Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Uitblazen?
door Jan B. Kaiser

Het zwaard van Damocles is gevallen en heeft de harten van de inwoners van Oldebroek verwond.
Zo zou je het kunnen verwoorden, nu de gemeenteraad de paardenhaar waaraan het zwaard hing heeft doorgehakt.

Jongstleden donderdag namelijk heeft de raad het voorstel aangenomen om het initiatief van Jan van Werven voor de plaatsing van vier windmolens in Hattemerbroek geen strobreed meer in de weg te leggen. Deze “bovenbaas” heeft immers al zoveel in het project geïnvesteerd dat het zonde (onethisch) zou zijn hem nu nog de voet dwars te zetten. De “onderdanen” in ons dorp zijn hiervan de dupe. Afwachten is in hoeverre de burger mondig is en dit bij de komende verkiezingen in 2018 kenbaar zal maken.

Voor de vorm mochten enkelen vorige week hun bezwaren naar voren brengen, waarna de karavaan gewoon verder trok. Met uitzondering van ABO en de VVD, die tegen stemden, was het christelijk smaldeel van de raad aangevuld met de eenmansfractie van de PvdA voor de plaatsing van windmolens. Engbert-Jan Ruitenberg, woordvoerder voor de Christen Unie verwoorde het standpunt van de voorstemmers met het statement dat “onderzoek naar draagvlak” niet haalbaar was (wat tot commotie leidde op de tribune achter hem) – later op de avond zei hij dat het niet meetbaar was - en ook het feit dat mensen (erg) ziek kunnen worden van windmolens drong niet door bij de voorstanders. Maar ja, geen van de raadsleden woont dan ook in de buurt van windmolens.

Eric Doornwaard baseerde zijn standpunt op de Bijbel – ik heb het overigens nog nageslagen: het begrip windmolen komt in de Bijbel niet voor. Wel kwam ik en passant de spreuk tegen "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet". Maar dit gezegde heeft Eric helaas over het hoofd gezien. Hij raadplege Leviticus 19 vers 18 van de Thora over de naastenliefde, waarop deze uitspraak gebaseerd is.
Hij sprak ook over goed rentmeesterschap, maar dit begrip laat zich kennelijk tweeledig interpreteren. Groene energie versus landschapsvervuiling en onthutste burgers. Maar waarom dan windenergie de voorkeur krijgt boven zonne-energie dat geen aanleiding geeft tot een “volksopstand” wordt in het geheel niet duidelijk. Ook hij vond draagvlak niet te meten, dus daar deden de christelijke partijen niet aan (overigens voor hen wel zo gemakkelijk) en over de kwestie Algemeen Belang (dat van de inwoners van Oldebroek) versus Individueel Belang (dat van ondernemer Jan van Werven) verschilden de meningen evenzeer, want de meerderheid van de raad vindt Algemeen Belang het belang van de initiatiefnemer en Individueel Belang het belang van een gemeenschap.

Wethouder Harm Westerbroek liet één klein lichtpuntje over voor de bezorgde inwoners van Hattemerbroek. Hij stelde dat draagvlak wel een rol zal spelen bij het vaststellen van het bestemmingsplan, maar in hoeverre hier sprake is van “dode mus” zullen we moeten afwachten.

Overigens schitterde de pers door algehele afwezigheid. Men wist het kennelijk al.

Na nog één enkel agendapuntje (aandeelhouderschap van de regio Noordwest Veluwe in een Fries afvalbedrijf: unaniem aangenomen) werd de vergadering rond half elf gesloten.

Ik wil deze bijdrage afsluiten met de gevleugelde woorden van Hendrik Colijn, minister-president die in de jaren dertig woorden sprak met de strekking: “Gaat u maar rustig slapen, de regering waakt over u”. Wij weten allen waar dit waken toentertijd toe geleid heeft. Sindsdien is het een veelgebruikte uitdrukking om te verwachten misstanden (mijn woorden) bij voorbaat toe te dekken.

Jan B. Kaiser
29 mei 2015
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ruime meerderheid voor windmolens Hattemerbroek
Bron website CU Oldebroek, vrijdag 29 mei 2015

In de raadsvergadering van donderdag 28 mei in Oldebroek is met een ruime meerderheid van 13 voor en 5 tegen het besluit genomen om de bestemmingsplan procedure op te starten wat de plaatsing van 4 windmolens langs de N50 bij Hattemerbroek mogelijk moet maken.

Al jaren wordt er in de politiek van Oldebroek gesproken over de wens van initiatiefnemer Van Werven om 4 windmolens te plaatsen langs de N 50 bij Hattemerbroek. In 2007 is het eerste plan unaniem daar de raad van Oldebroek aangenomen. De RvS heeft dit plan in 2009 vernietigd waarop er een nieuw verzoek is ingediend door van Werven. In 2011 is deze procedure weer opgestart en zijn er veel gesprekken en vergaderingen aan gewijd.

Het standpunt van de ChristenUnie is daarin steeds heel duidelijk geweest. Wij zijn voor opwekking van duurzame energie en vinden dat er alles aan gedaan moet worden om de doelstelling van 14% in 2020 gehaald moet worden. We willen een zorgvuldige procedure en heel zorgvuldig kijken naar mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en de natuur. Als onderzoeken aantonen dat de windmolens geen onevenredige schade aan mens en natuur teweeg brengen kiezen wij voor de windmolens in Hattemerbroek.

Dit milieu onderzoek Milieueffectrapportage (MER) is gedaan en wat betreft de effecten op gebied van milieu, natuur en mens scoren de meeste thema’s neutraal of licht negatief. In vergelijking met andere beoogde locaties in Gelderland komt Hattemerbroek er goed uit. Wat wel negatief scoort is de aantasting van het landschap, voor ons ook een belangrijk punt waar we niet lichtzinnig overheen stappen. Het is de afweging tussen blijvende milieuschade door als maar door te gaan met meer uitstoot van CO2 of een tijdelijke aantasting van het landschap. Want er is een afspraak met de initiatiefnemer gemaakt dat de molens er voor maximaal 25 jaar zullen staan.

Vanuit de omgeving van Hattemerbroek, Hattem en Zalk is er veel weerstand. Dit is een gegeven wat bij vrijwel elke locatie waar windmolens gepland zijn ontstaat. De discussie in de raad spitste zich hier dan ook op toe. Mag je als volksvertegenwoordigers besluiten om hier voor te stemmen terwijl omwonenden tegen zijn? Dit is een probleem wat zich in vrijwel heel Nederland voor doet. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van de Nederlanders voorstander is van windenergie, als het maar niet in mijn achtertuin (NIMBY) komt. Dat zien we ook in de raad van Oldebroek alle partijen geven aan voorstander te zijn van windenergie maar durf je dan ook te kiezen dat ze in je eigen gemeente komen? ABO zegt zet ze maar op zee, VVD zegt zet ze maar in Flevoland. CDA, SGP, PvdA en ChristenUnie gaven aan dat de uitkomsten van het MER duidelijk zijn en blijven staan voor de uitgangspunten van hun partij en stemden dus voor. Het voorstel werd aangenomen met 13 voor en 5 tegen.

Voor de fractie van de ChristenUnie was het een weloverwogen keuze. We kiezen als ChristenUnie duidelijk voor duurzame energie zoals zonne-energie, windenergie en biomassa. Voor ons zijn kerncentrales en kolencentrales onbespreekbaar. We vinden dat we een Bijbelse opdracht hebben in het beheren van de door God geschapen aarde we noemen dat ook wel Rentmeesterschap (De schepping beheren en zorgdragen voor de generaties na ons). We leven in een wereld met een enorm hoog consumptiepatroon, daar doen we allemaal aan mee en dat kost enorm veel energie. Als we zo doorgaan gaat het niet goed met onze aarde. Energie besparing is de beste oplossing maar daar redden we het niet mee. Om de inspanningsverplichting van 2020 te halen, 14% van alle opgewekte energie te laten bestaan uit duurzame energie zijn alle plannen van en zonne- en windenergie hard nodig. Als elke gemeente wegloopt voor haar verantwoordelijkheid komt er nergens wat van de grond, met alle gevolgen van dien en die verantwoordelijkheid willen wij niet dragen.

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

SGP stemt in met eindadvies windmolenproject
Bron persbericht 1 juni 2015

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is een overgrote meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitkomsten van de conceptPlanMER betreffende het windmolenpark Hattemerbroek. De gemeenteraad van Oldebroek is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief. Uitgegaan wordt van de voorkeursvariant, basisalternatief 2. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht.


De SGP fractie heeft ook ingestemd met dit besluit. Vanuit ons verkiezingsmotto ‘De Bijbel als basis’ hebben wij ons standpunt beargumenteerd. In de Bijbel geeft God de mens de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods goede schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen. Hierdoor toekomst bieden aan toekomstige generaties.

Vanuit die basis heeft de SGP haar visie geformuleerd. Goed rentmeesterschap is een opdracht voor ieder mens persoonlijk. Goed rentmeesterschap betekent zorgvuldig omgaan met de schepping. Dit begint bij inwoners en bedrijfsleven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om duidelijke kaders te stellen en goede initiatieven te steunen en uitwassen te bestrijden.
Alleen al daarom moet duurzame energie gestimuleerd worden. Duurzame energie in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen windenergie. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma van de SGP Oldebroek dat zij het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren en bedrijven wil stimuleren.

Vanuit dit perspectief is door de SGP vanaf het begin telkens de keuze gemaakt om positief te zijn over het windmolenproject. De uitkomsten van het MER onderzoek geven geen redenen om tegen te zijn. Als gekozen volksvertegenwoordigers hebben we een afweging moeten maken tussen het algemene belang en het individuele belang.

Namens de SGP fractie,
Erik Doornwaard
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

VVD: ABO zaait wind en oogst storm
Bron Locourant 1 juni 2015

Tijdens de afgelopen donderdag gehouden raadsvergadering is met een meerderheid besloten dat het plaatsen van 4 windmolens in de nabijheid van Hattemerbroek doorgaat. Hoewel ABO in de Stentor van die dag al had aangegeven nog steeds tegen plaatsing te zijn, verraste de fractie de lokale politiek met een aanvulling op het voorstel om toch maar een draagvlak onderzoek te houden, en eventueel later te besluiten tot plaatsing van de molens.

Verrassend, omdat ABO in dec 2013 , samen met de VVD al een motie had ingediend, waarin duidelijk naar voren kwam dat er geen blijk van enig draagvlak was, de afgelopen 10 jaar daar geen verandering was gekomen, dat de bevolking na zoveel jaar duidelijkheid verdient en dat de initiatiefnemer Fa van Werven ook duidelijkheid zou krijgen om te voorkomen dat zij nog meer geld in een kansloos plan zou steken.

Hoe kan je dan anderhalf jaar later met een wijzigingsvoorstel komen, waarin je dus voor het plaatsingsvoorstel bent, waarin de aanvulling voor weer een onderzoek staat? De raad zou notabene dan de opzet, vraagsteling, begrenzing en uitvoering van een dergelijk onderzoek moeten vaststellen!

De ABO heeft, voordat zij in de coalitie plaats nam, 4 jaar geprotesteerd tegen vele zinloze, kansloze en dure onderzoeken van de gemeente. En dan nu dit!

Een citaat uit de Stentor van die donderdag , dat de ABO meent dat hun standpunten duidelijk zijn, moet maar als een vergissing worden gezien.

Het toont maar weer aan dat, als een partij eenmaal op het pluche zit, er heel andere normen gelden dan voor die tijd.

Dat de VVD stelling neemt tegen deze politieke dwaling zal duidelijk zijn. Deze verwarring zaaiende en hopeloze ABOaanvulling , werd ook door de andere fracties afgeserveerd.

Uiteindelijk stemden CU, SGP, CDA en PVDA voor het voorstel, en stemden VVD en ABO tegen plaatsing van windmolens. Dat dan weer wel.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Milde afkeuring verstrekking namen aan van Werven

Binnenkort wordt het rapport van de gemeentelijke Ombudsman in zijn geheel gepubliceerd over het verstrekken van de namen aan van Werven door de gemeente. Meer info klik hier
Hieronder de conclusie van het rapport:
Conclusie

Alles overziende concludeert de Gemeentelijke Ombudsman dat de gemeente er goed aan had gedaan de NAW-gegevens niet vrij te geven aan de ondernemer. Deze NAW-gegevens waren weliswaar relevant voor de ondernemer, maar waren niet relevant als overheidsinformatie. In de afweging van de verschillende belangen (openbaarheid en eerbiediging persoonlijke levenssfeer) had de gemeente voorrang moeten geven aan de persoonlijke levenssfeer.

Zij handelde daarmee niet behoorlijk en schond het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (behoorlijkheidsnorm: respecteren van grondrechten).Weliswaar was de ondernemer te goeder trouw en beoogde hij slechts de tegenstanders uit te nodigen voor een informatieavond, maar dat doel had hij ook kunnen bereiken door in bepaalde wijken een huis-aan-huis-bericht af te leveren en/of een uitnodiging in het huis-aan-huis-blad te plaatsen. Ook de gemeente handelde te goeder trouw, maar gaf informatie weg die voor de openbaarheid van bestuur niet relevant is. Om met het College Bescherming Persoonsgegevens te spreken: “Het belang van openbaarheid vereist niet dat bekend wordt wie de brief heeftgeschreven, waar die persoon woont en hoe zijn handtekening eruit ziet.”

De Gemeentelijke Ombudsman van Oldebroek,

mevrouw mr. M.E.T. Schellekens.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Uitspraak gemeentelijke ombudsman naar aanleiding onderzoek openbaar maken handtekeningenlijst
Persbericht gemeente Oldebroek, 22 juli 2015

De gemeentelijke ombudsman heeft in opdracht van gemeente Oldebroek een onderzoek uitgevoerd.
Het onderwerp was de kwestie over het vrijgeven van NAW‐gegevens (naam, adres en woonplaats). Deze NAW‐gegevens waren op een handtekeningenlijst aan de raadscommissie Ruimte en Grond aangeboden begin december 2014. De lijst diende om de verontrusting kracht bij te zetten over het al dan niet door gaan van het plaatsen van vier windmolens. De gemeente heeft deze lijst ‐ ruim een week later ‐ op verzoek van een ondernemer overhandigd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. De betrokkenen waren het hier niet mee eens en de ombudsman heeft nu een uitspraak gedaan.

De conclusie is dat gemeente Oldebroek niet juist heeft gehandeld. Loco‐burgemeester Lydia Groot:
“Als gemeente zijn we niet goed met persoonsgegevens omgegaan. Dat is voor wie het aangaat vervelend en dat spijt ons oprecht. We accepteren dan ook de uitkomst van het onderzoek. In augustus neemt het college contact op met betrokkenen, want een excuus is op zijn plaats. De leerpunten bespreken we in het college en met de organisatie.”

De gemeentelijke ombudsman heeft het onderzoek gisteren gelijktijdig naar het dorpsoverleg Hattemerbroek en de gemeente gestuurd. Het volledige onderzoek is na te lezen op http://www.loo-oldebroek.net/pdf/15-0055-ombudsman.pdf
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek
Voorontwerp bestemmingsplan voor bouw windmolens gereed

In mei 2015 is de gemeenteraad van Oldebroek akkoord gegaan met het verder uitwerken van de plannen voor een viertal windmolens langs de N50 in de omgeving van Hattemerbroek. Daarmee stond het licht op groen om ook de wijziging van het daar geldende bestemmingsplan voor te gaan bereiden. In de afgelopen maanden is door de initiatiefnemer, Biomassa Van Werven Energie B.V. , hard gewerkt aan deze voorbereidingen. Het voorbereidende plan is nu klaar, zodat de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen van start kan.


Bestemmingsplan, wat is dat eigenlijk?
Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwing is toegestaan op een bepaald stuk grond. Om de geplande windmolens langs de N50 te kunnen realiseren is voor die locatie een aanpassing van het huidige bestemmingsplan nodig. De bijbehorende milieueffectrapportage brengt in beeld wat de effecten van het plan op het milieu en de omgeving zijn. Het Milieu Effect Rapport maakt als bijlage deel uit van het voorontwerpbestemmingsplan voor het windmolenpark.

De gemeente Oldebroek stuurt het voorontwerpbestemmingsplan voor inhoudelijk advies aan verschillende partners en instanties, zoals de gemeenten Kampen en Hattem, Rijkswaterstaat, de Provincies Gelderland en Overijssel en ProRail. Zo kan het (ontwerp)bestemmingsplan eventueel nog worden aangepast voordat het voor iedereen ter inzage gaat.

Procedure en planning
De komende acht weken is het wachten op het advies van de verschillende partners. Deze worden vervolgens grondig bekeken en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Vervolgens, na de zomer van dit jaar, ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken lang voor iedereen ter inzage. Een of meerdere informatiebijeenkomsten horen hier zeker bij. Pas als de gehele zienswijzenprocedure is afgerond is de gemeenteraad aan zet. Alleen de gemeenteraad kan de bestemming van een stuk grond wijzigen. De uiteindelijke beslissing om mee te werken aan het plan om vier windmolens te bouwen langs de N50 bij Hattemerbroek ligt dus bij de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek.

Belang van windenergie
Harm Westerbroek, wethouder van de gemeente Oldebroek, licht het belang van deze plannen toe. “Duurzaamheid is een speerpunt van het college. Daarom werken we vol enthousiasme mee aan de routekaart voor een klimaat neutrale regio Noord Veluwe. Ook onze provincie is ambitieus. Om alle gestelde doelen te halen zijn echt alle vormen van duurzame energie hard nodig; ook windenergie. Alleen als we alle mogelijkheden aanpakken komt het uiteindelijke doel van een klimaatneutraal Oldebroek in zicht!”
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
huub verberk
Berichten: 140
Lid geworden op: do jan 14, 2010 18:12

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door huub verberk »

Triest
Geen draagvlak onderzoek. Zeer groot gedeelte bevolking zalk hattemerbroek wil dit niet. Forse aantasting van het landschap.
Rupsje Nooit Genoeg roept dat het moet voor het milieu. Het grote geld is echter de beblangrijkste drijfveer. Veel geld verdienen ten koste van de omwonende en roepen dat je het niet doet voor jezelf maar voor een beter milieu. Lagere molens zijn onbespreekbaar want dan wordt de winst minder ! Op zee zou ook kunnen maar dan is de investering groter en je winst kleiner. Dus geeft de gemeente Oldebroek straks toestemming om een prachtig natuur gebied te vernietigen .

Echt Oldebroek Voor Elkaar.!

Met vriendelijke groet,

Huub verberk
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 434
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

De Correspondent een aantal artikelen over Windenergie gepubliceerd.
Bron: https://decorrespondent.nl

(0) niet te checken, (1) volledig onjuist, (2) grotendeels onjuist, (3) deels juist, deels onjuist, (4) grotendeels juist, (5) volledig juist

Factcheck: ‘Windmolens draaien op subsidie’ 3 deels juist.

Dat niet alleen windmolens op subsidie blijkt uit het volgende citaat uit het artikel:
"Maar belangrijker om te onthouden is: als belastingbetaler betaal je, naast je bijdrage aan de subsidieregeling voor groene stroom, veel geld voor de stroomproductie van onze fossiele centrales. Uitgaande van de resultaten van dit onderzoek zou het gaan om zo’n 295 euro per persoon per jaar."

Factcheck: 'Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren en helpen het klimaat niet' (2) grotendeels onjuist

Citaat:
"Ondanks dat het Europees emissiehandelssysteem in theorie een stokje zou kunnen steken voor de klimaatwinst van windmolens, is daar in de praktijk niets van te merken.

Daardoor kunnen we concluderen: windmolens verdienen zichzelf terug in energie én helpen het klimaat. Zolang het niet om kleine windmolens voor in de achtertuin gaat, tenminste."


Factcheck: 'Windmolenparken op zee zijn schadelijk voor het toerisme' Conclusie: ongefundeerd
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 26 mei 2016
Gedeputeerde Staten stemt in met coördineren vergunningen windmolens

Op 17 mei heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland besloten om hun bevoegdheid tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw van vier windmolens in de omgeving van Hattemerbroek over te dragen aan de gemeente Oldebroek. Hierdoor kan de gemeente de verschillende procedures zoals bestemmingsplan- en omgevingsvergunningprocedure coördineren en combineren. Dit zorgt voor een overzichtelijke vergunningsprocedure. In mei 2015 is de gemeenteraad van Oldebroek akkoord gegaan met het voorstel de plannen voor vier windmolens in de omgeving van Hattemerbroek verder uit te werken. Daarom wordt deze volgende vergunningsprocedure nu voorbereid.


Wethouder Harm Westerbroek van de gemeente Oldebroek legt uit: ”het combineren van de vergunningprocedures zorgt voor transparantie en overzichtelijkheid. In een complex project, met veel belanghebbenden, veel betrokkenen en veel bezwaren vanuit de samenleving, is dat echt van groot belang.” Uiteindelijk kan alleen de gemeenteraad besluiten via een coördinatieregeling te werken. De gemeenteraad van Oldebroek spreekt hier waarschijnlijk nog voor de zomer over.

Coördinatieregeling
Door het toepassen van deze regeling kunnen de verschillende vergunningsprocedures die voor dit project nodig zijn in één keer worden doorlopen. Het gaat daarbij om een bestemmingsplanprocedure, een omgevingsvergunning en andere vergunningen waaronder de natuurbeschermingswetvergunning, een Flora en faunawet ontheffing en een milieumelding.

Vervolg van de procedure en planning
Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidende stappen voor het vervolg van de procedure. Dit zorgt er voor dat de gemeenteraad uiteindelijk een weloverwogen besluit kan nemen. Onderdeel van het voorwerk is het vragen van inhoudelijk advies aan veel verschillende instanties. Als de reacties hierop binnen zijn worden deze grondig bekeken en eventueel verwerkt in het uiteindelijke bestemmingsplan.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel om de coördinatieregeling toe te passen, liggen het ontwerpbestemmingsplan en alle overige ontwerpvergunningen na de zomer zes weken lang ter inzage. Een of meerdere informatiebijeenkomsten horen hier zeker bij. Tijdens deze zes weken is het voor iedereen ook mogelijk om te reageren op de plannen.

Vanaf het begin van de procedure is er sprake van een grote betrokkenheid vanuit de samenleving bij dit project. Al veel mensen hebben hun mening gegeven. Uiteindelijk, als de gehele zienswijzenprocedure is afgerond, is de gemeenteraad aan zet om te besluiten over de komst van de windmolens.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Hattemerbroek voelt zich geschoffeerd.

In een brief van Dorpsbelangen Hattemerbroek aan de gemeente maakt Hattemerbroek duidelijk dat het zich geschoffeerd voelt, door de hernieuwde procedure betreffende de bestemmingsplanwijziging en vergunningaanvraag windmolens.

Lees hier de gehele brief aan de gemeente

Afbeelding
Een klein deel uit de brief.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

LIJST7: Windmolen discussie in gemeenteraad blijft moeizaam

Donderdagavond was er weer een discussie over de plaatsing van de windmolens. Zeker niet voor de eerste keer en waarschijnlijk blijven we dat ook nog wel enige jaren doen.

Het ging deze keer niet over de plaatsing zelf maar over de procedure die de gemeenteraad moet volgen.

Als de overheid een beslissing neemt kan de burger daar tegen protesteren. Hij kan eerst “”zienswijzen” indienen. Eigenlijk vertelt de burger dan hoe hij over het plan denkt en waarom het plan niet goed is en hoe het eventueel beter kan. Gemeente kan de adviezen van de burger opnemen in het definitieve plan. De burger kan bezwaar maken tegen het definitieve plan. De gemeenteraad kijkt of het bezwaar van de burger redelijk is of niet. Uiteindelijk kan de burger naar de Raad van State die het laatste woord heeft.

Dit alles hebben we in de wet vastgelegd. Dat is de democratische bescherming die de burger heeft. Dat is goed! Ja , het kost tijd, energie en soms geld maar dit soort beslissingen zijn erg ingrijpend voor burgers en die moet je goed onderbouwd nemen.

Soms mag je een uitzondering maken. Als er een plan is waarbij het klip en klaar duidelijk is dat niemand bezwaar heeft, mag je volgens de wet een groot stuk van de procedure overslaan. Tijdwinst is dan een goede zaak. Een absolute voorwaarden is dan wel dat niemand bezwaar heeft!

Bij de windmolens is hier natuurlijk geen sprake van. Een groot gedeelte van de inwoners van Hattemerbroek heeft bezwaar tegen de plaatsing van de windmolens. Ook Hattem en Kampen is er niet gelukkig mee. De direct omwonenden ook niet. Kortom, er is massaal bezwaar tegen deze plannen.

De initiatiefnemer heeft gevraagd, ondanks het feit dat iedereen weet van het ontbreken van draagvlak, om toch de verkorte vergunningprocedure te gebruiken. Het argument is dat het beter is voor de inwoners van Hattemerbroek?!? De inwoners roepen in koor dat ze daar totaal anders over denken.

Mag een initiatiefnemer bepalen dat de democratische rechten van vele honderden inwoners worden beperkt?? Volgens CU en SGP wel! Met een krappe meerderheid van 10 tegen 9 stemmen werden de inwoners van Hattemerbroek wederom niet serieus genomen.

Democratie is ook rekening houden met een minderheid. De tijd is donderdagavond in Oldebroek weer 50 jaar terug gezet met de houding van de gemeenteraad “”Wij weten wel wat goed is voor u”

In de langdurige windmolen discussie was dit een triest dieptepunt.

Met vriendelijke groet,
Huub Verberk Lijst7
Huubverberk@wxs.nl
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Combineren procedures windmolenpark geeft duidelijkheid
Bron website CU Oldebroek, woensdag 13 juli 2016 19:04

De laatste weken is er weer uitvoerig gesproken over de windmolens in Hattemerbroek. Dit keer niet over de plaatsing, dit politieke besluit is vorig jaar genomen, maar over de procedure. Aan de orde was het voorstel van het college om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning en een herziening van een bestemmingsplan nodig zijn. De procedures voor de vergunning(en) en voor het bestemmingsplan worden dan gecombineerd tot één procedure. Het voordeel van deze regeling is dat het overzichtelijker wordt. Dit vanwege het feit dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en de afhandeling van beroepen in één keer gebeurt. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en belanghebbenden hebben eerder duidelijkheid en zekerheid over hun zienswijzen. Het betekent ook tijdwinst, de Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen in plaats van binnen de gebruikelijke 12 maanden.

Tijdens de behandeling in de commissie werd door verschillende insprekers nog eens herhaald waarom ze tegen de plaatsing van windmolens zijn. Als fractie van de ChristenUnie hebben we begrip voor de emotie en we herkennen ook de impact die de plaatsing van de molens kan hebben. We hebben daar als raad van Oldebroek echter een besluit over genomen en in de vergadering van 28 mei vorig jaar hebben we duidelijk beargumenteerd waarom we tot ons standpunt zijn gekomen. Een inhoudelijk argument wat genoemd werd om deze regeling niet toe te passen is dat er maar één moment van reageren is, door middel van zienswijzen. Als een belanghebbende niet tijdig reageert, zijn er geen mogelijkheden van beroep meer.

Tijdens de raadsbehandeling van vorige week werd door verschillende partijen aangegeven dat ze tegen deze regeling zijn omdat insprekers dit niet willen. Het enige argument wat daarvoor ingebracht werd is, dat het een verzwakking van de rechtpositie van bezwaarmakers is, er is maar één moment van bezwaar i.p.v. twee (bestemmingsplan en de omgevingsvergunning). Je kunt dat als negatief ervaren. Het positieve daarvan is dat alles dan ook overzichtelijk is. Geen verwarring van wanneer besluiten we over wat. Alles waarover we moeten besluiten doen we dan ook in één keer.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we geprobeerd om los van de emotie te besluiten. De meest aansprekende voordelen vinden we de overzichtelijkheid, de tijdwinst en het efficiencyvoordeel. Maar dat zou wat ons betreft niet opwegen als we de belangen van omwonenden werkelijk zouden schaden met het toepassen van deze regeling. De fracties die uiteindelijk tegen deze regeling hebben gestemd konden ons daar ook niet van overtuigen met inhoudelijke argumenten.

Met de fractie van de SGP hebben we voor deze regeling gestemd, waardoor dit met tien voor en negen tegen werd aangenomen. We geloven dat met deze regeling het proces overzichtelijker en sneller kan verlopen en dat is in onze ogen winst voor iedereen.


Namens de fractie van de ChristenUnie,

Engbert Jan Ruitenberg
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9602
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Plaats reactie