Algemene Beschouwingen 2010 - SGP

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Stefan
Redactie
Berichten: 467
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Algemene Beschouwingen 2010 - SGP

Bericht door Stefan » di nov 10, 2009 19:32

Afbeelding

Voorzitter, leden van de raad en college,

Het is de vierde en laatste keer in deze raadsperiode dat we in deze samenstelling een begrotingsbehandeling hebben. Daarom niet alleen een blik vooruit, maar ook een korte terugblik. Een evaluatie door de raad van het gevoerde beleid zit er denken we niet in. Elke partij zal het waarschijnlijk op z’n eigen manier doen en misschien laten de kiezers zich over enkele maanden bij de raadsverkiezingen leiden door het gevoerde beleid van de raadsfracties van de politieke partijen, indien zij de plaatselijke politiek hebben gevolgd. Zijn er voldoende woningen gebouwd, hebben de projecten in voldoende mate voortgang gehad en is er een burgervriendelijk m.b.t. de financiën geweest? De antwoorden zullen zeker niet gelijkluidend zijn.

De SGP heeft zich bij de aan de orde gekomen onderwerpen in ieder geval laten leiden door de volksvertegenwoordigende rol. Dat hebben wij ook beloofd, dat we de belangen van onze bevolking zouden behartigen. Openheid en openbaarheid zijn daarin belangrijke sleutelwoorden, alsmede helderheid en transparantie.

Er zijn diverse onderwerpen aan de orde geweest waarin dat naar onze mening te wensen overliet. De SGP-fractie wil u toch deelgenoot maken van de teleurstellende ervaringen die wij de laatste tijd gehad hebben. Om te beginnen bij het verschil in kosten voor grafrecht en onderhoud tussen dubbel begraven en dubbel bijzetten van urnen in de muur. De SGP-fractie denkt nog steeds dat dit in strijd is met de wet. Wij hebben de raad via een motie om een onafhankelijk extern juridisch advies gevraagd, maar elke fractie wees dit af. Waarom? Omdat dit de gemeente mogelijk geld gaat kosten. Over rechtsgelijkheid is door niemand gerept. Dat vinden wij ontoelaatbaar: dat men politiek met rechten van mensen omgaat. De mogelijkheid om dit uit de politieke sfeer te halen wenste niemand anders dan de SGP. Als de democratie u lief is, en daar gaan we van uit, dan zou het de raad sieren om ook een minderheid de ruimte te geven het werk goed te doen in het belang van de bevolking. Na vorig jaar geen onafhankelijk advies gekregen te hebben over de kwestie van de afkoopsommen van grafonderhoud klopte nu de SGP tevergeefs aan bij de raad over advies over de financiële gelijkstelling van dubbel begraven en dubbel bijzetten van urnen. Verder noemen we de reactie van de gemeente op een column van de SGP in september j.l. in Huis aan huis. Wij vinden het aanvechtbaar dat de gemeente meent een politieke partij te moeten kapittelen. Als er onjuistheden in het artikel stonden zijn wij bereid die te rectificeren, maar het argument dat het mogelijk aanleiding kan geven tot misverstand vinden wij niet acceptabel. Als de CU meent ons daarover te moeten kapittelen in een stuk naar de lokale media, dan kunnen wij dat politiek wel accepteren en geven ook ons weerwoord.(het was wel aardig geweest als dat tegelijkertijd met hun aanmerkingen naar het publiek had kunnen gaan). Maar hoe kunnen wij in discussie gaan met het gemeentehuis? Ook partijen die niet in het college zitten moeten zich daar thuis kunnen voelen. Wij hopen dat u dat ook zo ziet. Wij keuren deze handelswijze af. Wij vinden dat één en ander niet helder en duidelijk naar de burgers is gecommuniceerd en wensen dat daarom ook niet te verdedigen bij onze bevolking.

Nu richten we de blik voorwaarts.

Als we de voorliggende begroting 2010 bezien, dan komen daar niet veel schokkende zaken in voor. Je zou kunnen zeggen: lopende zaken worden gecontinueerd en er is weinig financiële ruimte voor nieuwe zaken. De SGP-fraktie heeft er begrip voor dat er nu nog geen grote beleidswijzigingen worden voorgesteld. Anderzijds lijkt het ons gewenst om op de economische recessie tijdig in te spelen. Wat heeft het college het afgelopen jaar aan inspelen op de crisis gedaan? Het naar voren halen van de rioolinspecties vonden wij prima. Maar wat heeft dit aan inzichten opgeleverd? Hoe staat het met de grondprijzen? Is het college nog steeds van mening dat die gehandhaafd kunnen blijven ondanks de daling van de huizenprijzen? Hoe denkt u over marktconforme grondprijzen in vergelijking met vorig jaar?

En wat verder van belang is: hoe staat het met de voortgang van de woningbouw in de diverse plannen? Worden de geplande aantallen gehaald? Vindt er nog wijziging plaats richting het goedkopere segment? Dan denken we daarbij vooral aan starters, die t.z.t. doorstromers kunnen worden. Gaat de gronduitgifte volgens schema of is er stagnatie? Levert de beperking van de kredietverstrekking voor aspirant-kopers geen vertraging van de uitgifte van de bouwgrond op?

Ook wat bedrijventerrein betreft lijken de vooruitzichten de komende jaren een stuk somberder. Nu is grond wel een behoorlijk waardevast goed, maar de renteverliezen kunnen behoorlijk oplopen bij vertraagde uitgifte.

Over de Reserve Algemeen Grondbedrijf merken wij op dat in mei 2007 er een prognose lag van 22,5 miljoen euro eind 2012 met geschatte winstnemingen van 20,9 miljoen euro. Nu 2 ½ jaar later wordt voor eind 2013 een stand van de RAG van 9,5 miljoen voorzien met geplande winstnemingen van totaal 13,4 miljoen euro. Naar onze inzichten is dit veroorzaakt door vertraging in de uitvoer van de projecten, zonder dat de gevolgen van de economische recessie ingecalculeerd zijn. Kunt u dat bevestigen?

Maatregelen in verband met de economische crisis zijn er volgens ons nog weinig genomen. De gevolgen voor de nabije toekomst zullen echter niet gering zijn. Minder rijksinkomsten via het gemeentefonds en mogelijk minder winsten op de grondexploitatie zullen hun effecten hebben op de uitvoer van toekomstige plannen. Toch is de richting die aangewezen wordt: investeren(in duurzaamheid) en eventuele lastenverzwaring naar achteren schuiven. We zouden b.v. nu al kunnen beginnen met plannen om een reserve te vormen voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Hattemerbroek van de verwachte opbrengsten van grondverkopen. Tegelijkertijd kan bij de provincie gelobbyd worden voor een bijdrage. Dat lijkt de SGP-fractie een veel betere weg als steeds roepen om een rondweg of randweg voor Oldebroek en daar nog geen euro voor reserveren. Trouwens die laatste mogelijkheid laat zeker nog jaren op zich wachten omdat de situatie bij Elburg/’tHarde prioriteit heeft.

Wat de financiën betreft vindt de SGP dat de gemeente richting de burger in principe pas op de plaats moet maken. Het rijk geeft ook aan dat de gemeenten moeten bezuinigen en geen lastenverzwaring aan de burger moet opleggen. Blijkbaar heeft deze boodschap het college nog niet bereikt getuige de voorgestelde maximale verhoging van de OZB met 4,3 %. Als mensen denken dat hun huis 5% minder waard is geworden en ze daardoor 5% minder OZB zullen gaan betalen en ze moeten vaststellen dat het percentage behalve met 5% voor een constante opbrengst bovendien nog met 4,3% wordt verhoogd zal hun teleurstelling groot zijn. De SGP vindt het erg eenzijdig als er geld moet komen uit de algemene middelen, dat dit dan direct vertaald wordt naar verhoging van de OZB. Het gaat om het onderhoud van oude begraafplaatsdelen; dit mag o.i. niet alleen ten laste van de huiseigenaren gebracht worden.

Wij vinden het meer passend om de rente die de gemeente ontvangt op de NUON-gelden hiervoor in te zetten. Het gaat de SGP te ver om dit geld terug te betalen aan de burgers, maar met zoveel extra geld in het laatje van de gemeente in vergelijking met vorig jaar is de voorgestelde maximale stijging van de OZB werkelijk niet te verdedigen richting de bevolking.

Verder zouden wij de raad en het college in overweging willen geven als gezamenlijk doel te stellen: te gaan stijgen op de lijst van lage lasten-gemeente. Regionaal zijn wij een vrij dure gemeente, terwijl we de burger weinig extra te bieden hebben(geen historische stadskernen etc.).De gemeente Oldebroek heeft in het verleden hoog op die lijst gestaan. Daar zijn wel wat opmerkingen bij te maken. Met de beheerplannen is het nu veel beter gesteld. Dat is positief van de huidige situatie met vroeger, maar de ambitie om ook een financieel aantrekkelijke gemeente te zijn moet niet opgegeven worden. Dat is althans de mening van de SGP-fractie.

Bij het wijkgericht werken is de gemeente beter in beeld gekomen bij de diverse kernen. De SGP denkt er wat activiteiten niet meer gedaan hoeft te worden om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Die moet verkleind worden door helder beleid te formuleren, waarbij de belangen van de burgers ook een plaats hebben. Bij strijdigheid van algemeen en particulier belang moet dan een afweging gemaakt worden. Kan de commissie Samenleving inzicht krijgen in de besteding van de (beperkte) budgetten voor het wijkgericht werken?

Dit jaar zijn de woonservicegebieden Weidebeek en Turfhorst gerealiseerd. Jammer dat het wegbezuinigen van een recreatieve gemeenschapsruimte bij het gebouw aan de Turfhorst niet in een vroegtijdig stadium richting gemeenteraad is gecommuniceerd. Dan had de politiek sturend kunnen optreden.Kan een woonservicegebied in de toekomst ook op beperkte schaal in b.v. een kleine kern als Oosterwolde gerealiseerd worden ( in samenhang met het Multi Functioneel Accomodatiebeleid)?

Op samenlevingsgebied leeft bij de raad en de SGP-fractie nog de wens ter ondersteuning van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk dat vanwege geldgebrek niet in de begroting 2010 opgenomen is. Wij hebben begrepen dat men ambtelijk bezig is de productbegroting nauwkeurig na te gaan om te bezien waar eventueel bezuinigd kan worden. Dat lijkt ons een goede zaak, want alleen maar meer dingen erbij lijkt de komende tijd geen politiek begaanbare weg. Daarom zullen prioriteiten gesteld moeten worden en keuzes gemaakt moeten worden. Het gevaar lijkt te bestaan, dat belangrijke zaken in de uitvoering van de WMO-b.v. opzetten Centrum voor Jeugd en Gezin- in de knel gaan komen vanwege financiële perikelen. Daar zijn onze burgers die een belangrijke zorgvraag hebben de dupe van. De SGP-fractie heeft daar ernstige moeite mee.

Het peuterspeelzaalwerk dreigt fors meer te kosten dan aanvankelijk geraamd. De SGP-fractie vraagt zich af of de keus voor peuterspeelzaalwerk los van de basisscholen wel een goede is geweest, o.a. door de vrij dure professionalisering d.m.v. een manager. Is deze in het verleden gemaakte keus in de heroverweging die gepland staat ter discussie te stellen?

Op het zwembad hoopt de SGP-fractie binnenkort terug te komen met een korte notitie voor een raadsbespreking, uiteraard ook met het college. Het woord kostendekkendheid hebben we bij dit punt nog niemand in de mond horen nemen.

Wij willen in deze algemene beschouwingen nog kort even ingaan op de positie van de SGP-fractie in het geheel van het raadsgebeuren. Er zijn door enkele fracties opmerkingen gemaakt over de soms kritische houding van de SGP-fractie. Zij vroegen zich af of dat wel paste bij de SGP. Men is vaak gewend dat de SGP zich gouvernementeel opstelt en kritiek erg voorzichtig uit. Zo was dat niet altijd. De kritiek werd soms onverbloemd geuit. Dat schept volgens ons helderheid. Daar moet men in de politiek ook tegen kunnen. Maar de SGP heeft zich wel duidelijk beperkt tot zakelijke kritiek, waarbij het ons niet om te doen was om de persoon, maar om de zaak.Wij hopen dat u die onderscheiding ook kunt aanbrengen. Want uiteindelijk willen wij onze burgers dienen met onze beslissingen, zij het ook dat een ieder dat vanuit zijn eigen achtergrond doet. Vanuit welk standpunt de SGP opereert zal u niet onduidelijk zijn. Dat is vanuit een Bijbelse visie op de mens. In die Bijbel wordt de mens niet alleen als individu getekend maar ook als medemens.Kort gezegd: als schepsel van God. Dat is voor ons bepalend voor de visie op de mens. De richtlijnen voor ons politiek handelen ontlenen wij dan ook aan de Bijbel, het Woord van God. Daarin staan geen pasklare antwoorden voor alle problemen van onze samenleving, maar wordt ons wel de weg gewezen. En wij zijn er van overtuigd dat dat een goede weg is voor al onze inwoners en ook voor het bestuur van onze gemeente.

Wij willen nu ook, aan het eind van deze beschouwingen in eerste termijn, u allen, dat zijn de raads- en collegeleden en de ambtenaren van dit huis graag danken voor de verrichte arbeid en de samenwerking en wij wensen u bovenal de zegen van de Heere God bij de uitvoering van de taken waar we voor gesteld zijn.

ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Algemene Beschouwingen 2010 - SGP

Bericht door ronaldb » wo nov 11, 2009 12:39

Hoera lang leve de graaicultuur van de politieke partijen
Het is te gek voor woorden dat de burgers het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen
en de gemeente hun belasting maar weer lekker verhogen juist in deze tijd zou men de belastingen
niet moeten verhogen maar net als wij burgers een pas op de plaats moeten maken.

Plaats reactie