Algemene Beschouwingen 2010 - PvdA

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Stefan
Redactie
Berichten: 467
Lid geworden op: ma apr 24, 2006 16:14
Locatie: Wezep-Noord
Contacteer:

Algemene Beschouwingen 2010 - PvdA

Bericht door Stefan » di nov 10, 2009 19:40

Afbeelding

“Life is what happens to you, while you’re busy making other plans”. In 1980 bracht de veel te
vroeg overleden John Lennon zijn laatste album “Double Fantasy” uit. Op dit album staat een
nummer getiteld “Beautiful boy (Darling boy)” met daarin de zojuist geciteerde tekst. Het
Nederlandse duo Acda en de Munnik vertaalde deze zin in: “Het leven is wat je gebeurt, terwijl
je andere plannen maakt”. Zij gebruikten deze tekst in hun eigen eerbetoon aan diezelfde John
Lennon.

En zo gaat het niet alleen in het leven, maar ook vaak in de politiek en in het lokaal bestuur.
Regelmatig gebeuren er dingen, waar je van tevoren geen of onvoldoende rekening mee hebt
gehouden, maar waar je toch mee te maken krijgt. Het meest in het oog springende
voorbeeld is wel de kredietcrisis en alle gevolgen van dien. Ook dichter bij huis komen we de
gevolgen hiervan tegen. Let wel: ik ga hier niet zeggen dat we geen plannen meer hoeven te
maken, omdat de werkelijkheid ons toch altijd inhaalt. Nee, we zullen plannen moeten blijven
maken. En dan zal het soms zo zijn dat we die plannen moeten bijstellen. Daar is niks mis
mee. Dat is het leven. Stilzitten en afwachten is niet ons ding. Nee, we zullen met de
middelen, die we ter beschikking hebben, de werkelijkheid af en toe een handje moeten
helpen. Dat heet nu eenmaal “besturen”. Een heel fraai, concreet en creatief voorbeeld
hiervan betreft de samenwerking met een lokale vestiging van een landelijk bekende bank
over het, met rentekorting, verstrekken van hypotheken voor nieuwbouwwoningen goedkoper
dan € 250.000,--.
Onverwachte zaken hoeven ook niet altijd negatief te zijn, maar kunnen ook als positief
worden ervaren. De verkoop van de NUON-aandelen zal, door velen, toch voornamelijk als
een mooie financiële meevaller worden gezien.

2. (Algemeen) financieel perspectief:

Meerjarenbegroting:

Dan de inhoud in: de Meerjarenbegroting laat zien dat we voor het lopende jaar, mede
vanwege de verkoop van de NUON-aandelen, een redelijke plus gaan overhouden: ruim 5
ton. Voor 2010 houden we een kleinere plus over; ca. € 50.000,--. Voor 2011 en verder lopen
de verwachte tekorten flink op tot ruim 6 ton in 2012 en 2013. Voor 2012 en 2013 is uiteraard
nog niets zeker, maar volgens de geleerden moet er alvast rekening worden gehouden met
een korting van het Gemeentefonds van 20%. Dat komt neer op ongeveer € 3,5 mio minder
per jaar. En dat is fors meer dan de verwachte tekorten van ruim 6 ton. Het lijkt er dan ook op
dat we niet gaan ontkomen aan een flinke bezuinigingsoperatie. Een “gedegen” analyse is
hiervoor noodzakelijk. Wij zullen het woord “doorwrocht” hier niet gebruiken, aangezien het
CDA daar patent op schijnt te hebben ;-) . De VNG adviseert alle gemeenten dan ook om
verschillende toekomstscenario’s te ontwikkelen en spreekt over “zware tijden” en “financieel
onheil”, zware woorden dus. Die analyse is ons trouwens al toegezegd en die zou wel eens
een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de collegeonderhandelingen van volgend jaar.

Belastingtarieven:

Alle belastingtarieven worden, op een paar uitzonderingen na, verhoogd met een indexering
van 2% (Toelichting: verwachte prijsmutatie voor 2010 vanuit CPB).
Vorig jaar is door de Raad het principebesluit genomen om de OZB met 3,25% extra te
verhogen; bovenop de, tot op dat moment, gebruikelijke verhoging van 2,75%. We zouden
dan uitkomen op een verhoging van 6%. Nu de macronorm is vastgesteld op 4,3%, is er nu
sprake van een voorgestelde verhoging van 4,3% in plaats van de genoemde verhoging van
6% waar vorig jaar nog over gesproken werd.

Sommige partijen zouden zich wellicht op het standpunt kunnen stellen dat dat weer een
meevaller is voor de burger. De OZB wordt minder verhoogd dan eerst gedacht. Tel uw
zegeningen! Maar nee, vooral het CDA trekt een naar onze mening nogal “grote broek” aan
en heeft het publiekelijk over “in strijd met gemaakte afspraken” en stelt voor de OZB te
verhogen met 2%. Een zwaar overtrokken reactie van het CDA en ook nog eens onjuist. En de
financieel woordvoerder van het CDA weet dat drommels goed. Wij waren beiden namelijk bij
de laatste Collegeonderhandelingen aanwezig.

Maar even genoeg daarover. Over welke bedragen hebben we het nu precies en wat levert het
voorstel van het CDA nou op voor de “eigen-woning-bezitters”? Hierbij hebben wij, net als
vorig jaar, weer een paar voorbeelden voor u. Uitgaande van de door het College voorgestelde
verhoging van 4,3% ten opzichte van de voorgestelde 2% van het CDA:
iemand met een huis van een waarde van 5 ton: ca. € 0,88 verschil per maand

• de grootste groep woningen (42%) zit echter in de categorie van 150.000 tot 250.000
• euro; het verschil varieert van ca. € 0,26 tot 0,55 per maand;
• de woning met de laagste waarde in onze gemeente: ca. € 0,08 verschil per maand.

Dus: hoe duurder de woning, hoe groter je voordeel. Hoe goedkoper de woning, hoe kleiner
je voordeel. En als je helemaal geen koopwoning hebt, maar een huurhuis, dan ben je met
het voorstel van het CDA geen cent beter af. Het CDA komt op voor eigen-woning-bezitters
en ondernemers en dat is trouwens hun goed recht. Maar of die er nou zoveel beter van
worden, dat durven wij te betwisten. Het CDA heeft het goed met u voor, met een huis van 2
ton houdt u 35 cent meer over per maand. Dat tikt lekker aan! Dit even om e.e.a. in het juiste
perspectief te plaatsen. En om dat een “onbeheersbare lastenontwikkeling” te noemen, dat
gaat ons veel te ver.
Deze OZB-verhoging is nodig om het ontstane tekort in de onderhoudskosten voor de
begraafplaatsen te moeten dekken. Wij hebben o.a. tijdens de Algemene Beschouwingen van
vorig jaar, ook al aangegeven dat ook wij niet graag de belastingen verhogen, maar als het
niet anders kan, dan zullen we niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Wij zien dan
ook graag goede alternatieve dekkingsvoorstellen tegemoet en die hebben ons tot op heden
nog niet bereikt.

NUON:

De opbrengst uit de verkoop van de NUON-aandelen is een financiële meevaller te noemen.
Samen met de dividenduitkering vanuit het netwerkbedrijf Liander en uitgaand van een
rentepercentage van 3% levert ons dit de komende jaren structureel ongeveer 5 ton per jaar
op. Nu een deel van de opbrengst (5 mio) voor een aantal jaren is weggezet tegen een tarief
van 3,7% levert het ons voorlopig zelfs nog meer op. Wij pleiten er voor om zorgvuldig met
deze gelden om te gaan en niet direct allerlei verlanglijstjes uit de la te gaan trekken. Zeker nu
niet.

Grondbedrijf:

De verwachting is dat de Reserve Grondbedrijf eind 2010 weer op peil zal zijn en dus
minimaal 10% van het geïnvesteerd vermogen zal bedragen. Wij vragen ons af of dit niet al te
rooskleurig gesteld is. In het kader van de behandeling van de nieuwe nota Grondbeleid
zullen we o.a. nog komen te spreken over de gewenste omvang van de Reserve grondbedrijf.

3. Bestuur en veiligheid:

Dienstverlening:

De dienstverlening moet naar onze mening altijd klantgericht zijn. We blijven dan ook
voorstander van de zgn. “één-balie-gedachte”. Op termijn willen wij naar één
publieksvriendelijk, goed bereikbaar en laagdrempelig loket waar elke burger terecht kan met
zijn vragen. De ontwikkeling van gemeentelijke KlantContactCentra sluit hier goed op aan. In
een ander verband komen wij straks nog terug op de loketfunctie.

Het aantal digitaal aangeboden producten zal nog verder gaan toenemen. Mensen hoeven,
bij wijze van spreken, straks de deur niet meer uit en kunnen vanuit hun luie stoel thuis via
internet bij de gemeente terecht. Dit levert wederzijds winst op.

Wat ons betreft, mogen de mogelijkheden van digitale diensten nog beter onder de aandacht
worden gebracht van onze inwoners. Zowel de samenwerking in bedrijfsvoering met Hattem
en Heerde als de invoering van de “elektronische overheid” bieden kansen om het “digitale
24-uurs portaal” eens stevig onder de loep te nemen en te moderniseren. Dit zal ongetwijfeld
gepaard gaan met efficiencywinst.

En uiteraard moeten die inwoners, die niet zo handig zijn met computers en internet, ook bij
de gemeente terecht kunnen. Vandaar dat ook de brievenbehandeling en
telefoonbeantwoording onze blijvende aandacht verdienen.

Communicatie en informatie:

Het College noemt communicatie “een belangrijke prioriteit”. Dat vinden wij, met u, al jaren.
De laatste tijd zien we, in toenemende mate, een pro-actieve vorm van media-communicatie.
Een College dat open, snel en assertief reageert op berichten in de media. Dat is ons positief
opgevallen en smaakt absoluut naar meer. Ga zo door! Gevraagd én ongevraagd. Reagerend
én initiërend.

Ook het zich gestaag positief ontwikkelende “dorpsgericht werken” verdient een pluim.
Betrokken zijn én worden is een kwestie van gevoel en beleving voor onze inwoners.

Het huidige tijdsbeeld vraagt om een duidelijke houding van een betrouwbare en betrokken
overheid. Maatschappelijke gevoelens van “wij tegen zij” laten zich niet makkelijk keren,
maar vragen wel onze aandacht. Er zijn krachten actief die hun eigen motieven hebben om te
spelen met het gevoel dat politiek en overheid juist geen gevoel met de samenleving hebben.
Het is aan U en ons om het tegendeel te bewijzen.

4. Samenleving:

Realisme:

Het beschikbare budget zal de komende periode leidend zijn. Ook op het gebied van de
portefeuille samenleving is dit het geval. Dat betekent dat we realistisch moeten zijn over
onze mogelijkheden. We zullen er de komende tijd tegenaan lopen dat de dingen we willen,
helaas niet altijd kunnen, omdat er simpelweg geen geld voor is. Dan moeten we daar ook
duidelijk over communiceren.

Burgerparticipatie:

Dit heeft wat ons betreft ook gevolgen voor de manier waarop wij onze inwoners betrekken
bij onze plan- en besluitvorming. Wij hechten er veel belang aan dat onze inwoners betrokken
worden bij onze plannen en besluiten. Maar dan wel op de juiste manier! Om te beginnen
moeten onze inwoners, of de organisaties die hen vertegenwoordigen, op de hoogte zijn van
het financiële kader. Het heeft geen zin om samen een traject in te gaan als we het
uiteindelijk toch niet kunnen betalen.

Er zijn daarnaast verschillende manieren om inwoners bij plan- en besluitvorming te
betrekken. Inwoners kunnen een beperkte rol krijgen in het proces, bijvoorbeeld door het
geven van inspraakmogelijkheden op een kant-en-klaar plan. Maar hun rol kan ook veel groter
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als inwoners met elkaar een plan maken dat de gemeente
uiteindelijk alleen maar faciliteert. Wij pleiten er voor dat we per situatie bekijken wat de beste
manier is om inwoners bij de plan- en besluitvorming te betrekken, en dit ook duidelijk te
maken, zodat we geen verkeerde verwachtingen wekken.

Ouderen en jeugd:

Wij hebben enorm veel waardering voor de manier waarop allerlei activiteiten worden
georganiseerd voor de ouderen in onze samenleving. Er zijn de afgelopen periode positieve
stappen gezet als het gaat om de samenwerking tussen de beide seniorenorganisaties. We
vragen het College om het komende jaar op de ingeslagen weg verder te gaan en een
samengaan van beide stichtingen, in goed gezamenlijk overleg, te onderzoeken en,
zomogelijk, te realiseren.

Het is goed te vernemen dat er op het gebied van seniorenbeleid ook een bredere
samenwerking komt met de woningbouwcorporaties en de thuiszorg. De zorg voor onze
ouderen vergt uiteraard meer dan alleen de inzet van de genoemde seniorenorganisaties.
Onze zorg gaat vooral uit naar die ouderen, die niet meer in staat zijn aan allerlei activiteiten
deel te nemen, die afhankelijk zijn van zorg en waarbij sprake is van sociaal isolement. Wij
gaan er van uit dat het College zich sterk maakt om de ouderen die zorg te kunnen geven, die
ze verdienen.

Dit jaar zijn er mooie woonzorgcomplexen gerealiseerd in onze gemeente. Wel is het zo dat
de realisatie van de Veldheem, wat ons betreft, veel te lang op zich laat wachten. Dit zal
uiteindelijk een tekort aan plaatsen voor onze inwoners betekenen, hetgeen er mogelijk toe
zal leiden dat onze burgers naar andere gemeenten zullen trekken. Dit moeten we, naar onze
mening, niet willen. Is onze zorg op dit punt terecht? Graag een reactie van het College hierop.
Het, vorig jaar ingezette, landelijke beleid om peuterspeelzalen en kinderdagopvang te
harmoniseren, wordt het komende jaar helaas niet voortgezet. Toch willen wij het College
vragen om voor de kinderdagopvang en de peuterspeelzalen in onze gemeente te bekijken welke
mogelijkheden er zijn om samen te werken en om die samenwerking vervolgens te stimuleren en,
zonodig, te ondersteunen. Zeker ook met het oog op de financiële tekorten van de Stichting
Peuterspeelzalen Oldebroek. Graag uw reactie hierop.

Onderwijs:

Op het gebied van onderwijs zijn wij blij te vernemen dat de nieuwbouw van zowel de
Looschool als de Johan Friso binnenkort eindelijk van start gaat.
Wat betreft het muziekonderwijs willen wij het College vragen de financiële situatie van de
muziekkorpsen goed te blijven volgen.

Loketten:

We haalden de loketfunctie al eerder aan. Samenwerking kan ook plaatsvinden in de vorm
van een loket. Een voorbeeld daarvan is het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ons ideaal is dat,
ook op het gebied van Samenleving, de loketten en steunpunten die we hebben, zo veel
mogelijk worden samengevoegd, zodat onze inwoners makkelijk de ondersteuning kunnen
vinden, die ze nodig hebben. Een goede toegankelijkheid is hierbij essentieel. Dit geldt ook
voor de al bestaande loketten. Om deze reden vinden wij Slash nog steeds geen goede locatie
voor het Vrijwilligerservicecentrum. Wij vragen het college dan ook om met voorstellen te komen
om hier op korte termijn een andere oplossing voor te vinden. Is het College hiertoe bereid?
Zonodig willen we dit ondersteunen met een motie.

Dorpshuizen:

Een mooie plek voor een loket, vinden wij de dorpshuizen in onze kernen. Dit is wat ons
betreft een mooi voorbeeld van multifunctioneel accommodatiegebruik. Deze
oplossingsrichting zouden we in z’n algemeenheid graag zien als het gaat om de problemen
waarmee enkele van onze dorpshuizen te maken hebben.

Werk staat voorop:

Bij de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) staat wat ons betreft, ook het komende
jaar, voorop dat de inwoners die een uitkering krijgen, zo snel mogelijk, werk zullen vinden.
De afgelopen tijd zijn er goede resultaten geboekt met verschillende re-integratietrajecten,
waaronder “Direct werk”. De gemeente heeft hierin ook meer beleidsvrijheid gekregen door
de samenvoeging van verschillende middelen in het participatiebudget. Wij zouden graag
zien dat de WMO hier ook bij betrokken wordt. Het gaat ons met name om de mensen in
ons bestand voor wie betaald werk niet haalbaar is. Voor hen zou het goed zijn om iets terug
te doen voor hun uitkering en, bovenal, om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Nog één onderwerp, voordat we ons gaan richten op de laatste portefeuille, Ruimte en Grond.

Decemberuitkering:

College, hoe staat het eigenlijk met uw brief aan de Staatssecretaris inzake de Decemberuitkering?
Is er al enige voortgang te melden? Het lijkt misschien niet zo heel veel, die 50 euro, maar het
is wel bedoeld voor een doelgroep, die dit extra zakcentje, naar onze mening, het meest
nodig heeft: de minima. Daarnaast levert het ongeveer het 12-voudige op, van wat het OZB-
voorstel van het CDA voor een bezitter van een woning met een waarde van 2 ton oplevert.
Kijk, dan heb je het ergens over! Het zou toch mooi zijn als we dit dit jaar opnieuw zouden
kunnen doen.

“Vol verwachting klopt ons hart!”.

5. Ruimte & Grond:

Milieu:

De plannen voor het milieu, die het College presenteert in haar begroting juichen wij van
harte toe. Maar ons valt op dat het voornamelijk gaat om plannen die hun oorsprong hebben
in de landelijke en regionale politiek. Wij zouden graag zien dat het College daarin niet alleen
volgend, maar waar mogelijk, ook een actieve rol speelt. Als voorbeeld moge dienen dat veel
van de grond in onze gemeente uitstekend geschikt is voor het gebruik maken van
aardwarmte. In de begroting zien wij dit onderwerp wel genoemd, maar dat gaat niet verder
dan de weinig concrete formulering “Het stimuleren van initiatieven…” Wij vragen ons af of dit
een bewuste keus is en zouden graag willen weten hoe het College haar rol hierin ziet.

Ruimte en wonen:

Wij hebben zorgen over het woningbouwprogramma voor de periode 2015 - 2019. Vooral
omdat de invloed die we daarop hebben, minder groot lijkt dan we graag zouden willen. Wij
kunnen de economische omstandigheden van dit moment op lokaal niveau helaas niet
zodanig veranderen als we wel zouden willen, en we hebben geen invloed op de morele
kwaliteiten van de top van de financiële wereld, die deze crisis, naar de mening van velen,
heeft doen ontstaan. Deze omstandigheden zetten de woningbouw in Oldebroek wel sterk
onder druk. Er staan veel mooie plannen op stapel, maar door de recessie is onzeker of ze
wel uitvoerbaar zijn.

Ons is veel gelegen aan de ontwikkeling van Hattemerbroek-Noord. Wij hopen van harte dat
het ons lukt deze plannen bij het overleg met de provincie, in het Kwalitatief
Woningbouwprogramma (KWP) opgenomen te krijgen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat,
in ieder geval tijdens deze collegeperiode, met optimaal talent, creativiteit en inzet zal
worden gewerkt om deze plannen toch van de grond te krijgen.

Bij alle zorgen is er tegelijk reden tot grote tevredenheid. In de afgelopen jaren zijn in
Oldebroek niet eerder zo veel woningen gebouwd en stonden er zo veel concrete plannen op

stapel. Wij zijn onder de indruk van de voortvarendheid waarmee die plannen tot stand zijn
gekomen. En dat ook heel zorgvuldig is gekeken naar de kwaliteit van die plannen. Want de
typen en prijsklassen van de te bouwen woningen zijn, waar mogelijk, afgestemd op de
concrete behoefte van onze inwoners.

De ontwikkeling van het aantal te bouwen starterswoningen ging aanvankelijk moeizaam.
Echter vanwege de recessie, en nu de bouwwereld voor forse uitdagingen staat, ziet én pakt
dit college de kans om het aantal te bouwen starterswoningen een positieve impuls te geven.
Met succes want in Wezep-Noord komen er 40 starterswoningen bij. Om maar een
voorbeeld te noemen.

Er is sprake van een lichte daling van ons aantal inwoners en wij vinden het een goede zaak
dat er een onderzoek komt naar de demografische ontwikkelingen van onze gemeente en de
oorzaken daarvan. Hoe en in welke mate zal er sprake zijn van krimp van het aantal
inwoners? Dit is mede van belang, opdat toekomstige bouwplannen hierop kunnen worden
afgestemd.

Sommige gemeenten zijn zo ambitieus dat ze zichzelf op de kaart willen zetten met
spannende - en soms risicovolle - in het oog springende plannen. In Oldebroek is sprake van
de goeie mix van ambitie en zorgvuldigheid. Daar wordt niet de landelijke pers mee bereikt.
Maar in Oldebroek wordt alles eruit gehaald wat er in zit en daar zijn wij in alle
bescheidenheid best wel trots op.

Mobiliteit en verkeer:

De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein bij Hattemerbroek baart ons zorgen. Wij
verwachten van het College de maximale inzet om de ontsluiting hiervan op de A28 en/of de
A50, in overleg met Rijkswaterstaat, te realiseren. Het zal de verkeersintensiteit in de
bebouwde kommen van Wezep en Hattemerbroek, naar onze mening, aanmerkelijk kunnen
verminderen.

Nu de nieuwe rotonde op de Zuiderzeestraatweg nabij de A50 is gerealiseerd, is het ook van
belang de Rondweg hier, met voorrang, op aan te sluiten, zodat er al veel doorgaand verkeer
kan worden omgeleid buiten de kom van Hattemerbroek.

Heeft het College ook al plannen om de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek, na realisering van
de al genoemde infrastructurele maatregelen, verder af te waarderen en verkeersluwer te maken?

Graag een reactie hierop.

Ook de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek blijft de gemoederen bezig houden. Bij de
ontwikkeling van het centrumplan zal in samenhang hiermee herprofilering noodzakelijk zijn.
Het is gewenst dat de bevolking hier duidelijkheid over krijgt, want de huidige situatie is,
gevoelsmatig, nog steeds erg gevaarlijk. Kan het College aangeven hoe lang één en ander nog
zou kunnen gaan duren? En wil de provincie wel voldoende meewerken?

Detailhandel:

Wij gaan er vanuit dat de invulling van het “gat van Oldebroek” eindelijk gestalte gaat krijgen.
Het zal de leefbaarheid van Oldebroek sterk ten goede komen. Concentratie van winkels en
wonen gecombineerd met een ontmoetingsplein, voorzien van een gezellige terrasfunctie zal
het tot een aantrekkelijk verblijfsgebied maken. Dat komt ons bekend voor: een bruisend en
sprankelend Oldebroek! Kan het College ons de laatste stand van zaken geven?

In Wezep is, ten aanzien van het winkelcentrum, een strategische visie voor revitalisering
vastgesteld. U geeft aan dat de feitelijke uitwerking hiervan is voorzien na 2010. Dit is wel een
erg rekbaar begrip. Tijdens de technische ronde van de commissiebehandeling begrepen wij
dat u hier helaas niet concreter in kunt zijn. Het is nu wachten op een Masterplan van de
initiatiefnemers. Hebben wij dit goed begrepen? Wij verwachten wel dat er, bij de verdere
planvorming, ook voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van fietsers en
voetgangers. Immers goede voorzieningen nodigen uit tot gebruik van de fiets of de
benenwagen. En dat is weer goed voor het milieu!

Economie:

De PvdA staat voor uitbreiding van de werkgelegenheid, bij zowel arbeidsintensieve, als bij
kennisintensieve bedrijven. Het is van belang om de opgedane kennis van onze jongeren
binnen de gemeentegrenzen te houden. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De
komst van het bedrijventerrein in Hattemerbroek is een uitgelezen kans om daarin te gaan
voorzien.

Het is van belang intensief samen te werken met Hattem en Heerde voor de invulling van het
nieuwe bedrijventerrein. Plaatsing van bedrijven die in de huidige locatie niet kunnen
uitbreiden en/of op een ongewenste plek zitten, zullen, naar onze mening, voorrang dienen
te krijgen.

Ook kan er een behoefte onderzoek nodig zijn naar de wenselijkheid van één of wellicht
meerdere bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers. Is het College bereid hier
onderzoek naar te doen?

Wij verwachten veel van het regionaal economisch beleidsplan en dan specifiek toegespitst
op de lokale situatie van de gemeente Oldebroek. Wij hebben begrepen dat wij deze lokale
paragraaf volgend jaar tegemoet kunnen zien. Kunt u aangeven wanneer we dit stuk in 2010
ongeveer kunnen verwachten?

Tenslotte schrijft U in de programmabegroting dat de eerste gronden binnen H2O zijn
uitgegeven in 2009. Wij begrijpen dat deze tekst iets te voorbarig is geweest. Alhoewel het
toch wel mooi zou zijn als het 1e bedrijf die stap dit jaar toch nog zou zetten. Dat zou wel een
figuurlijk “champagnemoment” genoemd mogen worden. De kredietcrisis heeft ook hier
helaas een stagnerende werking. Vanwege het mogelijke “eerste schaap over de dam-effect”
verzoeken wij het College om in goed overleg met de provincie de mogelijkheden te bezien of er, in
beperkte mate, plaatsing van bedrijven van buiten de drie gemeenten mogelijk is, mede om de
financiële risico’s te beperken. We vragen u hierbij ook rekening te houden met de juiste vorm van
werkgelegenheid.

6. Dankwoord:

De PvdA-fractie wil ook dit jaar graag het College en het ambtelijk apparaat bedanken voor
hun inzet het afgelopen jaar. Ook dank aan de griffier en de rest van de griffie voor hun inzet.
Ook willen wij de andere fracties, coalitie en oppositie, hierbij uiteraard niet vergeten. We
doen het samen en voor onze inwoners. Als we dat gezamenlijke doel maar voor ogen
houden. Ook in de aanloop naar de komende verkiezingen. Wij gaan in ieder geval, met goed
vertrouwen het nieuwe jaar in!!!

(Tot zover in de 1e ronde.)

ronaldb
Berichten: 47
Lid geworden op: do nov 05, 2009 9:49
Locatie: Wezep

Re: Algemene Beschouwingen 2010 - PvdA

Bericht door ronaldb » wo nov 11, 2009 12:37

Hoera lang leve de graaicultuur van de politieke partijen
Het is te gek voor woorden dat de burgers het steeds moeilijker krijgen om financieel rond te komen
en de gemeente hun belasting maar weer lekker verhogen juist in deze tijd zou men de belastingen
niet moeten verhogen maar net als wij burgers een pas op de plaats moeten maken.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9180
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Algemene Beschouwingen 2010 - PvdA

Bericht door Redactie » di nov 17, 2009 20:27

Op de website van de PvdA zijn ook de afzonderlijke reacties van de PvdA raadsleden te lezen:

Fractieverslag algemene beschouwingen: Myrna Ariës
Deel 4 van de fractieverslagen van de recente Algemene Beschouwingen. Myrna Ariës bespreekt in het kort onderwerpen uit haar portefeuille. Over milieu en woningbouw. Over aardwarmte en de bouwplannen in Wezep Noord en Hattemerbroek Noord. Maar ook over het Bestemmingsplan Buitengebied dat binnenkort in de Raad behandeld zal worden. lees meer

Fractieverslag algemene beschouwingen: Jennifer Zoombelt
Deel 3 van de fractieverslagen van de recente Algemene Beschouwingen. Jennifer Zoombelt bespreekt in het kort onderwerpen uit de Samenleving. Over realisme en meedoen. Over werk en loketten. Over jeugd en dorpshuizen. Of zoals Jennifer het vertaalt: Samen Leven : Samen Werken. lees meer

Fractieverslag algemene beschouwingen: Loek Beverwijk
Deel 2 van de fractieverslagen van de recente Algemene Beschouwingen. Loek Beverwijk bespreekt in het kort de onderwerpen economie en mobiliteit. Hij benoemt daarbij startende ondernemers, ontsluiting van het bedrijventerrein H2O en heeft nieuws over het in bedrijf nemen van de Rondweg bij Hattemerbroek. lees meer

Fractieverslag algemene beschouwingen: Immie Wolff
De PvdA-fractie heeft de begrotingsbehandeling 2010 - 2013 (Algemene Beschouwingen) weer achter de rug. Immie Wolff neemt de aftrap in een reeks korte fractieverslagen. Immie bespreekt in het kort de onderwerpen decemberuitkering voor de minima, zorgcentra en zelfstandig wonen.
lees verder
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Plaats reactie