je betrokkenheid op en openheid naar de bevolking vinden. Het gaat er bovendien van uit dat juist in deze tijd iedereen een steentje bijdraagt." Fractievoorzitter Andre Boer van de ABO: "Met deze overeenkomst willen en kunnen we als ABO bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Het is een duidelijk verhaal zonder franje. In Oldebroek willen we als coalitie inwoners ruimte geven om zelf en met elkaar de koers te bepalen in hun dorpen. Bovendien willen we werken aan duidelijkheid of het nu gaat over samenwerking H2O of de toekomst van het zwembad." Fractievoorzitter Erik Doornwaard vat samen: "We doen het samen én zijn samen verantwoordelijk. Daarbij is deze bestuursovereenkomst door middel van een goede, constructieve samenwerking tussen de ChristenUnie, ABO en SGP tot stand gekomen. Dat is samen met de inhoud die bij het karakter van Oldebroek past een prima basis. Een bestuursovereenkomst op hoofdlijnen met een duidelijke koers waar ook de SGP achter staat".

Wethouders en portefeuilleverdeling
Met de voordracht van Liesbeth Vos, Lydia Groot en Harm Westerbroek als wethouders voor achtereenvolgens de ChristenUnie, ABO en SGP is de volledige samenstelling van het nieuwe college - zoals de coalitiepartijen voorstellen - bekend. Partijen zijn in goed overleg ook gekomen tot een portefeuilleverdeling. In de portefeuille van burgemeester mr. A. (Adriaan) Hoogendoorn zit o.a. Oldebroek voor Mekaar, dorpsgericht werken en burgerkracht, regionale samenwerking, communicatie en representatie en integraal handhavingsbeleid. Wethouder Liesbeth Vos van de ChristenUnie wordt 1e loco burgemeester en krijgt de onderwerpen sociaal domein, maatschappelijke ontwikkelingen en vluchtelingenbeleid in de portefeuille. Wethouder Lydia Groot van de ABO, 2e loco burgemeester, krijgt o.a. de onderwerpen dienstverlening, financiën, beheer openbare ruimte en het zwembad in de portefeuille. Wethouder Harm Westerbroek van de SGP, 3e loco burgemeester, krijgt o.a. de onderwerpen ruimtelijke ontwikkelingen, project windmolens en het project aansluiting A28 in de portefeuille.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9698
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Erris Zandbergen informateur Oldebroek

Bericht door Redactie »

Van verkiezingen tot bestuursakkoord
Bron website CU Oldebroek 12 juni 2014 13:45

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad is het altijd een dringen om aandacht van de politieke partijen. De strijd om de gunst van de kiezer, we doen daar zelf ook aan mee. Daarna is het ineens helemaal stil. Graag willen we (Engbert Jan Ruitenberg en Wim Boer) u deelgenoot maken van wat er daarna is gebeurd en wat er is bereikt.

Het is een ongeschreven regel dat de grootste partij na de verkiezingen het initiatief neemt tot collegevorming. Daarom hebben we de dag na de verkiezingen alle partijen uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. We waren blij verrast door de goede sfeer en constructieve opstelling van alle partijen. Alle partijen gaven als advies dat ChristenUnie en Abo een coalitie moesten vormen en dat een groot draagvlak wel wenselijk was SGP werd in meerderheid als derde partij genoemd. Alle partijen waren van mening dat de hulp van een informateur wenselijk was om dit doel te bereiken. Dit was ook helemaal ij de lijn van onze gedachten en Erris Zandbergen werd met instemming van alle partijen gevraagd voor deze taak wat hij graag voor ons heeft gedaan.

Ondertussen hadden we de als nieuw gekozen fractie de taken verdeeld. Lijsttrekker Engbert Jan Ruitenberg zag het niet zitten de taken van fractievoorzitter te combineren met zijn werk en Wim Boer werd unaniem als fractievoorzitter gekozen. Samen hebben we namens de fractie van de ChristenUnie de coalitiegesprekken gevoerd. In die tijd zijn er ook meerdere gesprekken gevoerd met en over wethouder kandidaat Carlo van Dijk. Uiteindelijk is na gezamenlijk overleg met Carlo van Dijk, bestuur en fractie geconcludeerd dat eerstgenoemde niet voor een nieuwe periode als wethouder voor Oldebroek beschikbaar is.

De informatiegesprekken verliepen ondertussen goed. De eerste voorkeur voor ABO was om alleen met ChristenUnie een coalitie te vormen maar voor ons was die basis te smal. De combinatie met de SGP erbij deed meer recht aan de verkiezingsuitslag en ook de aanbevelingen van de overige partijen die allen een breed gedragen coalitie adviseerden. Daarnaast hadden wij goede ervaringen opgedaan met de SGP als betrouwbare coalitiepartij en wilden dat graag continueren.

Erris Zandbergen werd bevorderd tot formateur en de inhoudelijke gesprekken konden beginnen. Al snel waren we het erover eens dat we een akkoord wilden sluiten op hoofdlijnen. Daarnaast hebben we een aantal zaken concreet benoemd die we belangrijk vinden of waar we in beginsel verschillend over dachten. Dit heeft de nodige tijd en energie gekost maar we zijn blij te melden dat dit steeds in goede harmonie en met respect voor elkaar is gebeurd. We zijn blij met het bereikte akkoord waar we veel van onze punten uit het verkiezingsprogramma in hebben weten te realiseren. De titel van de bestuursovereenkomst is: ‘Samen Verantwoordelijk’. Een pakkend thema wat exact aanduid wat de intenties zijn van de partijen.

Een belangrijk thema in de verkiezingen was steeds de taken die de gemeente in uitvoering krijgt op het gebied van zorg, wmo en arbeidsparticipatie (zgn. drie decentralisaties). Het wordt een hele klus en verantwoordelijkheid voor de gemeente om deze taken op een goede manier in te gaan vullen. Als fractie is dit voor ons dan ook één van de belangrijkste zaken waar we ons voor in willen zetten, dat dit op een verantwoorde manier ingevuld gaat worden. We zijn dan ook erg blij dat onze fractiegenoot Liesbeth Vos bereid is gevonden om hier als wethouder sturing aan te gaan geven. Met haar kennis op dat vlak en haar persoonlijkheid hebben we alle vertrouwen dat ze met hulp van haar Heer en Heiland hier een goede invulling aan zal kunnen geven.

Samen met Lydia Groot (ABO) als wethouder financiën en Harm Westerbroek (SGP) wethouder RO is er een nieuw college gevormd waar we alle vertrouwen in hebben dat ze onder leiding van burgemeester Adriaan Hoogendoorn een goed bestuur zullen vormen. De goede sfeer en constructieve houding van de coalitiepartijen maar ook de opstelling van de oppositie geven ons alle vertrouwen dat we een goede bestuursperiode in Oldebroek tegemoet gaan.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Wim Boer en Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie