Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

NOS 5 december 2016
Gelderland ziet af van windmolens op de Veluwe
...De provincie Gelderland ziet af van het plan om langs de rand van de Veluwe windmolens te plaatsen. Milieuorganisaties hadden geprotesteerd toen ze van het plan hoorden.

Gedeputeerde Staten blijven wel bij de voorstellen om in de natuurgebieden Montferland en bij Winterswijk windmolens neer te zetten.......
Wat heeft dit voor betekenis voor de plannen in Hattemerbroek?
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek en ontwerpvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek en de ontwerpvergunningen met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpbesluiten gelijktijdig met ingang van woensdag 8 februari 2017 ter inzage liggen.

Doel van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek voorziet in de realisatie van vier windmolens met bijbehorende voorzieningen langs de N50. De realisatie van de windmolens is echter niet mogelijk op basis van de geldende bestemmingsplannen Buitengebied 2007 en Buitengebied Oldebroek-Zuid, waarin de betreffende locatie agrarische bestemmingen heeft. De ontwikkeling is daardoor strijdig met de geldende bestemmingsplannen. Om die reden is een herziening daarvan nodig.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het besluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 7 juli 2016 met kenmerk 247067/248078 maken het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van het project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, de watervergunning en de Natuurbeschermingswetvergunning gecoördineerd behandeld.
Inzagetermijn

Van 8 februari 2017 tot en met 21 maart 2017 liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
Op de gemeentelijke website, http://www.oldebroek.nl,
Op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien door te zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG156-ON01.

Ontwerpvergunning Wet natuurbescherming
Voor de gevraagde omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan is een Wet natuurbescherming vergunning vereist van de provincie Gelderland ingevolge artikelen 2.7 lid 2 en lid 3, 2.8 leden 3 en 9 en 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7 Besluit natuurbescherming. De Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 23 januari 2017 besloten dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. Het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming van Gedeputeerde Staten van Gelderland ligt gelijktijdig ter inzage met de ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Ontwerp watervergunning
Voor de gevraagde omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan is een watervergunning vereist van het waterschap Vallei en Veluwe als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Het waterschap heeft op 24 januari 2017 besloten dat de watervergunning kan worden verleend. Het ontwerpbesluit watervergunning van het waterschap Vallei en Veluwe ligt gelijktijdig ter inzage met de ontwerpvergunning.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen
Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpvergunningen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak te maken met het Klant Contact Centrum telefoon 14 0525.

Bekendmaking toepassing coördinatieregeling

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Oldebroek op 7 juli 2016 met kenmerk 247067/248078 heeft besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het project Windmolenpark Hattemerbroek. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om vergunningen voor de realisatie van het genoemde project gelijk op te laten lopen met de procedure voor de partiële herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 en het geldende bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek-Zuid. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt te zijner tijd genomen door de gemeenteraad. De overige besluiten wordt onder andere genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, het Waterschap Vallei en Veluwe en de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De coördinatie heeft betrekking op de volgende (ontwerp)besluiten voor het project:
De partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2007 en het bestemmingsplan Buitengebied Oldebroek-Zuid.
De ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van vier windmolens, het aanleggen van twee inritten en het oprichten van een inrichting.
De ontwerp watervergunning van het Waterschap Vallei en Veluwe.
De ontwerp Natuurbeschermingswetvergunning van de provincie Gelderland.

Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage C van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Inloopavond over de windmolens in Hattemerbroek
Bron Facebook

Op maandag 13 februari 2017 is er een inloopavond over de windmolens in Hattemerbroek. De gemeente en de initiatiefnemer Van Werven Energie lichten het plan nog eens toe en er is gelegenheid om vragen te stellen.
De avond begint om 19.30 uur in dorpshuis de Bouwakker in Hattemerbroek. Je bent van harte welkom!

Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op www.oldebroek.nl/windmolens.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 15 mei 2017
Ondertekening anterieure overeenkomst windmolenpark Hattemerbroek

Op maandag 15 mei tekenden burgemeester Hoogendoorn namens de gemeente en de heer van Werven namens Van Werven Energie B.V. een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek. In deze overeenkomst is vastgelegd welke afspraken partijen met elkaar maken en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend.


Waarom ondertekening?
Een van de afspraken is, dat alle werkelijke kosten voor de totale bestemmingsplanprocedure en aanvraag omgevingsvergunning voor rekening zijn van de initiatiefnemer van het windmolenpark, Van Werven. Ook eventuele toekomstige planschade is voor rekening van Van Werven. Daarnaast maken de partijen in deze overeenkomst afspraken over:
  • het duurzaamheidsfonds dat voor de periode van 20 jaar wordt opgericht
  • het afbreken van de windmolens en bijbehorende infrastructuur na 25 jaar
  • de financiële bijdrage die de initiatiefnemer jaarlijks doet aan huishoudens binnen een straal van 1.500 meter
  • de toerekenbare schade door werkzaamheden aan de openbare ruimte
  • op te leggen boetes in het geval de initiatiefnemer de gemaakte afspraken niet nakomt.
Om straks het bestemmingsplan te kunnen vaststellen moet de gemeente, volgens de wet, verzekerd zijn dat de gemeente de al gemaakte en in de toekomst nog te maken kosten voor dit project terug krijgt. De ondertekende anterieure overeenkomst geldt hiervoor als zekerheid.

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen
De plannen voor het windmolenpark hebben dit voorjaar ter inzage gelegen. De gemeente Oldebroek heeft in die periode negentien zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp vergunningen. Al die zienswijzen worden nu bekeken en voorzien van een reactie. Het doel van het college is om de raad het voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan met zienswijzen en de beantwoording eind deze maand aan te bieden.

Afbeeldingondertekening AO staand 15 mei 2017_2 by martinrotman, on Flickr
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Persbericht gemeente Oldebroek, 1 juni 2017
College Gemeente Oldebroek wil groen licht geven voor windmolenpark

Al jaren is er in de gemeente Oldebroek gesproken over het plaatsen van windmolens. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek, de daarbij horende stukken en de ontwerpvergunningen hebben vanaf 8 februari zes weken ter inzage gelegen. Het college van B&W kan zich vinden in de plannen en stelt daarom aan de gemeenteraad voor om dit bestemmingsplan vast te stellen en de bijbehorende vergunningen te verlenen.


Zienswijzen
Op de plannen voor het windmolenpark en de ontwerpvergunningen zijn 19 zienswijzen binnen gekomen. De gemeente en de provincie hebben op alle zienswijzen puntsgewijs een reactie geschreven. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van de paragraaf 4.11 Ecologie in de toelichting van het bestemmingsplan en een redactionele wijziging van de begripsomschrijving van het plan. Naar aanleiding van een aantal zienswijzen is er aanvullend onderzoek gedaan naar het verwachte aantal aanvaringen met vogels. Ook is er een aanvulling op de effectbeoordeling Natura 2000 Rijntakken uitgevoerd. Het verwachte aantal aanvaringen van vogels met de windmolens met dodelijke afloop blijft ver onder de 1%-norm. Die norm staat voor het aantal vogels gelijk aan 1% van de jaarlijkse natuurlijke sterfte van die soort. Dit houdt in dat het in stand houden van de populaties van de verschillende vogelsoorten niet in gevaar komt door de vier windmolens. De vogelsoorten die getoetst zijn, zijn eenden, ganzen en zwanen, overige watervogels en ooievaars, roofvogels en uilen, steltlopers, meeuwen en sterns, zangvogels en overige niet zangvogels.

Duurzaamheidsfonds
Wethouder Harm Westerbroek vult aan: “de afgelopen periode hebben de plannen ter inzage gelegen, hebben we alle reacties goed bekeken en aanvullende onderzoeken laten uitvoeren. Daarnaast is er, samen met de initiatiefnemer, gewerkt aan een stappenplan voor de oprichting van het duurzaamheidsfonds. Dat duurzaamheidsfonds vind ik heel belangrijk. Het fonds wordt opgericht om maatschappelijke en duurzame projecten uit te voeren. Deze projecten vallen binnen een bepaald gebied rondom de windmolens. In dit gebied liggen in ieder geval de kernen Zalk en Hattemerbroek. In het stappenplan, waar we nu dus aan werken, staat beschreven hoe en wanneer we, samen met de lokale gemeenschap en de initiatiefnemer, welke stappen zetten om bij de start van de bouw van de windmolens het fonds in werking te hebben”.

De uitkomsten van de reacties en de beide aanvullende onderzoeken hebben geen aanleiding gegeven het plan aan te passen. De overige inhoud van de juridische regeling van het bestemmingsplan en de inhoud van de vergunningen zijn ongewijzigd gebleven. Iedereen die een zienswijze heeft ingebracht ontvangt informatie per brief.

De raad
De gemeenteraad zal naar verwachting een besluit nemen over dit voorstel in de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolens als onderdeel van goed rentmeesterschap
Bron persbericht CDA Oldebroek 8 juli 2017

Soms lijkt het wel of het thema ‘duurzaamheid’ iedere week belangrijker wordt.
De nieuwsberichten over windmolens, zonnepanelen, wijken zonder aardgas en biomassa volgen elkaar in rap tempo op. Ook voor het CDA is “Rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet, dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap moet volgens het CDA ook lokaal ingevuld worden. Wij zijn degenen, die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, om ons te verplaatsen en om onze bedrijven draaiende te houden. Om het rentmeesterschap in te vullen moeten we het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen, want hiermee putten we de aarde uit.

Het CDA denkt, dat investeren in o.a. windmolens getuigt van goed rentmeesterschap.Maar de omslag naar duurzame energiebronnen en grondstoffen is een omslag die ingrijpt in de levens van mensen en dat betekent dat het proces zorgvuldig moet gebeuren. Het voorstel met betrekking tot de windmolens, zoals het er nu ligt, is volgens het CDA zorgvuldig tot stand gekomen. Er zijn jaren over heen gegaan, veel is er over gezegd. Er is ook goed geluisterd naar de vele insprekers, die met hart en ziel hun standpunten kwamen toelichten, maar dat heeft ons standpunt niet doen veranderen. Wij als CDA vinden het algemeen belang van windmolens dusdanig belangrijk dat dit soms ten koste kan gaan van het individuele belang. Willen we alles kunnen blijven doen wat we nu doen en nog meer, dan moeten we dus een keuze maken, waarbij nadrukkelijk ook gekozen wordt voor een lokale aanpak.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Windmolenpark Hattemerbroek.
Persbericht SGP Oldebroek

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli j.l. is het onderwerp Windmolenpark Hattemerbroek besproken. Een initiatief wat al lange tijd loopt. Tijdens de raadsvergadering heeft de SGP fractie voor de bestemmingsplan wijziging gestemd.
Tijdens de raadsvergadering hebben wij aangegeven dat het meest zwaarwegende punt voor ons duurzaamheid is. Wij hebben een scheppingsopdracht van God gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods volmaakte schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen waardoor toekomst geboden wordt aan toekomstige generaties. Alleen al om deze reden moet duurzame energie gestimuleerd worden. Duurzame energie in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen windenergie. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma van de SGP Oldebroek dat zij het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren en bedrijven wil stimuleren.
Het geeft ons als SGP fractie een verantwoordelijkheid om in deze een keuze te maken. Als fractie hebben we alle bezwaren gehoord. Voor ons is het niet zo dat luisteren naar bezwaren betekent dat we het met die bezwaren eens moeten zijn. Wij hebben de bezwaren gehoord hebben daarna onze afweging gemaakt. We zullen niet ontkennen dat ook windmolens negatieve effecten kunnen hebben.

Namens de fractie van de SGP,
Erik Doornwaard
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Provincie wil windmolens hoe dan ook
Bron Veluweland.nl 05-09-2018, 07:14 | Van de redactie

VELUWE De provincie Gelderland is verplicht om via windmolens in 2020 230,5 megawatt aan energie op te hoesten. Als die taakstelling dan niet is gehaald zal ze het deel van de taakstelling dat niet is gehaald in de periode 2021-2023 verdubbeld moeten realiseren.......
...........met betrekking tot het verlenen van een omgevingsvergunning en verder tegen de door de provincie aan initiatiefnemer Van Werven verleende ontheffing wet Natuurbescherming. ,,We verwachten in het voorjaar van 2019 een uitspraak", aldus een woordvoerder van de gemeente Oldebroek.....................lees verder op de website van Veluweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Bron: https://www.destentor.nl/harderwijk/vel ... ~a6a7f8b8/
Veluwe moet plek voor 120 windmolens vinden

De regio Noord-Veluwe is op zoek naar geschikte locaties voor ruim 120 windmolens en 850 hectare aan zonnevelden om de komende jaren voldoende duurzame energie op te wekken. Vooral wordt gekeken naar de open weidegebieden.......lees verder op de website van de Stentor
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Dickhof
Berichten: 27
Lid geworden op: di aug 12, 2014 8:33

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Dickhof »

Alvorens te beginnen met plekken aan te wijzen voor windmolens, is het verstandig eerst een regionale energievisie vast te stellen. Ook in kaart brengen welke haalbare alternatieven er zijn voor onze regio als we ""vanhetgasaf"" gaan.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

Het is toch absurd dat er goede landbouwgronden worden omgebouwd naar zonnevelden?

Laat de gemeente alle daken van publieke gebouwen zoals zwembaden, winkelcentra, gemeente gebouwen, etc volzetten met zonnepanelen, dan ben je al een heel eind.

De windmolens snap ik zo ie zo niet dat ze in die utopie zijn getrapt, Duits onderzoek heeft aangetoond dat deze helemaal niet rendabel zijn.
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 434
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Hallo Barry,
Kun je ook een link naar je genoemde Duitse onderzoek aanreiken?

(in 2016 bericht op NOS: Geen windmolens op Veluwe.
Kernenergie waarschijnlijk de beste oplossing om opwarming van de aarde te verminderen.)
Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9601
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Redactie »

Regio heeft 121 windmolens nodig en 1,8 miljoen zonnedaken
Bron Veluweland 25-01-2019, 08:35

VELUWE Op weg naar een energie neutrale regio in 2050 moeten er op de Noordwest-Veluwe in totaal 121 windmolens worden geplaatst. Daarnaast zijn er 1.816.000 zonnepanelen op daken noodzakelijk en 852 hectare aan zonnevelden. Aangevuld met onder meer collecte- en individuele warmte, biomassa en hernieuwbaar gas.
De cijfers blijken uit het regionaal werkplan Duurzaamheid waarin de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek samenwerken...........lees verder op de website van de Ve;uweland.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.
Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 345
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door Barry »

mrotman schreef: za jan 26, 2019 9:24 Hallo Barry,
Kun je ook een link naar je genoemde Duitse onderzoek aanreiken?

(in 2016 bericht op NOS: Geen windmolens op Veluwe.
Kernenergie waarschijnlijk de beste oplossing om opwarming van de aarde te verminderen.)
Om te beginnen de problemen met de ontmanteling:
https://www.climategate.nl/2018/04/zonn ... duitsland/

De kosten van ontmanteling vallen vies tegen en de recycling of doorverkoop ook.

Daarnaast zijn er genoeg problemen met het gebruik, vooral bij hogere windsnelheden (wat toch best veel voorkomt) moeten ze buiten gebruik worden gesteld.
https://mens-en-klimaat.jouwweb.nl/het- ... en-ellende

Trouw schreef ook een intressant artikel
https://www.trouw.nl/groen/windenergie- ... ~a464d967/

De Volkskrant
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achter ... ~b5941b66/

Naar mijn idee is windenergie alleen door de subsidie aantrekkelijk, terwijl zonne-energie veel makkelijker is in bouw en ontmanteling, plus veel minder horizonvervuiling, vooral als deze geplaatst worden op bestaande platte daken van industrie etc.

https://www.groenerekenkamer.nl/duitse- ... eslurpers/
Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 434
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Hattemerbroek; Wakker worden!! (Windmolens)

Bericht door mrotman »

Elke vorm van energie productie heeft zijn eigen voor en nadelen. Concurreren met de wel bekende fossiele brandstoffen is moeilijk.
Voor zonne- windenergie is het ook moeilijk om de productie te sturen, je blijft afhankelijk van zon en wind.

Subsidie? Ja, die is nodig omdat fossiele brandstoffen veel te goedkoop zijn en daarnaast ook gesubsidieerd worden. Zoek op: "subsidie fossiele brandstoffen". Zonne energie is ook "gesubsidieerd" de producent zou nooit zonnepanelen op zijn dak leggen als hij voor de productie de marktprijs voor stroom zou krijgen.
De werkelijke prijs van energie zou een prijs moeten zijn waar in alle aangebrachte milieuschade daadwerkelijk hersteld wordt.

Om de CO2 uitstoot te verminderen zal ook een geheel andere levenstijl nodig zijn.
Plaats reactie