Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Bezwaar windmolens via normale procedures

Agenda vergadering Provinciale Staten 24 en 25 februari. Windvisie is agendapunt 12
Statenbrief: herziening besluitvorming Windvisie Gelderland (PS2014-678)
voor: alle fracties muv de PVV en GW, aanvaard.
Gemeenten, burgers en andere bezwaarmakers hebben nu alleen nog de mogelijkheid van bezwaarmaken bij de gebruikelijk aanvragen van de plannen als deze ter inzage liggen.
Lees ook het artikel in de Stentor: klik hier
Bron liveblog vergadering PS

10.45 uur Nu aan de orde de geamendeerde Windvisie. Namens de VVD spreekt Chris van den Bosch.Hij spreekt over het draagvlakcriterium en de verschillende juridische interpretaties daarvan. De VVD heeft van begin af aan ingezet op draagvlak. Het amendement daarover heeft een meerderheid gekregen in PS. Hij stelt niet de Windvisie weer ter discussie, maar wil dat het draagvlak daarin goed wordt opgenomen. De uispraken van de landsadvocaat moeten niet alleen van toepassing worden verklaard op het amendement maar ook op de windvisie.

10.55 uur Marielle van der Leur (PvdA) is van mening dat GS voldoende aandacht aan draagvlak in de windvisie besteed. De fractie heeft niet ingestemd met het toen ingediende amendement. Zij benadrukt dat draagvlak aan de voorkant (beleidsvoorbereiding) belangrijk en wezenlijk is, maar wanneer er een inpassingsplan ligt is er al geen sprake van draagvlak meer. Van der Leur merkt op dat GS stelt dat de doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet gehaald wordt. Wil daar een reactie van GS op.

11.00 uur Het CDA (Jaap Uenk) steunt het voorstel van GS. De partij vindt draagvlak voor de noodzakelijke energietransitie belangrijk. Hij benadrukt het belang van lokale en regionale initiatieven. Die hebben altijd draagvlak. Communicatie en overleg bij aanvang van procedures heel belangrijk. Hij wil graag van GS weten hoe ze dat gaan aanpakken.

11.04 uur De PVV (Eric Venema) vindt het geen uitgemaakte zaak dat de minister gelijk heeft met het ongeldig verklaren van het aangenomen amendement. Er zijn voorbeelden genoeg hoe het wel kan. Hij wil een rechtelijke uitspraak. Tot dat moment moet volgens de PVV het aangenomen amendement blijven bestaan. De PvdA zegt dat de PVV niet iets moet voorspiegelen wat niet kan.

11.05 uur Voor de SP (Eric van Kaathoven) moet draagvlak tot stand komen in het proces van het opstellen van de windvisie. Iedereen moet zich aan de wet houden. College had op moment van indienen van het amendement al aan de rem moeten trekken door eerst te onderzoeken of het juridisch wel kon. Nu is het repareren achteraf.

11.05 uur Fleur van der Schalk (D66) vindt draagvlak heel belangrijk en wil ook graag windturbines. Volgens de fractie maakte het amendement dat bijna onmogelijk. Kansen creeëren voor lokale initiatieven. Ook GroenLinks (Nelson Verheul) staat voor schone energie. Er moet goed rekening worden gehouden met omwonenden. Zij mogen geen schade leiden. Draagvlak is voor GL voldoende geborgd in de Windvisie.

11.10 uur Opwekken van duurzame energie is broodnodig, zegt Dick Ebbers (CU). Natuurlijk is draagvlak nodig en moeten ons daarvoor inspannen, soms echter ook doorpakken. Eppie Klein (SGP) vindt dat de integrale landschappelijke integratie van windturbines meegenomen moet worden in de communicatie en het overleg met betrokkenen. Leefbaarheid is eveneens belangrijk. Het voorstel van GS voldoet aan de wet en dat moeten we dus steunen, zegt Klein. 'Draagvlak' niet als beoordelingscriterium gebruiken. In het kader van de Electriciteitswet gemeenten en betrokkenen meenemen in het ontwikkelproces. Geef duidelijk aan wie wanneer waar verantwoordelijk voor is. Hij dient een motiein (M12) waarin dat wordt uitgesproken.

11.20 uur Aan het woord Olof Wullink (GW). Volgens hem ontbreekt de wettelijke basis voor de 230 MW aan windenergie die de provincie wil bereiken in 2020. De manier waarop GS is omgegaan met het ingediende amendement stoort hem. Het advies van het ministerie is niet gebaseerd op wetgeving of jurisprudentie, maar op de verwachtingen van een ambtenaar.

11.30 uur
Gedeputeerde Annemieke Traag heeft het amendement bij indiening al ontraden omdat het in strijd was met de Electriciteitswet. Volgens Van Kaathoven (SP) is dat niet erg duidelijk geweest. Voorzitter Cornielje merkt op dat het goed zou zijn om in de toekomst amendementen goed te toetsen op juridische consequenties. Traag vervolgt haar betoog met de opmerking dat GS altijd bezig is met het zoeken naar draagvlak. Locaties zijn ook in de Windvisie opgenomen op basis van draagvlak, muv de Bijvanck. Die staat ook als apart project in de Windvisie.

11.35 uur Op alle mogelijke manieren worden initiatiefnemers, gemeenten en betrokkenen ondersteund en geholpen door de provincie, zegt Traag. De komende weken houdt Traag weer een windtour om te bekijken hoe ondersteuning vorm kan krijgen zodat processen zorgvuldig verlopen met zoveel mogelijk commitment van omwonenden. Onderdelen van de ingediende motie van VVD en SGP ziet zij als ondersteuning en bevestiging wat GS al doet. Nelson Verheul (GL) merkt op dat er zaken in de motie staan die niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen, maar waar de genmeenten mee aan de slag moeten. Traag laat het oordeel over de motie aan PS, maar geeft aan altijd open te staan voor overleg.

11.40 uur Gedeputeerde Traag geeft aan geen behoefte te hebben de Windvisie aan te passen. Het voorstel dat nu door GS aan PS wordt gedaan is om het in november ingediende amendement te schrappen. Bos (VVD) en Klein (SGP) willen een zin in de motie aanpassen (schrappen van 'windvisie aanpassen') zodat GS er wellicht wel mee kunnen leven. D66 (Van der Schalk) vraagt om een schorsing tot 12.00 uur om teksten van de motie te verduidelijken.

11.55 uur Voorzitter Cornielje heropend de vergadering. Gedeputeerde Annemieke Traag reageert. Zij ontraadt de motie want zij gaat niet over consensus en kan ook niet 'zorgdragen' voor overeenstemming tussen gemeenten. Als dat geschrapt wordt vindt zij het een ondersteuning van haar beleid. Klein (SGP) en Bos (VVD), de indieners van de motie, kunnen hiermee leven. Zij trekken de motie in gezien de antwoorden van de gedeputeerde en haar inzet. Wieneke Groot (VVD) vraagt nu om een schorsing en wil een signaleringsoverleg met de fractievoorzitters. Voorzitter Cornielje benadrukt nogmaals dat de motie is ingetrokken en schorst de vergadering tot 12.45 uur voor de lunch.

12.50 uur De vergadering wordt heropend. PS gaan verder met de geamendeerde Windvisie. Wieneke Groot (VVD) neemt het woord. Het is de VVD nu helder wat de gedeputeerde wil en doet en kan instemmen met de Windvisie. Stemming over het voorstel:

voor: alle fracties muv de PVV en GW, aanvaard.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Provinciale Statenverkiezing toch nog lokaal

Even leek het erop dat de PS verkiezingen gedomineerd zouden worden door landelijke onderwerpen. Maar Radio 1 gaat het land door en probeert provinciale onderwerpen in het nieuws te brengen. Donderdag 12 maart was Gelderland aan de beurt en werd er uitgebreid gesproken over windenergie. Ook kwamen de plannen voor het windmolenpark in Hattemerbroek in het gesprek voor.
Harry Kremer, inwoner Hattem en tegenstander molens, zat aan tafel bij Radio 1.

Klik hier om de discussie te beluisteren
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Windmolenpark opnieuw voor besluitvorming naar raad

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 23 april 2015
Windmolenpark Hattemerbroek opnieuw voor besluitvorming naar gemeenteraad

Nadat in de commissievergadering Ruimte & Grond van 3 december 2014 is besloten de behandeling van het raadsvoorstel over het windmolenpark Hattemerbroek voorlopig uit te stellen komt dit onderwerp nu terug op de raadsagenda. In de afgelopen tijd is over het voorstel een aanvullend advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. en is het onderwerp opnieuw in Provinciale Staten besproken. Dit alles heeft niet geleid tot nieuwe feiten of inzichten. Het voorstel van het college van B&W om hieraan medewerking te verlenen gaat nu opnieuw voor besluitvorming naar de gemeenteraad.


In december 2014 ontstond onduidelijkheid over het beleid van Provinciale Staten van Gelderland. Dit ging met name over draagvlak bij gemeenteraden. Uit een brief van Minister Kamp van Economische Zaken blijkt dat het ontbreken van draagvlak bij de betrokken gemeenteraden voor de provincie Gelderland geen reden kan zijn om niet mee te werken. Dit kan alleen als een voorstel in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de brief blijkt ook dat wanneer de gemeente Oldebroek geen medewerking verleent aan dit project, Van Werven hiervoor dan een mogelijk succesvol verzoek om medewerking bij de provincie kan indienen.

Daarnaast is in de afgelopen periode de Commissie m.e.r. gevraagd om een aanvullend advies over de (technische) inbreng van de insprekers bij de Commissievergaderingen van 17 september en 3 december 2014. De Commissie heeft alle inspraakreacties bekeken en blijft van oordeel dat de milieu-informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te kunnen nemen. De commissie heeft daarbij onder andere gekeken naar de compleetheid van informatie over landschap, leefomgeving (geluid en slagschaduw) en natuur maar ook naar de informatie op milieu-gebied. De commissie is van mening dat de informatie voldoende is om een besluit over een bestemmingsplan te nemen.

Het plan voorziet in het plaatsen van vier windmolens langs A50 en de Hanzelijn Zwolle-Kampen, vlakbij Hattemerbroek. Het verlenen van medewerking aan dit project zorgt ervoor dat de gemeente Oldebroek bijdraagt aan een belangrijke provinciale en landelijke doelstelling voor duurzame windenergie en dat de gemeente Oldebroek hiervoor het bevoegde orgaan blijft. “Door deze bevoegdheid kunnen wij hier voorwaarden aan verbinden, zoals burgerparticipatie, het instellen van een duurzaamheidfonds en een afbraakregeling. Daarnaast juich ik het toe dat we zo een bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die er liggen”, aldus Wethouder Westerbroek van Ruimtelijke Ordening.

De behandeling van dit voorstel staat gepland voor de Commissie Ruimte & Grond op 20 mei 2015 en voor de gemeenteraad op 28 mei 2015. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Brief Van Werven over windmolenpark Hattemerbroek wekt wrevel
Bron www.destentor.nl 1 mei 2015

HATTEMERBROEK - Tegenstanders van het windmolenpark bij Hattemerbroek voelen zich 'verraden' en 'geïntimideerd' door initiatiefnemer Van Werven. Aanleiding is een brief van het bedrijf met een uitnodiging voor een informatieavond over het plan.

Niets mis mee, zou je zeggen. Een sympathiek gebaar van Van Werven. Maar Ed Kooistra, Harry Kremer en Gerrit de Groot zien dat anders. De brief is namelijk geadresseerd aan inwoners van Oldebroek die vorig jaar een handtekening tégen de windmolens hebben gezet. Deze 336 handtekeningen, inclusief naam en adres, zijn tijdens een commissievergadering aan het college van Oldebroek overhandigd. En nu dus bekend bij Van Werven. Een 'schending van de privacy', vindt het drietal. Verder zijn medewerkers van Van Werven die tegen de windmolens zijn, nu 'bekend' bij hun baas. En dat zou onrust geven. Jan van Werven verbaast zich. "Ik ken niet eens alle mensen die hier werken. Laat staan dat ik weet wie er tegen de windmolens zijn. Ik wil het niet eens weten, we leven in een vrij land toch?" De handtekeningen heeft hij zelf opgehaald bij de gemeente. "Dat is openbare informatie."

Meer in de Stentor van zaterdag 2 mei 2015
Voor reacties op dit bericht kijk op d ... de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

ABO stelt vragen over handtekeningen tegen windmolens.

Geacht college,

De problematiek betreffende de plaatsing van de windmolens is genoegzaam bekend. Door een aantal fracties is in het verleden gezegd dat het niet duidelijk was hoeveel bewoners tegen de plaatsing van de windmolens waren. Kortom, het is onduidelijk of er wel of geen draagvlak onder de inwoners is.

Tijdens een bijeenkomst in Hattemerbroek is daarom een handtekening actie gestart tegen de plaatsing van de windmolens. Enige honderden handtekeningen was het resultaat. Het resultaat van de actie is aan de commissie ruimten en grond gegeven.

Vorig week werd bekend dat de n.a.w. gegevens van deze bewoners aan de initiatief nemer van de molens zijn gegeven. Deze gegevens zijn vervolgens ook gebruikt want de initiatiefnemer, van werven, heeft iedereen een brief gestuurd.

De vragen van ABO hierover zijn:
  1. Is aan de bewoners toestemming gevraagd om deze gegevens aan derden te verstrekken?
  2. Zijn deze gegevens ""vrijwillig"" aan de firma van Werven gegeven, of was hiervoor een WOB verzoek ingediend? Indien hier een verzoek voor was ingediend, door wie danwel en hoe luidde dat verzoek?
  3. Indien vrijwillig gegeven willen we graag weten waarom dit gebeurd is?
    Indien het is gebeurd na een WOB verzoek, willen we graag weten op welke gronden het WOB verzoek is toegekend?
  4. In hoeverre bent u van mening dat het verstrekken van deze n.a.w. gegevens geen schending is van de privacy?
  5. Zou u een dergelijk verzoek in de toekomst wederom inwilligen? Zo ja wat is daarvoor uw motivatie? En zo niet: wat gaat u dan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

We willen u wijzen op een uitspraak van de Raad van Staten en op enige artikelen in Binnenlands Bestuur.

In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuu ... 2777.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuu ... 0834.lynkx

Met vriendelijke groet,
Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Flyeractie als protest tegen windmolens

Tegenstanders van de windmolens roepen de burgers door middel van een flyer op om naar de commissievergadering te komen. Natuurlijk zijn voorstanders ook welkom op deze vergadering. :)
KOM NAAR DE COMMISSIEVERGADERING

20 MEI A.S. - 19.30 uur - Gemeentehuis Oldebroek
Oldebroek wil nu een besluit nemen!

Maar Oldebroek laat omwonenden uit Hattem en Zalk in de kou staan!
En heeft ook aan Hattemerbroek geen boodschap!

Oldebroek heeft zonder overleg met u, uw gegevens uit het handtekeningenbestand van Hattemerbroek aan de Fa. Van Werven gegeven

DE WOORDVOERDERS ZULLEN MEDE NAMENS U WEER VAN ZICH LATEN HOREN IN DEZE VERGADERING

TOT ZIENS OP 20 MEI!
!!! KOM DE WOORDVOERDERS SUPPORTEN !!!
GEEN MEGA-WINDMOLENS IN HATTEMERBROEK

Nee tegen initiatief Van Werven!

Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

GEMEENTE OLDEBROEK
Memo
Aan: Fractie ABO C.C.:
Van: College van BenW
Datum: 18 mei 2015
Kenmerk: 210510/211023
Betreft: Beantwoording vragen Fractie ABO inzake verstrekken van N.A.W. gegevens behorende bij handtekeningenactie Windmolenpark Hattemerbroek


1. Inleiding
Op 11 mei heeft de ABO-Fractie bij ons college schriftelijke vragen ingediend over de verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) van de deelnemers aan de handtekeningenactie tegen het windmolenpark Hattemerbroek aan Van Werven Energie BV. In deze memo worden deze vragen beantwoord.

2. Huidige situatie

In de openbare vergadering van de raadscommissie R&G op 3 december 2014 zijn tijdens een inspreekbijdrage over het project windmolenpark Hattemerbroek 336 handtekeningen voorzien van N.A.W. gegevens aan de commissievoorzitter overhandigd. Deze handtekeningen zijn gericht aan de gemeenteraad, opgevat als in het kader van de publieke discussie over windmolens op de locatie langs de N50 nabij het knooppunt A50/A28. De betreffende inspreekbijdrage noemt dat de handtekeningenactie toont dat de bezwaren breed leven.

Op 12 december 2014 heeft Van Werven Energie B.V. bij de griffie verzocht om inzage in deze gegevens. Vervolgens is intern juridisch beoordeeld in hoeverre dit verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur moet worden ingewilligd en is geoordeeld dat hiertegen geen bezwaren bestaan. Van Werven heeft vervolgens alle betrokkenen uitgenodigd voor een informatieavond. Dit is de aanleiding voor de door uw fractie hierover gestelde vragen. In onderstaande tabel wordt op iedere vraag afzonderlijk ingegaan.

Vragen ABO-Fractie Reactie College B&W

A Is aan de bewoners toestemming gevraagd om deze gegevens aan derden te verstrekken?
Op intern juridisch advies zijn de gegevens verstrekt door de griffie. Er is hiervoor geen toestemming gevraagd aan de deelnemers van de handtekeningenactie, gelet op de indiening van de lijst tijdens een openbare commissievergadering, tijdens het spreekrecht.

B Zijn deze gegevens “vrijwillig” aan de firma van Werven gegeven, of was hiervoor een WOB verzoek ingediend? Indien hier een verzoek voor was ingediend, door wie danwel en hoe luidde dat verzoek?
Op 12 december 2014 heeft Van Werven Energie BV per mail een verzoek ingediend om de handtekeningenlijst te kunnen inzien, om de betrokkenen te kunnen uitnodigen voor een informatieavond. Dit was geen verzoek waarbij een expliciet beroep op de Wob werd gedaan. Toch is intern getoetst of er beletselen zouden kunnen zijn op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of de Wet bescherming persoonsregistraties.

C indien vrijwillig gegeven willen we graag weten waarom dit gebeurd is?
Voor wat betreft het privacy-aspect menen wij dat er hiertegen geen wettelijke bezwaren bestaan, omdat de handtekeningen inclusief N.A.W. gegevens zijn ingediend tijdens een openbare Commissievergadering R&G, gericht aan de gemeenteraad, over een onderwerp waarover een publieke discussie wordt gevoerd. In verband hiermee kan een ieder deze gegevens op grond van de Wet openbaarheid van bestuur inzien.

Indien het is gebeurd na een WOB verzoek, willen we graag weten op welke gronden het WOB verzoek is toegekend?

Niet van toepassing.

D In hoeverre bent u van mening dat het verstrekken van deze n.a.w. gegevens geen schending is van de privacy?
Op voorhand zijn wij van mening dat inzage op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet kon worden geweigerd. Wij erkennen dat bescherming van persoonsgegevens gelet op privacy belangrijk is en daarom willen wij deze zaak voor advies voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. Op deze wijze kan de juistheid van bovenbedoeld handelen door een onafhankelijke instantie worden getoetst en kan hiermee ook in de toekomst rekening mee worden gehouden. Wij zullen u uiteraard over de uitkomst hiervan informeren.

E Zou u een dergelijk verzoek in de toekomst wederom inwilligen?

Zie bovenstaande reactie.

Zo ja wat is daarvoor uw motivatie?
Zie bovenstaande reactie.

F We willen u wijzen op een uitspraak van de Raad van Staten en op enige artikelen in Binnenlands Bestuur. In 2012 sprak de RvS uit dat burgers bij het indienen van zienswijzen er rekening mee moeten houden dat deze openbaar gemaakt wordt. Maar dat geldt niet voor de persoonsgegevens, daar doen de burgers volgens de RvS namelijk niet automatisch afstand van.
Voor de PlanMER voor het windmolenpark Hattemerboek is in het kader van de Wet milieubeheer in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht geen gelegenheid geboden voor het indienen van een zienswijze. Om die reden zijn de handtekeningen ook niet als een zienswijze beschouwd. De door uw fractie aangehaalde jurisprudentie betreft de onduidelijkheid over het actief, d.w.z. uit eigener beweging openbaar maken van zienswijzen inclusief de N.A.W. gegevens van de indieners daarvan bij nieuwe bouwplannen.
In onderhavig geval gaat het om een handtekeningenactie en vernemen wij graag van de gemeentelijke ombudsman in hoeverre dit vergelijkbaar is met de door u overgelegde casuïstiek.

3. Conclusie
Op voorhand zijn wij van mening dat het verstrekken van de handtekeningenlijst aan Van Werven Energie B.V. -gelet op de indiening van de lijst tijdens een openbare commissievergadering en tijdens het spreekrecht- op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet kon worden geweigerd. Wij erkennen dat bescherming van persoonsgegevens gelet op privacy belangrijk is en willen om die reden deze zaak voor advies voorleggen aan de gemeentelijke ombudsman. Op deze wijze kan de juistheid van bovenbedoeld handelen door een onafhankelijke instantie worden getoetst en kan hiermee ook in de toekomst rekening mee worden gehouden. Wij zullen u uiteraard over de uitkomst hiervan informeren.

4. Voorstel
Gelet op het vorenstaande willen wij u verzoeken om het advies van de gemeentelijke ombudsman hierover af te wachten.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Afbeelding
Afbeelding
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ingezonden door Jan B. Kaiser
Don Quichotte en de windmolens – een politiek essay.

Dat er weinig is veranderd sinds het schrijven van het beroemde werk van de Spaanse schrijver Cervantes in 1605 bleek jongstleden woensdag tijdens een commissievergadering ruimte- en grond van de gemeente Oldebroek die in zijn geheel gewijd was aan slechts één onderwerp: de voorgenomen plaatsing van vier windmolens in Hattemerbroek.

De commissie, bestaande uit een gezelschap keurige heren, boog zich voor de zeventiende maal over dit onderwerp – er is immers niets nieuws onder de zon - en luisterde naar dertien zgn. insprekers, waarvan er drie zich uitspraken ten gunste van de bouw van de windmolens en tien contra de windmolens waren. Van de drie voorstanders waren er twee namens de initiatiefnemer, waaronder Jan van Werven zelf, en een vertegenwoordiger van Greenpeace, de laatste dogmatisch het standpunt verkondigend dat windmolens altijd goed zijn als bron van groene energie, waar ze ook komen te staan.
De vertegenwoordiger van Jan van Werven had aan zijn toegewezen spreektijd niet genoeg en werd na tien minuten door de voorzitter van de vergadering, Huub Verberk, afgekapt. Zijn verhaal was technisch, maar kwam er feitelijk op neer dat alles binnen de wettelijke normen zou vallen. Dit laatste werd tegengesproken door een keur van opponenten, die achtereenvolgens met een groot aantal argumenten trachtten het initiatief van het college, overigens nog daterend uit de tijden van Jan Klein en Gerrit-Jan Veldhoen, te weerleggen. Dit artikel leent zich er helaas niet voor om alle argumenten in detail weer te geven, dan zou het de omvang van een boekwerkje krijgen, vandaar dat ik probeer de hoofdzaken weer te geven, waarbij ik bij voorbaat excuus vraag als ik niet volledig ben: het initiatief zou in strijd zijn met de wettelijke normen, de beoogde CO2-reductie zou niet gehaald worden, het landschap zal onherstelbaar beschadigd worden, de gekozen locatie zou qua windsterkte niet optimaal zijn, er wordt geen rekening gehouden met te verwachten gezondheidsklachten van omwonenden (slagschaduw, geluidsoverlast), de weerstand bij buurgemeenten Hattem en Kampen wordt genegeerd, en last-but-not-least de opponenten voelen zich niet serieus genomen, er is immers aangetoond dat het draagvlak in Hattemerbroek minimaal is (maar niemand in het college of de raad durft het aan dit te laten onderzoeken) en bovendien hapert de communicatie tussen gemeente en betrokken bewoners met de regelmaat van de klok. Ook mogelijke alternatieven (molens met een lagere ashoogte, waarover nog expliciet een vraag gesteld werd door de fractievoorzitter van ABO, André Boer) werden door Jan van Werven pertinent van de hand gewezen. Hij heeft immers zijn knopen geteld en weet dat hij zich gesteund weet door het college en de meerderheid van de raad, in dit geval bestaande uit vertegenwoordigers van de Christen Unie, SGP en de PvdA. ABO en de VVD zijn tegen en het CDA weet het nog niet.

Na een korte pauze werd aan meningsvorming in de raad gedaan. Opvallend was dat Engbert-Jan Ruitenberg, de woordvoerder van de Christen Unie afstand nam van eerder gedane uitspraken (of gewekte indrukken, dat laat ik in het midden) dat de buurtbewoners gehoord zouden worden alvorens een definitief standpunt ingenomen zou worden. De regenteske tijden van weleer herleven, waarbij wellicht geconstateerd kan worden dat “Oldebroek het niet zo voor elkaar heeft”, als het college ons wil doen geloven. Erik Doornwaard, fractievoorzitter van het SGP, verschool zich achter het MER-rapport, hoewel dit rapport slechts een feitelijke benadering geeft, alle slagen om de arm houdend en kanttekeningen plaatsend (ondermeer over de dominantie van de windmolens in het landschap) en zich onthoudend van conclusies. Hij schuift daarmee de politieke verantwoordelijkheid van zich af. Het ontbreken van politieke moed, zo verwoordde VVD-woordvoerder, Wim Roelofsen, dit in een vlammend betoog.
Het door de PvdA ingenomen standpunt (pro) zal er waarschijnlijk toe leiden dat zij haar laatste zetel in de Oldebroeker raad zal verliezen, immers deze windmolens, anderhalf keer de hoogte van de Utrechtse Domtoren, zullen in heel Oldebroek het uitzicht verstoren en ook ver daarbuiten.
Persoonlijk kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat we te maken hebben met een op hol geslagen locomotief, waarvan de machinist (van welke politieke signatuur dan ook) niet bij machte of van zins is deze tot stilstand te brengen.

De wethouder van ruimtelijke ordening, Harm Westerbroek, deed voorkomen alsof hij zelfstandig aan besluitvorming deed en niet aan de leiband van (het bedrijf van) Jan van Werven liep, maar waarom hij dan doof bleef voor de valide argumenten van de opponenten blijft in nevelen gehuld. Wethouder Lydia Groot legde nog eens uit dat over de rechtmatigheid van het (na intern juridisch advies) vrijgeven van de handtekeningen van “bezwaarmakers” aan Jan van Werven het oordeel van de ombudsman wordt gevraagd. Natuurlijk is dit wel een voorbeeld van de put dempen als het kalf verdronken is. Gelukkig deelde Jan van Werven mee dat hij geen aanstoot nam dat ondertekenaars, waaronder werknemers van zijn bedrijf, zich tegen zijn plannen verzetten.
Het bestemmingsplan moet nu gewijzigd worden, wat ongetwijfeld leidt tot vergadering nummer 19 en verder (nummer 18 is de komende raadsvergadering) en de gang naar de Raad van State, die de gemeente al eens eerder heeft teruggefloten.

De vergadering werd om half twaalf beëindigd, waarna de zaal leegstroomde.

22 mei 2015

P.S. Hoewel ik zelf een duidelijk standpunt inneem (u raadt al welk), heb ik getracht zo objectief mogelijk maar toch kritisch te berichten zonder de leesbaarheid geweld aan te doen. En sorry, als ik iemand op de tenen trap bij dit gevoelige onderwerp, maar de waarheid is soms hard.
.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Inspreektekst Dorpsbelangen Commissie mbt Windmolens
Uitgesproken tijdens de commissievergadering van woensdag 20 mei 2015

Geachte Commissie,

De Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek richt zich met het volgende tot u;

Sedert 25 april jl. heeft bij het secretariaat van de Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek, meerdere malen de telefoon gerinkeld met verontruste leden cq. bewoners van Hattemerbroek die, eind vorig jaar, op eigen initiatief hebben meegedaan met de handtekeningenactie tegen de komst van het Windmolenpark Hattemerbroek.

Wij zien het dan ook als onze morele plicht ons, voor deze grote groep leden en bewoners, in te zetten en deze te vertegenwoordigen. Hiervoor is door ons ook het Dorpsoverleg benaderd en hebben wij besloten samen en onafhankelijk van elkaar, u hier over te informeren en aan te spreken.

Inmiddels heeft een brief van onze Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek hierover, velen van u per post en e-mail bereikt!

Los van de vraag of de gegevensverstrekking geoorloofd was, is het voor de gemeente wellicht een afweging welk nut ermee wordt gediend en wat de impact kan zijn op de vervolgacties van derden richting de burger. Immers, het overgrote deel van de tegenstemmers is, uit protest tegen deze ongelukkige handelwijze van de gemeente en de daaropvolgende persoonlijke uitnodiging van de initiatiefnemer, bewust niet naar de informatieavond van de initiatiefnemer geweest!

Wij zijn van mening dat het democratisch proces geweld is aangedaan. Leden en ondertekenaars ervaren deze ongelukkige handelwijze van de gemeente Oldebroek en het daarop ontvangen van een persoonlijke brief van de initiatiefnemer, als het monddood maken van de democratie binnen de Gemeente Oldebroek! Dat geldt niet alleen voor nu, maar zeker voor een volgende situatie waarin bewoners van Hattemerbroek zich willen uitspreken voor of tegen een plan.

Dan hebben we het nog niet eens over de bewoners die wel wilden ondertekenen doch vanwege hun relatie met de initiatiefnemer dit niet hebben aangedurfd.

Realiseert u zich wel dat in de huidige economische situatie het hebben van een baan een groot goed is en een onlosmakelijk onderdeel is van het welzijn van velen? Door deze handelwijze van de Gemeente Oldebroek komt voor een aantal ondertekenaars deze situatie in gevaar immers, zij kunnen zich niet beroepen op enige bescherming bij wie dan ook nu juist hun gegevens bij de initiatiefnemer bekend zijn!

De hierboven geschetste situatie staat ook haaks wat u als gemeentelijke overheid pretendeert, een uitspraak van Burgemeester Hoogendoorn op 4 juli 2013 luidt namelijk tegenstrijdig.

Ik citeer:
Oldebroek voor mekaar” betekent een actievere rol van de samenleving (lees: inwoners) en een beperktere rol van de (gemeentelijke) overheid. Prima! Dat kan alleen slagen, als mensen ervaren dat het gemeentebestuur hen wel serieus neemt. Als college hebben we de Hattemerbroekers beloofd ons daarvoor in te zetten. En dat zullen we dus ook moeten waarmaken
De forse meerderheid van de inwoners van Hattemerbroek heeft in het stemhokje, met in het achterhoofd de uitspraak van hun burgemeester, voor u als vertegenwoordiger gekozen in het volste vertrouwen dat u hun persoonlijk belang alsmede het belang van Hattemerbroek in het algemeen zou behartigen en verdedigen. Helaas lijkt het er op dat deze liefde niet wederzijds is en dus slechts van één kant komt.

Stelt u zich eens voor, met andere woorden zie het voor u, dat hier rechts alleen de initiatiefnemer staat en achter mij een grote meerderheid van inwoners en ondertekenaars die u vertrouwen en u hebben gekozen.

Sluit u straks uw ogen en veegt u met één armbeweging deze bewoners en dus uw kiezers weg, door in te stemmen met een plan van één persoon?

Juist door de ondertekenaars, let wel uw kiezers, wordt formeel aangetoond dat een forse meerderheid van de inwoners van Hattemerbroek geen draagvlak verleent voor de oprichting van het Windmolenpark van de initiatiefnemer.

Anderzijds negeert u, wellicht willens en wetens, de wens van een meerderheid van het dorp Hattemerbroek, een wens cq dringend verzoek, om niet in te stemmen met de planologische besluitvorming om te komen tot het Windmolenpark Hattemerbroek. Er is toch duidelijk, door deze handtekeningenactie, aangetoond dat het draagvlak voor de plannen van de initiatiefnemer ontbreekt!

Het mag toch niet zo zijn, dat u uw kiezers met open armen en met een vriendelijk gezicht naar de stembus hebt gelokt om op u en uw partij te stemmen om hen vervolgens daarna de rug toe te keren en u zich niets meer van hun belangen aantrekt maar simpelweg uw eigen persoonlijke koers vaart?

Wij doen dan ook hierbij een klemmend en moreel appel op u als commissie, te voldoen aan de wens van een meerderheid van uw kiezers en dus de bewoners van Hattemerbroek, om niet in te stemmen met deze commerciële actie van de initiatiefnemer, die niet het belang van Hattemerbroek voorop stelt maar alleen gaat voor eigen gewin!

De meerderheid van Hattemerbroek, vertegenwoordigd door de Vereniging Dorpsbelangen Hattemerbroek, is zich volstrekt bewust van hun verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de eerder geciteerde uitspraken van Burgemeester Hoogendoorn, daarnaast voldoen wij tevens aan onze morele plicht!

Doet u dit dan nu ook?
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
VicusOrientis
Berichten: 1
Lid geworden op: za mei 23, 2015 18:41

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door VicusOrientis »

SINKSEN 2015

Het is een zonnige dag vandaag. Ik zit met mijn vrouw lekker buiten onder de parasol te genieten van een wijntje, de zon en de tuin met al die drukke mussenkuikens die bedelen om een hapje bij hun ouders . Op de achtergrond speelt een cantate voor de eerste pinksterdag van de grote meester, J.S. Bach: “Wer mich liebet, der wird mein Wort halten”, BWV 59. Oei, dat zijn grote woorden!

Onwillekeurig dwalen mijn gedachten af naar de commissievergadering van woensdag 20 mei 2015. De zoveelste vergadering over commerciële windmolens op Hattemerbroek, te exploiteren door ondernemer Jan van Werven. Windmolens, alternatieve energie in plaats van fossiele brandstof of kernenergie. Wie kan daar nou tegen zijn? Ik niet, al was het maar om niet meer afhankelijk te hoeven zijn van energie uit landen die liggen op de as van het kwaad.

Maar in Oldebroek ligt het echt anders, want het lijkt er op dat de molens moeten komen op een plek die er in Oldebroek altijd al een beetje bij hing: Hattemerbroek. Het woord zegt het al: Een zompig stuk dat tegen Hattem aan ligt. En – donders – ze hebben ook nog een Roomse kerk daar.

Ik heb de commissievergadering bijgewoond en getracht de vergadering zo analytisch mogelijk te volgen en absoluut geen ruimte te geven voor emoties. Dat is niet gelukt! Ik heb me laten meeslepen door de betrokken verhalen van de insprekers die tegen waren. Verveeld en afgeleid door de woordvoerder van Van Werven, die niet in staat bleek een boodschap in gewone-mensen-taal uit te spreken, laat staan over te brengen. En boos ben ik ook geweest, samen met alle aanwezigen uit Oldebroek, Hattem en Kampen.

Boos, vooral op een aantal leden van de commissie. Niet allemaal, maar toch boos. Boos, omdat er wel werd gehoord, maar niet geluisterd. Behalve wanneer het woord “christelijk” opdook. Ja dan werd Ruitenberg wakker en ging Doornwaard even verzitten van de ene op de andere bil. Eindelijk kwam er iets voorbij waar ze verstand van hadden. “Christelijk”, oei we worden gediscrimineerd. Even doorvragen, nee niet over de kern van het betoog van de insprekers, maar over “christelijk”.

Ik heb in mijn leven al heel wat gemeenteraads- en commissievergaderingen in allerlei gemeenten in Nederland bijgewoond, maar deze was toch wel bijzonder. Bijzonder, omdat er een sfeer hing van niet vrij uit kunnen spreken. Alsof er een rugzak met last en ruggespraak op een aantal schouders hing. Maar dat is complotdenken waar ik niet aan wil toegeven.

Blijft nog een aantal simpele vragen die ik niet heb horen stellen:

“Draaien die commerciële windmolens ook op zondag? Zo ja, welke consequenties gaat dat krijgen voor andere ondernemers die ook geld willen verdienen op zondag? Zo nee, zijn die molens dan wel zo rendabel als voorgerekend?”

Één van mijn politieke leermeesters, Aad Wagenaar – niet onbekend in Oldebroek – prentte mij altijd in: “Je moet niet getuigen, maar overtuigen. Dan kun je eerlijk èn principieel blijven in de politiek”.

Principieel en windmolens die draaien op zondag.

De Heilige Geest is over ons uitgestort, Pinksteren 2015, ik wens de gemeenteraad van Oldebroek veel wijsheid toe en de tegenstanders van de windmolens veel strijdlust, want er is nog een lange weg te gaan voordat er ook maar één schop te grond in kan en mag!!!
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

ABO: De politiek heeft verloren.

De raad heeft over de plaatsing van de windmolens beslist. In de vorige eeuw is de initiatiefnemer begonnen met het plan om bij Hattemerbroek en Zalk 12 windmolens te plaatsen. Nu 17 jaar en bijna 20 vergaderingen later, is de beslissing eindelijk genomen. Een meer dan treurig dieptepunt in de gemeentepolitiek van Oldebroek.

Voorstanders zullen zeggen dat het proces zeer zorgvuldig is verlopen. Tegenstanders zullen zeggen dat de politiek nooit duidelijk was en niet durfde te beslissen. Voorstanders zeggen dat plaatsing wettelijk mogelijk was. Tegenstanders zeggen dat niet alles wat kan, ook moet gebeuren.

Wat ging er mis? Men vergat de simpele vraag te stellen "willen de bewoners van Hattemerbroek dit wel?" Als je in het begin een essentiële fout maakt, kom je dit daarna voortdurend tegen. Als het fundament van het huis niet goed is, blijft het dak altijd scheef. Democratie betekent niet de dictatuur van de meerderheid maar betekent goed luisteren naar de wensen en belangen van de lokale bevolking. Soms is een algemeen belang groter dan een lokaal belang. Maar de tegenstand was zo massaal dat plaatsing hier niet wenselijk was.

Uiteindelijk riepen een aantal politieke partijen maar gewoon dat draagvlak niet nodig is. Zo los je een probleem op. Gewoon roepen "Wij raadsleden van de gemeente Oldebroek weten wel wat goed is voor de bevolking."

Oldebroek verliest een prachtig natuur gebied. Sommige politieke partijen verliezen elk vertrouwen van de bevolking in Hattemerbroek. De initiatiefnemer verliest zijn goodwill lokaal. De actieve insprekers verliezen ieder geloof dat de democratie werkt in Oldebroek. De inwoners verliezen het vertrouwen in de politiek en verliezen het vertrouwen in de democratie. Afgelopen donderdag was een pikzwarte dag met uiteindelijk alleen maar verliezers. Deze wond zal nog lang pijnlijk blijven.

Fractie ABO
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 29 mei 2015
Gemeenteraad bereid medewerking te verlenen aan plaatsing windmolens

De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid besloten medewerking te verlenen aan het windmolenpark Hattemerbroek. Hiermee is de verkenningsfase voor dit project afgerond en kan de planfase officieel van start gaan.


In het voorstel wil initiatiefnemer Van Werven een viertal windturbines plaatsen in het gebied rondom de A50/A28 en Hanzelijn. In de verkenningsfase zijn de voor- en nadelen op veel verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen. Dat heeft er tevens toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieu-effecten van het voorstel.

“Het verlenen van medewerking aan dit project zorgt ervoor dat ook de gemeente Oldebroek bij kan dragen aan een belangrijke provinciale en landelijke doelstelling voor duurzame energie”, aldus wethouder Westerbroek van Ruimtelijke Ordening. “Door in te stemmen met het voorstel blijft de gemeente Oldebroek zelf het bevoegd orgaan in dit dossier. Dit zorgt er ook voor dat we als gemeente zelf voorwaarden kunnen stellen, zoals burgerparticipatie, het instellen van een duurzaamheidfonds en een afbraakregeling”, aldus Westerbroek.

De gemeenteraad van Oldebroek heeft uitgebreid gedebatteerd over het principevoorstel. Uiteindelijk is gebleken dat een meerderheid van gemeenteraadsleden van mening is dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen.

Nu de raad van Oldebroek het principevoorstel heeft aangenomen wordt voor dit project een bestemmingsplan opgesteld en samen met de PlanMER in procedure gebracht. Een ieder krijgt dan de mogelijkheid hierover een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Daarna zal de gemeenteraad definitief over dit plan beslissen. Verwacht wordt dat de ontwerpfase een jaar zal belopen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie