Goed financieel jaarresultaat over 2018 voor gemeente Oldebroek

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Goed financieel jaarresultaat over 2018 voor gemeente Oldebroek

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 1 miljoen. “Het college kijkt tevreden terug op de resultaten van afgelopen jaar. Onze balans ziet er goed uit. We hebben ruime reserves, een goede verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Al staan we de aankomende jaren wel voor financiële uitdagingen”, aldus wethouder Ben Engberts van Financiën.

Voordelig resultaat
We sluiten de jaarrekening met een voordelig saldo van € 1.050.000,-. Het college stelt de gemeenteraad voor om € 516.000,- hiervan te bestemmen voor de bijdrage aan de nieuwe aansluiting op de A28. Het restant van € 534.000,- wil het college graag toevoegen aan de Algemene Reserve.

Grondbedrijf
De ruimtelijke ontwikkelingen binnen het Grondbedrijf leverden in 2018 een positief financieel resultaat op van bijna € 3 miljoen bovenop het voordelig resultaat. De uitgifte van woningbouwkavels en bedrijfskavels is een goede impuls voor de woningbouw en werkgelegenheid in onze gemeente.

Jeugdzorg
Het aantal jeugdigen en ouders dat een beroep doet op ondersteuning stijgt nog steeds. Mede daardoor lukte het niet de uitgaven voor de jeugdhulp in 2018 naar beneden bij te stellen. Onze uitgaven voor jeugdhulp zijn nog steeds ver boven het beschikbare rijksbudget. In 2018 konden we dit nog opgevangen met de Reserve Sociaal Domein. Deze reserve raakt eerder leeg dan vooraf verwacht, namelijk al in 2019 in plaats van 2020.

Sociaal team & CJG

Inwoners vinden het Sociaal Team en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) steeds beter. Een mooie ontwikkeling in het licht van zorgmijding.

Inzet op participatie

In 2018 rondden we de projecten ‘Aan de slag’ (kwetsbare jongeren activeren) en ‘Statushouders doen ook mee’ (statushouders houders activeren) succesvol af. Beide projecten dragen bij aan de doelstelling uit het bestuursakkoord om kwetsbare personen toe te leiden tot de arbeidsmarkt of te ondersteunen naar een passende dagbesteding.

Oldebroek klimaat neutraal
In 2018 werkten we aan onze doelstelling voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. In 2018 startten we met de verbouwing en verduurzaming van het gemeentehuis. We bereidden de verduurzaming van de sporthal Erica Terpstra voor en bekijken verduurzamingsmogelijkheden van onze gemeentelijke gebouwen. We werkten aan plannen voor het verduurzamen van dienstreizen en openbare verlichting en onderzoeken mogelijkheden van een zonnepark.

Omgevingsvisie
Na een zorgvuldig proces stelde de gemeenteraad eind 2018 de Omgevingsvisie Oldebroek vast. Een nieuw instrument onder de Omgevingswet. Waarbij het niet alleen gaat om bouwen, aanleggen, graven of andere ruimtelijke ontwikkelingen maar ook om onderwerpen als gezondheid en het milieu. Oldebroek stelde als een van de eerste gemeenten een Omgevingsvisie op.

Volkshuisvesting

Er zijn verschillende nieuwbouwprojecten, in verschillende fasen, met ook woningen voor senioren. Zoals de bouw van appartementen aan de Nieuwlandsweg in Wezep. Dit plan is tot stand gekomen met de ouderenbonden.

Economisch beleid
In 2018 zetten we in op groei van het bedrijfsleven. Op Wezep-noord zijn vrijwel alle kavels inmiddels uitgegeven of zijn vergaande reserveringsafspraken gemaakt. We haalden contacten met het bedrijfsleven aan, zowel door het college als door onze bedrijfsfunctionaris, onder andere door bedrijfsbezoeken.

Digitale dienstverlening
Uit een gebruikersonderzoek naar onze website blijkt dat we de informatiewaarde en een aantal bestaande formulieren (melding openbare ruimte, verhuizing doorgeven en rijbewijs) verbeterden. Daarnaast ontwikkelden we tien nieuwe formulieren (bijvoorbeeld voor individuele inkomenstoeslag, rioolaansluiting en het contactformulier). De formulieren voor mensen met een minimuminkomen zijn herzien: laagdrempelig en zonder overtollige vragen.

Raad aan zet
De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast. Op donderdag 11 juli 2019 buigt de gemeenteraad zich over het financieel jaarverslag. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Goed financieel jaarresultaat over 2018 voor gemeente Oldebroek

Bericht door Redactie »

Bezuinigingen en lastenverhoging maakt begroting Oldebroek niet sluitend
Bovenstaande titel door redactie

Persbericht gemeente Oldebroek, 26 juni 2019
Gemeente Oldebroek biedt sluitend meerjarenperspectief aan

Hogere kosten jeugdhulp en wegvallen opbrengsten precariobelasting zorgen voor tekorten voor gemeente Oldebroek. Met vergaande maatregelen zoals bezuinigingen, het verhogen van OZB en het opvangen van de tekorten uit reserves bieden we een sluitend meerjarenperspectief.


Ook tekorten voor gemeente Oldebroek
Door de hogere kosten in de jeugdhulp en het wegvallen van de opbrengsten van de precariobelasting wordt ook de gemeente Oldebroek geconfronteerd met tekorten. Deze tekorten lopen op tot € 3 miljoen in 2023. Het Rijk heeft € 1 miljard beschikbaar gesteld vanwege de tekorten op jeugdhulp. Dat is lang niet voldoende voor alle gemeenten om de tekorten structureel mee op te vangen.
Het Rijk ontving al een brief van alle wethouders van de coalitiepartijen in de 2e kamer. Ook wijzelf verstuurden nog een brief om dit voldoende onder de aandacht te brengen. De tekorten op jeugdhulp zijn er helaas nog steeds.
Het Rijk laat in 2019 en 2020 onderzoek doen naar de hogere kosten in de jeugdhulp. Afhankelijk van de uitkomsten kan dit betekenen dat we vanaf 2022 meer geld van het Rijk krijgen voor jeugdhulp.

Vergaande maatregelen voor een sluitend meerjarenperspectief
Het college van B&W heeft actie ondernomen om de tekorten op te lossen en een sluitende begroting aan te kunnen bieden aan de provincie, de financieel toezichthouder van de gemeente.

De eerste maatregelen zijn het doorvoeren van verdien en bespaarmogelijkheden. In totaal wordt er in 2020 € 1 miljoen bezuinigd. Dit bedrag loopt op tot € 2 miljoen euro in 2023. Er wordt structureel dekking gezocht onder andere door bezuiniging op personeelsbudgetten en op loonkosten, perken in de openbare ruimte te vervangen door gras, het verhogen van de leges, afstoten van gemeentelijk vastgoed, exploiteren van een gemeentelijk zonnepark, onderwijsachterstandenbeleid en op de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Er is ook bewust voor gekozen om niet extra te gaan bezuinigingen binnen het sociaal domein. We zijn van mening dat dit meer kapot gaat maken dan dat het de gemeente gaat opleveren. Wethouder Engberts: “Er is organisatiebreed gekeken naar mogelijkheden, dat vind ik het sterke idee, waarbij de organisatie ook zelf sterk ingeleverd heeft! De organisatie moet echter wel blijven draaien naar behoefte van de inwoners en de raad!”

Maar met deze verdien en bespaarmogelijkheden alleen redden we het niet. We ontkomen er niet aan om ook naar onze belastingen te kijken. Het college heeft daarom voorgesteld om de onroerend zaakbelasting (OZB) te verhogen met 10%, een extra opbrengst van € 400.000 per jaar. De raad moet nog wel instemmen met de voorstel. Op 3 juli wordt het voorstel in een raadsbrede commissievergadering besproken.

We hebben de begroting hiermee nog niet helemaal sluitend. We zien in 2021 en 2023 een sluitende begroting maar in 2020 en 2022 hebben we nog tekorten. We stellen de provincie voor deze tekorten op te vangen met onze reserves, een uitzonderlijke maar noodzakelijke maatregel.

Rekening houden met uitzonderlijke situatie gemeenten
Het ministerie heeft gevraagd aan de provincie om in hun beoordeling wel rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin ongeveer 75 tot 90 % van alle gemeente zich in bevinden. Deze gemeenten worden allemaal geconfronteerd met tekorten binnen het sociaal domein.
Ons voorstel is nog wel onder voorbehoud van de goedkeuring van de provincie. De provincie heeft nog niet aangegeven of ze in dit specifieke geval hun financieel toezicht aanpassen of niet. We weten dat meerdere gemeenten hun begroting op deze wijze gaan aanbieden aan de provincie.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

ABO: Oldebroek failliet?: NEE, scherpe en duurzame financiële keuzes maken: JA!

Bericht door Redactie »

Bron website ABO 16 juli 2019

In de pers leest u dat Gemeente Oldebroek een financieel goed jaar achter de rug heeft. Maar er speelt meer. Wij geven u een kijkje achter de schermen. Oldebroek zit net als vele gemeenten in Nederland in financieel zwaar weer.

De structureel jaarlijkse inkomsten vanuit o.a. het Rijk en de inwoners, zijn onvoldoende om de jaarlijkse uitgaven te bekostigen. Dit ‘tekort’ wordt grotendeels veroorzaakt door grote en groeiende tekorten in het sociale domein (zoals jeugdzorg). Gelukkig heeft de Gemeente Oldebroek nog steeds voldoende reserve op haar spaarrekening staan. De afgelopen jaren werd die spaarrekening ook nog eens aangevuld vanuit het fysieke domein (o.a. verkoop van bouwgrond etc.). Dat gaat de komende paar jaar gelukkig nog even door.

De spelregels van de ‘provincie’ bepalen echter dat de Gemeente jaarlijks structurele tekorten in haar begroting, niet mag afdekken met incidentele inkomsten.

Dat betekent dat er scherpe en duurzame keuzes gemaakt moeten worden om meer structurele inkomsten te krijgen. Maar ook aan de kostenkant is er verbetering mogelijk. ABO is van mening dat de gemeente Oldebroek nog steeds veel scherper en beter de kosten van projecten van te voren moet ramen. Jaarlijks zien wij forse onverwachte tegenvallers op projecten, waardoor de jaarlijkse gemeentelijke begroting onder spanning komt. Verder is ABO van mening dat besparingen gegenereerd moeten worden door andere en efficiëntere werkwijzen in het sociale domein toe te passen. Los daarvan vindt ABO dat een bescheiden verhoging van de toeristenbelasting acceptabel is en dat de OZB belasting beperkt verhoogd mag worden.

Het is in de overtuiging van ABO niet juist om het overgrote deel van de bezuinigingen op haar inwoners te verhalen. Met een verhoging van maximaal 5% in plaats van 10% (voorstel van het college) op de OZB blijft Oldebroek in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een aantrekkelijke woongemeente in de provincie Gelderland en regio Zwolle.

Heeft u vragen of ideeën, laat het ons weten!

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Goed financieel jaarresultaat over 2018 voor gemeente Oldebroek

Bericht door Redactie »

CU: Raad weet lastenverzwaring te beperken
Bron website CU Oldebroek woensdag 17 juli 2019

In de raadsvergadering van donderdag 11 juli is het financieel meerjarenperspectief van de gemeente besproken. Het was al langer bekend dat dit er, met name door de enorme tekorten op de jeugdhulp, zorgwekkend uitziet. Waar we andere jaren met elkaar debatteren over welk beleid we de komende jaren willen voeren en wat dat dan mag kosten, dit jaar hebben we een heel ander verhaal. Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe kunnen we het tekort van bijna 3 miljoen op het Sociaal Domein dichten? En is dat wel te dichten?

Een opdracht welke bijna onmogelijk is zonder pijnlijke beslissingen te moeten nemen. Maar die ook moeilijk uit te leggen is. Hoe kan een financieel gezonde gemeente als Oldebroek ineens voor deze problemen gesteld zijn. Nogal eens krijgen we de opmerking; “dat komt natuurlijk door al dat geld dat naar dat gemeentehuis is gegaan”. Op dezelfde avond is er nog een plan voor Oosterwolde aangenomen wat ook weer 2 miljoen kost. Kan dat dan allemaal wel? Als gemeente hebben we bijna 14 miljoen in de Algemene reserve, ook dit jaar is er een goed resultaat geboekt. We hebben dus best geld om te investeren. Er is maar één probleem en dat is dat we als gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en dat gaat best goed. We weten goede zorg te leveren alleen is de vergoeding van het Rijk lang niet toereikend voor de zorg die we leveren. Een probleem waar heel veel gemeenten in Nederland mee te maken hebben. De fractie van de ChristenUnie heeft veelvuldig contact gehad met onze fractie in Den Haag om aandacht te vragen voor deze problemen (ongetwijfeld de andere fracties ook). We waarderen ook de inzet van het college met wethouder Vos voorop om in allerlei gremia aandacht te vragen voor de tekorten maar ook vooral voor het niet te volgen verdeelmodel dat voor Oldebroek wel heel erg nadelig uitvalt. Uiteindelijk heeft de regering 1 miljard beschikbaar gesteld wat betekent dat we in Oldebroek voor dit jaar 4 ton en voor 2020 en 2021 3 ton extra krijgen. Een druppel op de gloeiende plaat. We blijven hoop putten dat onze bestuurders in Den Haag gaan inzien dat dit echt niet kan, en dat het verdeelmodel na 2022 voor ons rechtvaardiger zal uitpakken.

In de tussentijd wordt van ons gevraagd om de begroting structureel sluitend te maken. We zijn blij dat het college de problematiek vroegtijdig heeft onderkend en aan de slag is gegaan. Met de ambtelijke organisatie zijn verdien- en bespaarmogelijkheden gevonden van 2 miljoen. Drastische maatregelingen in de dienstverlening, bedrijfsvoering en leefomgeving maar ook verhogingen van verschillende leges. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat de ambtelijke organisatie maar ook alle raadsfracties constructief mee hebben gedacht in deze lastige situatie. Samen Sterk! Geen politiek gedoe maar gericht op de zaak op orde krijgen.

Daarmee was echter het gat nog niet gedicht. Het college had ons een voorstel gedaan om naast al deze bezuinigingsvoorstellen de OZB met 10% te verhogen en voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost voor de jeugdkosten op te nemen in de verwachting dat er tegen die tijd een beter model zal zijn en we in Oldebroek meer geld uit Den Haag zullen ontvangen. Geen gebruikelijke manier van begroten maar omdat heel veel gemeenten dezelfde problemen hebben zijn er signalen dat dit door de provincie als toezichthouder geaccepteerd zal worden. In de commissievergadering werd al snel duidelijk dat meerdere partijen moeite hadden met de voorgestelde OZB-verhoging. De insteek van de ChristenUnie is steeds geweest dat we niet willen bezuinigen op de zorgtaken en dat voor ons verder alles bespreekbaar is. We hebben goed geluisterd en hebben geprobeerd een compromis te vinden waar alle partijen mee zouden kunnen leven. Dit heeft geresulteerd in een amendement (aanpassing van het voorstel) wat uiteindelijk door alle partijen werd gesteund. Daarin is afgesproken om de OZB met 5% te verhogen (dat betekent ongeveer € 20,- per jaar voor een gemiddeld huis van € 350.000,= WOZ) en een verhoging van de toeristenbelasting (van € 1,13 naar € 1,50). Daarnaast zijn de te verwachten uitgaven voor jeugdzorg met € 100.000,= naar beneden bijgesteld. Het blijft lastig om te voorspellen hoe hoog de uitgaven (openeinderegeling) zullen zijn en wat de ingezette preventieve maatregelingen op gaan leveren. Wethouder Vos gaf al wel een waarschuwing dat op basis van de nieuwst cijfers deze inschatting waarschijnlijk te rooskleurig zal blijken.

Het college gaat nu met de ambtelijke organisatie aan de slag om al deze voorstellen te verwerken in de begroting waar we dan in oktober/november een definitief besluit over moeten nemen. De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat we de zorg die nodig is willen blijven bieden en niet verder willen bezuinigen op voorzieningen. We willen de lastenverhoging voor inwoners natuurlijk zoveel mogelijk beperken maar als alle middelen zijn uitgeput kun je soms niet anders. Als verschillende bezuiniggingsvoorstellen die nog niet allemaal even hard zijn het niet halen zullen we misschien nog wel moeten. De toekomst zal het leren.

Fractie ChristenUnie
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Goed financieel jaarresultaat over 2018 voor gemeente Oldebroek

Bericht door Redactie »

ABO: Financieel meerjarenperspectief 2020-2023
Bron website ABO Oldebroek 17 juli 2019

Afgelopen donderdag 11 juli vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Jacco Evink nam namens ABO het woord over het meerjarenperspectief, of terwijl de toekomstige financiële cijfers (begroting). Het zijn zorgwekkende cijfers want Oldebroek heeft miljoenen tekort.

We schrijven juli 2019, het jaar is weer op de helft. We maken de balans op en praten over de toekomst! Onze leeuwinnen zullen ook de balans weer opmaken naar een fantastische en intensieve periode. Met een resultaat waar ze trots op mogen zijn, maar waar ook de teleurstelling zal meespelen. Nét niet wereldkampioen maar toch ook 2e geworden van de wereld!
In de sport, zoals bijvoorbeeld bij voetbal, wordt vlak voor de zomerreces gesproken over nieuwe strategieën, wordt onderhandeld over aanwinsten of over het afscheid nemen van een talent om deze een mooie toekomst te gunnen. ABO had de laatste raadsvergadering ook liever gesproken over ambities en dromen die we willen verwezenlijken. Maar helaas moeten we aan de rem trekken en minder leuke keuzes maken. Ook dat hoort bij topsport en besturen, maar leuk is anders! We merken het ook als we in gesprek zijn met supporters en fans, ofwel onze inwoners en ondernemers uit de gemeente. Is Oldebroek failliet..? Moet er afscheid genomen worden van een fanclub..? Worden de ticketprijzen verhoogd..? Gelukkig gaan we niet failliet, maar we snappen het gevoel wel! Want we willen allemaal succesvol zijn. We sluiten een intensieve periode af, waaraan regelmatig extra speeltijd werd toegekend om alle financiële cijfers te verduidelijken. Er spelen tekort! Want daar praten we eigenlijk alleen maar over. Zorgen…, of we in de hoogste divisie mogen blijven spelen of onder toezicht komen.

Voorstel Financieel meerjarenperspectief 2020-2023
Afgelopen donderdag sprak de raad zich uit over het financieel meerjarenperspectief 2020-2023. Nou ja, dus eigenlijk over de tekorten. En dan is het heel simpel. Bij een niet sluitende begroting moet je zorgen voor besparingen, of voor extra inkomsten, of voor een combinatie daarvan.
ABO wil het college en de ambtelijke organisatie op de eerste plaats bedanken.
De organisatie, de uitgaven en de budgetten zijn wat ABO betreft goed onder de loep genomen. En we realiseren ons heel goed dat het geen gemakkelijke opgave was en het ook veel inspanning van iedereen gevraagd heeft.

Met het voorstel hoopt het college een financieel akkoord van de provincie Gelderland te krijgen, want dat willen we uiteraard als ABO ook!
Maar wat vindt ABO nu eigenlijk van het voorstel? De ABO kon niet akkoord gaan met het volledige voorstel van het college. Daarom zijn wij mede-indiener en medebedenker van een amendement om veranderingen aan te brengen die écht noodzakelijk zijn en ook haalbaar zijn.

Verhoging toeristenbelasting
Een gemeente heeft beperkte mogelijkheden om extra inkomsten te generen. ABO heeft duidelijk aangegeven dat extra inkomsten niet alleen via de OZB-belasting binnen geharkt mogen worden. Daarom heeft ABO vanaf de start aangegeven dat naast de OZB-belasting ook de toeristenbelasting verhoogd moet worden. In dit geval een verhoging van € 1,13 naar € 1,50. Hiermee blijft de gemeente Oldebroek nog steeds een interessante gemeente om te recreëren en blijft het qua tariefhoogte op het niveau van de buurgemeenten in de Noord-Veluwe. We hebben vernomen dat ook onze buurgemeenten een verhoging naar 1,50 euro overwegen. Met de verhoging van de toeristenbelasting komt er jaarlijks structureel ongeveer € 170.000 extra inkomsten binnen.
Daarbij vinden we het wenselijk dat een deel van die extra inkomsten ten goede komt aan de sector, met als richtlijn 30% en er een plan en visie met de toeristische sector worden opgesteld.


Grote tekorten Sociaal Domein
ABO voelt zich in een hoek gedrukt. De aanzienlijke tekorten ontstaan namelijk grotendeels in het sociaal domein. En worden vooral veroorzaakt door de hogere uitgaven in jeugdzorg. In de hoek gedrukt, omdat de gemeente Oldebroek ontzettend wordt benadeeld door de verdeelsleutel van het rijk. Er zijn gemeenten die overschotten hebben en er zijn gemeenten met grote tekorten. Helaas behoort Oldebroek tot de laatste groep. En dat voelt erg oneerlijk. Maar er over praten biedt vooralsnog geen oplossing en we moeten zelf tot oplossingen komen.

Oldebroek zet volop in op preventie, dat doen we inmiddels al een aantal jaren. We waren dan ook opgelucht te horen dat er sprake is van een afvlakking in de groei van jeugdzorg. En we hopen en verwachten dat dit zich positief blijft ontwikkelen. We vragen het college dan ook om hier maximale inspanning aan te blijven geven. Door de jarenlange inzet in preventie moeten nu ook daadwerkelijke verbeteringen ontstaan, in minder vraag naar jeugdzorg en daarmee ook minder kosten. Uiteraard blijft een goede zorg van belang, laten we daar ook duidelijk in blijven.

Gelet op de afvlakking en alle preventieve maatregelen vind ABO dat de stijgende jeugdkosten in de meerjaren begroting lager ingeschat moeten worden. In het voorstel wordt uitgegaan van respectievelijk €200.000, €150,000 en €100.000. Wat ABO betreft zou dit in zijn geheel niet nodig hoeven te zijn en staat het daarmee onnodig in de begroting. Je kunt je natuurlijk voor alles in dekken, maar ABO vind een taakstellend budget op zijn plaats en daarom gaat het voorgestelde budget ten behoeve van de stijgende jeugdzorguitgaven ons een stap te ver en was ons voorstel om €100.000 structureel minder in te schatten. We zullen dit goed blijven monitoren.

Wat betekent het gewijzigde voorstel voor u?
Door de verhoging van de toerismebelasting en verlaging van de verwachte jeugdkosten krijgen onze inwoners meer lucht en hoeft de OZB-belasting géén 10% verhoogd te worden, maar kunnen we het beperken tot 5%. Daarmee behoort de gemeente Oldebroek nog steeds tot het Gelderse gemiddelde en blijven we een aantrekkelijke gemeente om te komen recreëren.

Alsnog hoop op toekomstige ambities
Met ons voorstel verwachten en hopen we dat er ook wat extra ruimte gaat ontstaan in de begroting, waardoor het mogelijk is om meerdere ambities te verwezenlijken. Er komt nog genoeg op ons af de komende jaren, zoals de grote ambities op duurzaamheid en de omgevingswet. ABO pleit nog steeds voor gerichte eenmalige investeringen die vervolgens structurele besparingen kunnen opleveren. We kunnen het geld immers maar 1 keer uitgeven. Denk daarbij aan het versneld ombouwen naar LED-verlichting.

Recent hebben we hier een uitgebreide analyse van de verenigingen op het gebied van sport en cultuur ontvangen. Helaas hebben we geconstateerd dat de verenigingen aangeven dat ze het zwaar hebben en zij hebben een nadrukkelijk verzoek gedaan voor een extra bijdrage. Wat ABO betreft hopen we dat ook hier, alsnog ruimte voor gevonden kan worden.

Al met al bevat ons voorstel een evenwichtig pakket van bezuinigingen, taakstellingen en een beperkte lastenverzwaring, die gegeven de dreigende tekorten, onafwendbaar is. Besturen is verantwoordelijkheid nemen en dat betekent dat je niet meer kunt uitgeven wat je als gemeente binnenkrijgt. Wat voor een huisgezin geldt, geldt ook de gemeente.

De begroting zal nu verder uitgewerkt worden, zodat deze goedgekeurd kan worden door de provincie. ABO heeft hier vertrouwen in en heeft het college benadrukt dat ze zich hier maximaal voor in moeten spannen. Heeft u vragen naar aanleiding van de Raadsvergadering of deze terugkoppeling? Laat het ons weten, wij lichten het u graag toe!

Fractie ABO
André Boer, Jacco Evink, Ron van Pieterson en Ton Heddema
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie