Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Gebruikersavatar
Redactie 3
Berichten: 234
Lid geworden op: ma jun 21, 2010 20:15

Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie 3 » vr apr 01, 2011 13:52

persbericht gemeente Oldebroek
Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Donderdagavond 31 maart was er op het gemeentehuis van Oldebroek een raadsbrede commissie over de bezuinigingen. Het college deed in januari de toezegging om de Raad in maart te informeren over de voortgang van het bezuinigingsproces. Donderdag was er een ambtelijke presentatie.


De gemeente Oldebroek heeft een bezuinigingsopdracht van 2,8 miljoen euro. Vanuit de ambtelijke organisatie is een pakket van maatregelen voorgesteld aan het college. Die nemen daar op 19 april een besluit over. Daarna is de raad aan zet. In de maand mei zijn er commissievergaderingen waarin de raad de voorstellen bespreekt. Dan is het ook vanuit de samenleving mogelijk om, via de raad(sfracties) te reageren op de voorstellen. Op 31 mei neemt de Raad besluiten over de bezuinigingsvoorstellen, tijdens de vergadering over de Voorjaarsnota.

Hoofdlijnen
Tijdens de commissievergadering is een presentatie gegeven over de voorstellen. Deze zien er op
hoofdlijnen als volgt uit:
 • • Vergroten inkomsten voor de gemeente (belastingen)
  • Besparen op beheer openbare ruimte en gebouwen
  • Verlaging kleine en specifieke subsidies
  • Wijziging dienstverlening rondom vergunningen en de komst van een Klant Contact
  Centrum
De voorstellen zoals die er nu liggen, zijn voldoende om tot 2014 de huidige tekorten op te vangen. Tegelijkertijd weet de gemeente dat ondanks deze maatregelen er een structureel tekort overblijft vanaf 2015. Daarom moet een volgende slag geslagen worden. Dat wil het college gericht doen. Vanuit de Toekomstvisie, die rond de zomer wordt vastgesteld, kan worden vastgesteld waar wel en niet, en in welke mate geld voor beschikbaar moet worden gesteld (kerntaken)

Terugblik
Het is voor de Gemeente al geruime tijd helder dat er financieel zware tijden aan komen. De economische crisis zorgt voor forse bezuinigingen bij het Rijk. Gemeenten krijgen minder geld uit het Gemeentefonds en we hebben te maken met zogenaamde 'efficiencykortingen'. Ook krijgen gemeenten steeds meer taken zoals binnenkort de uitvoering van de jeugdzorg. Zoals verwacht zal de (personele) inzet voor het Grondbedrijf afnemen omdat we projecten afronden. Al met al een stevige bezuinigingsopdracht waar wij in 2011 samen flink de schouders onder hebben gezet. Zo hebben we met elkaar een veelvoud aan ideeën bedacht hoe wij kunnen besparen. Deze ideeën zijn uitgewerkt in scenario's en op 31 maart in grote lijnen gepresenteerd aan de raadsbrede commissie. De raad wilde graag tussentijds horen hoe het proces verliep.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » wo apr 20, 2011 12:26

Kaasschaaf en nieuwe forensen belasting
Door martin rotman

Oldebroek 20 april 2011 – In een persconferentie geven de wethouders een korte uitleg over het voorstel aan de raad om de begroting de tot en met 2014 uit de rode cijfers te houden. Met dit voorstel denkt het college voldaan te hebben aan de opdracht die de raad hen mee heeft gegeven.

Enkele opdrachten van de raad:
- Blijf af van minima
- Geen tariefsverhogingen (wel kostendekkend maken)
- Ruimte voor nieuw beleid

“Kaasschaaf”
In het persbericht van de gemeente kom je regelmatig “10% bezuinigen” tegen. De bezuinigingen worden op deze manier door iedereen gedragen. Toch maakt het college ook duidelijke keuzes.

Dorpskantoor
Het Dorpskantoor zal verdwijnen, niet alleen een bezuiniging, maar het verdwijnen van het Dorpkantoor maakt het eenvoudiger om aan invulling te geven aan een Klanten Contact Centrum.

Dorpshuizen
Door de dorpshuizen een beperkte horeca bestemming te geven zullen deze zelf meer inkomsten kunnen verwerven en kan de gemeentelijke bijdrage stopgezet worden.

Bibliotheek
De bibliotheek Oldebroek zal naar een andere locatie verhuizen. Mogelijk komt deze in het Kulturhüs. Verplaatsing van de bibliotheek in Wezep is afhankelijk van de ontwikkelingen rond het winkelcentrum

Forensenbelasting
Deze belasting gaat gelden voor mensen die het hoofdadres buiten onze gemeente hebben maar wel meer dan dertig dagen in een twee huis in onze gemeente aanwezig zijn.

Wespennest
Wespennesten worden door de gemeente niet meer bestreden.

Inkomsten grondbedrijf
De inkomsten die de gemeente heeft uit de verkoop van grond voor woningbouw heeft ziet er positief uit. Tot en met 2020 zien de ontwikkelingen er voor onze gemeente rooskleurig uit. Enige terughoudendheid is het college met het aanwenden van de opbrengsten. Er worden geen te verwachten inkomsten gebruikt voor het dekken van de begroting.

Lees het persbericht van de gemeente hieronder, ook met lijst:
Klik hier voor een volledig overzicht van de bezuinigingen
Let wel op: bedragen X 1000, waar 0 staat vermeld wordt niet of nog niet bezuinigd. Voorbeeld: zwembad staat op 0 omdat er op dit moment een onderzoek loopt hoe het verder moet met het zwembad, afhankelijk van dat onderzoek kan het begrote bedrag voor het zwembad wijzigen. (is nu een begroot tekort van ongeveer 475.000 euro per jaar)


Persbericht gemeente Oldebroek, 20 april 2011
College stelt stevige bezuinigingen voor aan Raad

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 19 april 2011 een stevig pakket bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket, dat in lijn is met het bestuursakkoord en eerder genomen raadsbesluiten, wordt voorgelegd aan de Raad. Het resultaat is dat in 2015
€ 1.847.400,- aan bezuinigingen is gerealiseerd. Daarmee schrijft Oldebroek tot 2014 zwarte cijfers. Voor de periode vanaf 2015 zijn aanvullende maatregelen nodig. Die wil het College bepalen op basis van de kerntaken van de gemeente Oldebroek. Deze discussie moet gaan plaatsvinden binnen de context van de Toekomstvisie 2030 en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.


Sinds vorig jaar is bekend dat er voor de gemeente Oldebroek financieel zwaar weer op komst is. Op de totale begroting van 45 miljoen euro moet in 2014 bijna drie miljoen euro aan bezuinigingen worden gevonden. De oorzaken voor deze financiële situatie zijn divers. Zoals iedere gemeente kampt ook Oldebroek met de gevolgen van de landelijke bezuinigingen. Er komt minder geld vanuit het Gemeentefonds en er zijn kortingen geweest op specifieke bijdragen zoals op de Wet Werk en Bijstand. Verder legt het Rijk steeds meer taken neer bij de gemeenten, denk aan de jeugdzorg. Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid krijgt de gemeente niet automatisch meer geld. Bij al deze genoemde ontwikkelingen speelt op de achtergrond natuurlijk de economische crisis een rol.

Waar bezuinigt de gemeente op?
Het college realiseert zich dat de bezuinigingen fors zijn en dat ze een groot deel van de samenleving van onze gemeente raken. Het College heeft getracht de pijn zo eerlijk als mogelijk te verdelen. Dit leidt tot de volgende voorstellen:

Bestuur € 16.800,-
vermindering subsidie veteranendag, max. 1 onderzoek p.j. rekenkamer, digitaliseren notulen raad, congressen, opleidingen en seminars

Accommodaties € 300.000,-
samenwerking peuterspeelzaal en kinderopvang, beëindiging van de bijdrage aan dorpshuizen en daarvoor in de plaats een beperkte horecabestemming geven

Beheerplannen openbare ruimte € 304.800,-
10% bezuinigen op alle beheerplannen, minder vaak actualiseren van verkeersveiligheidsplan

Subsidies € 208.700,-
10% korting op alle subsidies, verlagen subsidie voor bibliotheek en muziekonderwijs, korten op de bijdrage aan buitensportaccommodaties, afschaffen van subsidies voor gemeentelijke monumenten

Maatschappelijke onderwerpen € 83.400,-
afschaffen bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking, de bijdrage voor de ouderenadviseur met 50% verlagen, de bijdrage voor het welzijnswerk ouderen verlagen met 10% , minder voorlichting criminaliteitspreventie scholen, jeugdbeleid inbedden in CJG, jongerencentrum Oldebroek sluiten

WMO € 129.700,-
3 x pw maaltijden bezorgen bij ouderen, 10% korten verslavingszorg, 10% bezuinigen op maatschappelijk werk en verslavingszorg, lagere bijdrage vervoerspas regiovervoer, max aantal zones regiotaxi p.j.


Samenwerking € 201.500,-
samenwerking H2O / intensiveren samenwerking op bedrijfsvoering

Belastingen € 416.600,-
invoeren BIZ/reclamebelasting, verhogen toeristenbelasting en precariobelasting, invoeren forensenbelasting, gefaseerd kostendekkend maken weekmarkt

Diverse onderwerpen € 185.900,-
bijdrage natuureducatie verlagen, terugbrengen aantal vergunningen, aanpassen openbare verlichting, wespennesten niet meer bestrijden, invalidenparkeerkaart kostendekkend, pagina's gemeentenieuws verminderen, subsidie Vereniging Bureau voor Toerisme beëindigen, technische aanpassing bij minima en bijstand.

Totaal € 1.847.400,-

Verder is al een bezuiniging gerealiseerd binnen de gemeentelijke organisatie van € 450.000 in 2011, oplopend tot € 815.000 euro in 2015. Deze besparingen zijn hierbij op te tellen. De bezuinigingen in de organisatie en de nu voorgestelde maatregelen leiden tot een afname van het personeelsbestand met ongeveer 12 formatieplaatsen.

Voortzetten van de lijn
Deze bezuinigingsvoorstellen passen binnen het bestuursakkoord. Zo is bewust gekozen om niet te bezuinigen op het minimabeleid. Ook sluiten de voorstellen aan bij eerder genomen raadsbesluiten. Het college houdt vast aan de sobere renovatieplannen waartoe in november 2010 door de raad is besloten. Alle franje is uit de planvorming gehaald zodat alleen echt noodzakelijk geachte punten worden aangepakt. Het gebouw is ruim dertig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van de arbo. Dit leidt tot gezondheidsklachten. Een tweede doel van de renovatie is de inrichting van een Klant Contact Centrum. Daarnaast hebben de raadszaal en de trouwzaal dringend onderhoud nodig.

Het vervolg
Deze bezuinigingsvoorstellen liggen nu bij de gemeenteraad. De planning is dat de gemeenteraad op 31 mei 2011 over de bezuinigingsvoorstellen een besluit neemt. In de tussenliggende periode spreekt de raad in diverse raadscommissies over de bezuinigingen. Inwoners, organisaties en instellingen kunnen volgens de normale inspraakprocedures hun reactie geven.

Vanaf 2015
Zoals gezegd, vanaf 2015 is een nieuw pakket maatregelen nodig om de tekorten die dan ontstaan op te vangen. Daarom stelt het college voor om dit jaar nog te beginnen met een discussie over de kerntaken van de gemeente. Welke taken voert zij wel uit en welke taken niet? Een basis voor deze discussie vormt de Toekomstvisie 2030 die deze zomer wordt vastgesteld. Een ander belangrijk element vormt de samenwerking die onze gemeente nu al voert met Heerde en Hattem (H2O) en de vorming van een regionale uitvoeringsdienst (RUD). Deze samenwerkingsvormen kunnen leiden tot een verschuiving van taken, het binnen H2O verder uitbouwen van de gezamenlijke bedrijfsvoering en een verbetering van processen. Het is de bedoeling om de (eerste) uitkomsten van de kerntakendiscussie op te nemen in de najaarsnota 2011. Deze wordt tegelijk aangeboden met de meerjarenbegroting 2012-2015.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » di apr 26, 2011 18:00

Bezuinigingen bij de gemeente
bron http://www.oldebroek.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 19 april 2011 een stevig pakket bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket aan voorstellen ligt nu bij de gemeenteraad. Het resultaat van deze bezuinigingen is dat in 2015 er voor € 1.847.400,- is bezuinigd. Het college heeft zo veel mogelijk gehandeld in lijn van het bestuursakkoord en eerder genomen raadsbesluiten.
Waarom zuinig aan doen?
Sinds vorig jaar is bekend dat er voor onze gemeente financieel zwaar weer op komst is. Op de totale begroting van 45 miljoen euro moet in 2014 bijna drie miljoen euro aan bezuinigingen worden gevonden. De oorzaken zijn divers. Er is een economische crisis en er zijn landelijke bezuinigingen. Den Haag legt steeds meer taken neer bij de gemeenten, en wij krijgen daar niet automatisch meer geld voor. Op de website van de gemeente Oldebroek vindt u meer informatie.

Nu is de gemeenteraad aan zet
De komende tijd buigt de gemeenteraad zich over de bezuinigingsvoorstellen. Daarvoor zijn er de volgende vergadermomenten:

Maandag 9 mei: u kunt inspreken
Openbare vergadering van de raadsbrede commissie Middelen. Belanghebbende inwoners, verenigingen, instellingen, etc. kunnen reageren. Als u wilt inspreken, moet u zich aanmelden. Dit kan tot en met 2 mei 2011 via griffie@oldebroek.nl of telefonisch 0525 - 638 228.
Het tijdstip waarop de vergadering begint, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U kunt dit tijdstip vanaf 4 mei vinden op de website http://bis.oldebroek.nl. Als u inspreekt, ontvangt u bericht hoe laat u aan de beurt bent. Zonodig wordt deze vergadering voortgezet op dinsdagavond 10 mei. Naast inspreken kunt u ook een brief schrijven waarin u uw reactie geeft op de bezuinigingen.

Donderdag 19 mei, 19.30 uur: voorbereiding raadsbehandeling
Openbare vergadering van de raadsbrede commissie Middelen. In deze vergadering wordt de besluitvorming van de raad voorbereid door bespreking van de voorstellen.

Dinsdag 31 mei, 19.30 uur: besluitvorming door de gemeenteraad
Openbare raadsvergadering. In deze vergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de bezuinigingsvoorstellen.
Afdrukken
Klik voor meer informatie over de bezuinigingen.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » di mei 03, 2011 22:48

Bezuinigen doet VVD pijn.

De Nederlandse regering moet bezuinigen en dat doet pijn. Het gevolg is dat de gemeenten minder financiën krijgen, en daarnaast zelfs meer taken. Hoe dan ook moeten we in Oldebroek de broekriem aanhalen, en de pijn neerleggen waar dit mogelijk is.

Voor veel zaken die de burger, of verenigingen willen, zullen we zelf weer verantwoording moeten nemen en de eigen beurs trekken.........lees verder op de website van de VVD.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Moeilijke besluiten voor de bibliotheek.

Bericht door Redactie » vr mei 06, 2011 9:44

Moeilijke besluiten voor de bibliotheek

De vijf gemeenten waarvoor de bibliotheek Noord-Veluwe het bibliotheekwerk verzorgt, hebben zware bezuinigingen aangekondigd. Voor 2012 moet er zo’n € 175.000 ingeleverd worden. Dit bedrag loopt op tot € 300.000 in 2014. Dit is ongeveer 20% van de totale begroting van de bibliotheek.


De inwoners op de Noord-Veluwe die gebruik maken van de voorzieningen van de bibliotheek, zullen de gevolgen van de bezuinigingen bij de gemeenten zeker gaan merken.
De bibliotheek moet ingrijpende keuzes maken. Het publiek zal hier veel hinder van ondervinden. In 2012 sluit de vestiging in Wapenveld. Ook worden de bibliobushaltes in Hattemerbroek, op ’t Noordeinde en ’t Loo opgeheven. Voor Hattem worden de openingsuren teruggebracht van 21 naar 15 en op ’t Harde van 18 naar 10 uur per week.
Voor de jaren na 2012 denkt het management dat aan het sluiten van meer vestigingen zoals in Oldebroek, ’t Harde en wellicht de uitleenposten Hoge Enk en Doornspijk niet te ontkomen is.
Gedwongen ontslagen zullen niet te vermijden zijn.
Herhuisvesting van bibliotheken wordt overwogen evenals het bezuinigen op de ondersteuning van het taal- en leesonderwijs aan basisscholen.
Op de Noord-Veluwe maken 30.000 inwoners gebruik van de bibliotheek. Er zijn 15000 leden onder de 18 jaar.
De bibliotheek ondersteunt de jeugd bij het ontwikkelen van hun lees- en taalvaardigheid. Om volwaardig deelnemer te kunnen zijn in onze (digitale) maatschappij is leesvaardigheid voor iedereen een basisvoorwaarde. De bibliotheek Noord-Veluwe beschrijft in haar beleidsplan de ambities die zij heeft om alle inwoners van de Noord-Veluwe een uitnodigende en verrijkende bibliotheekvoorziening te bieden.
Door de omvang van de door de gemeenten aangekondigde bezuinigingen zal hier niet veel van terecht komen, zo vreest De Bibliotheek Noord-Veluwe. Zij betreurt het ten zeerste dat er geen andere uitweg meer is dan het sluiten van sommige vestigingen en het drastisch verminderen van openingsuren.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » zo mei 08, 2011 0:46

ingezonden door Jan B. Kaiser

In de Stentor van vandaag (zaterdag) staat een artikel “Raad wacht storm van protest”.

Het bezuinigingsplan van de gemeente kenmerkt zich ondermeer door het korten op de maatschappelijke bijdragen aan het verenigingsleven in ons dorp en op het beknibbelen van de bijdragen aan lastige controle commissies en het korten op de raadsvergoeding (niet echter op de salariëring van B&W).

Een groot aantal vertegenwoordigers uit het verenigingsleven mogen maandagavond ieder (voor 5 minuten) hun zegje doen, waarna het gemeentebestuur weer over zal gaan tot de orde van de dag. Dat laatste is tenminste te herleiden aan de uitspraken van PvdA voorman Bert-Jan Dokter, die kennelijk wel problemen heeft met de vormgeving van de bezuinigingen, maar niet met de bezuinigingen zelf. Ik citeer de laatste zin uit het artikel: “De ambtenaren hebben in korte tijd veel werk verzet en uit alles spreekt dat je als raadslid nu niet meer moet gaan dwarsliggen”. Ik distilleer uit deze opmerkingen een tweetal zaken. In de eerste plaats dat de PvdA kennelijk nog steeds denkt onderdeel uit te maken van het college, en in de tweede plaats dat Bert-Jan Dokter een gemeenteraad een overbodig instrument vindt, want ambtenaren verzetten veel werk en dan moet je daar als raad vooral niet tegen verzetten.
De raad is, net als in China het volkscongres, dus feitelijk niet meer dan een applausmachine.
En gestaafd door mijn ervaringen de laatste twee jaar moet ik hem daarin eigenlijk wel gelijk gegeven, want ik kan mij nog geen voorbeeld herinneren waarbij de raad het college heeft teruggefloten. Misschien dat dat bij de windmolens gaat gebeuren, maar ik moet dat eerst nog wel zien. Je zou van een partij als de PvdA die de belangen van de gewone man verdedigt toch wel anders verwachten.

Het zal er wel weer op uitdraaien dat de bezuinigingsvoorstellen door de raad, met drie tegenstemmen van ABO, aangenomen worden. Terwijl eind van de maand naar het zich laat aanzien met dezelfde stemverhouding Euro 876.000 uitgetrokken wordt om een pand op het industrieterrein De Zeuven Heuvels dat aangekocht gaat worden van de BV Bedrijventerrein Hattemerbroek te financieren (zie Veluweland van deze week. Dit artikel staat ook op Oldebroek.net). Met dit bedrag zouden de besparingen op het verenigingsleven achterwege kunnen blijven. Maar ja, in ons dorp betaalt de kleine man voor het falend beleid van de bovenbazen.

Jan B. Kaiser
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Bert-Jan
Berichten: 229
Lid geworden op: do mar 02, 2006 23:45
Locatie: Wezep

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Bert-Jan » zo mei 08, 2011 22:03

Het deStentor artikel waarmee ABO aan 'het distilleren' is geslagen leverde een troebel en oprispingen veroorzakend mengseltje op. Het bewuste artikel bleek echter niet on-line te vinden. Hierbij een kopietje van dat artikel voor diegene die liever een eigen mening vormt ;-)

Groet, Bert-Jan Dokter


DeStentor: ‘Raad wacht storm van protest’

Dertien maatschappelijke organisaties spreken maandagavond (9 mei 2001, red.) hun ongenoegen uit over het snijden van de gemeente in hun subsidies. PvdA mist overleg met samenleving. Raadslid spreekt van paniekmanagement.

Bezuinigingen: Maatschappelijk veld in geweer tegen kaasschaaf van de gemeente Oldebroek
Door: Pieter Steenbergen (DeStentor)

Oldebroek – Afgaande op het aantal aangevraagde inspraakreacties valt het bezuinigingspakket niet goed in de Oldebroeker samenleving. Liefst dertien organisaties uit het maatschappelijk veld zullen maandag in vijf minuten hun zegje doen over de kaasschaaf die het college van B en W over hun inkomsten haalt (zie kader). Zo maakt Het Grinthuus uit ’t Loo zich zorgen over een toekomst zonder subsidie. Het dorpshuis moet van B en W meer inkomsten uit horeca gaan vergaren, maar volgens het bestuur zal deze maatregel de wegvallende subsidie niet compenseren.

“In het verleden hebben we na wat buurtfeestjes veel trammelant gehad met het Bureau Eerlijke Mededinging. Bovendien zitten op ’t Loo geen verenigingen die van het dorpshuis gebruik maken, zoals in Oosterwolde. Met 1250 inwoners is ’t Loo te klein om zonder subsidie te kunnen. We doen het nu met vrijwilligers, maar dat kan niet meer als je vaker open moet om de kosten er uit te halen”, aldus Gerrit Bruynes.

Volgens Bert-Jan Dokter van de PvdA is de gemeente te laat begonnen met het vormgeven van de bezuinigingen. Hij mist ruggespraak met de samenleving. “Het komt op mij over als paniekmanagement, terwijl het college grote woorden bezigt over betrokkenheid en burgerparticipatie. Het is voor de raad slikken of stikken. De ambtenaren hebben in korte tijd veel werk verzet en uit alles spreekt dat je als raadslid nu niet meer moet gaan dwarsliggen.”


Zij luiden de noodklok:

Maatschappelijke dienstverlening Veluwe, Wmo adviesraad, Stichting Senioren Wezep/Oldebroek, Stichting Algemeen Jeugd- en Jongerenwerk Oldebroek, Bibliotheek Noord Veluwe, Muziekschool Noordwest Veluwe, Muziekvereniging Concordia Oldebroek, Muziekvereniging De Eendracht Wezep, Scouting De Trijsberg, Paardensportvereniging Noord Veluwe, Vereniging Kulturhus De Talter Oldebroek, Stichting Multifunctioneel Centrum Wezep, Ondernemersvereniging Oldebroek.

(zoals gepubliceerd in DeStentor Veluwe, 7 mei 2011)

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » di mei 10, 2011 7:37

Snijden in subsidies komt hard aan
Bron Locourant.nl door Matthias Michelsen

OLDEBROEK - Maandagavond 9 mei vond er in het gemeentehuis een commissievergadering plaats Maatschappelijke organisaties en verenigingen kregen de mogelijkheid om in te spreken over de komende bezuinigingen die de gemeente Oldebroek wil doorvoeren door te snijden in hun subsidie.....lees hier verder op Locourant
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » wo mei 11, 2011 9:18

Reuring in raadhuis Oldebroek
Bron www.destentor.nl door Pieter Steenbergendinsdag 10 mei 2011 | 16:15

OLDEBROEK - De dreiging van minder of helemaal geen subsidie stuit het verenigingsleven in Oldebroek tegen de borst. Een stoet organisaties luidt de noodklok. „In tegenstelling tot voetbalclubs kunnen wij voor sponsoren geen reclameborden neerzetten.” Historische bezuinigingen laten niemand koud. Daarom puilt het raadhuis in Oldebroek maandagavond uit en moeten er stoelen bij worden gezet......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » wo mei 11, 2011 9:32

Drastische ingrepen nodig bibliotheek, ontslagen dreigen
bron www.veluweland.nl woensdag 11 mei 2011 00:00

REGIO - Hoewel de gemeenteraden zich nog moeten uitspreken, zegt directeur Hetty Kruithof van bibliotheek Noord-Veluwe op korte termijn geen andere mogelijkheden meer te zien dan drastische maatregelen te nemen. ,,Ik moet per 1 juni mijn begroting indienen en met de bezuinigingen die de vijf gemeenten aankondigen, kan ik geen kant meer op. De vestiging in Wapenveld zal moeten sluiten in 2012, de gemeente Heerde laat mij geen andere keus. Maar ook worden biliobushaltes op de Noord-Veluwe opgeheven.''.......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » wo mei 11, 2011 11:56

Kulturhus onder druk
Bron Huis aan Huis

OLDEBROEK - Kulturhus De Talter in Oldebroek kan niet zonder financiële steun van de gemeente Oldebroek. Als de gemeenteraad daadwerkelijk besluit de geldkraan dicht te draaien, staat de toekomst van het gemeenschapshuis op het spel.......lees hier verder.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie Noord
Redactie
Berichten: 734
Lid geworden op: vr apr 16, 2010 21:03
Locatie: Wezep

Sint Maarten, Oldebroek en de bezuinigingen

Bericht door Redactie Noord » ma mei 16, 2011 14:57

Sint Maarten, Oldebroek en de bezuinigingen
Ingezonden door Jan B. Kaiser, ABO

Heel vroeger (in het jaar 316) leefde er in Hongarije een man, genaamd Martinus. Hij was een ridder in dienst van de koning. Toen hij met een groep soldaten naar Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht weer. Het regende, het werd koud en het ging vriezen. De mannen waren te paard en wilden zo snel mogelijk naar de volgende stad gaan. Daar wilden zij aankomen voordat de poorten gesloten werden. Alle mannen behalve Maarten zetten er flink de vaart in. Maarten reed rustig verder, hij spaarde zijn paard. Het weer werd steeds slechter en Maarten kwam in een sneeuwstorm terecht.

Toen Maarten eindelijk bij de stadspoort aankwam, trof hij er een man aan die in lompen gekleed was. Deze man had het erg koud en zou de nacht zo niet overleven. Maarten zag dat en scheurde zijn eigen warme mantel in tweeën. Een helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij zelf.
Maarten's vrienden zaten al lang in de herberg en schaamden zich een beetje, omdat zij doorgereden waren. Zeker toen zij ontdekten dat Maarten zijn halve mantel had weggegeven. In die nacht had Maarten een droom. Hij zag Christus met zijn halve mantel om. Dit maakte zoveel indruk, dat Maarten het leger vaarwel zei en zich geheel wijdde aan de kerk. Hij werd later zelfs bisschop van Tours (Frankrijk). Maarten was een echte weldoener. Hij dacht alleen aan de mensen die het slechter hadden dan hij zelf.

Ik zo zou denken dat het geheel christelijk college een voorbeeld aan deze heilige kan nemen, door bij het verdelen van de gelden die zij beheert de armen onder ons te ontzien en misschien zelfs symbolisch een deel van hun salaris zouden kunnen inleveren.
Bezuinigingen op de maaltijdvoorziening van de ouderen en minder draagkrachtigen is natuurlijk volledig uit den boze.

Als het college hieraan vasthoudt dan laat ze zich van haar meest onchristelijke kant zien en daar zal ik tot de volgende verkiezingen keer op keer hameren en er op wijzen dat er in onze welvaartsmaatschappij weinig is verandert is sinds het begin van de derde eeuw.
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
Redactie
Redactie
Berichten: 9430
Lid geworden op: di mei 13, 2003 7:55
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Redactie » di mei 17, 2011 13:54

Beste leden van het CDA,

As. 19 mei 2011 discussieert de raad over de bezuinigingen die door het college zijn voorgesteld. Graag hadden we met de leden van het CDA in gesprek gegaan maar de agenda is zo gevuld dat er vrijwel geen vrije avond is te vinden waarop dit zou kunnen. Daarom informeren we u via de website en per mail over de koers die de fractie wil varen. Indien u wilt kunt u daarop reageren per mail. U kunt ons ook bellen. Onze mobiele nummers staan onderaan deze mail.

De financiële problemen die op ons af komen zijn de volgende:
 1. het rijk kort op de algemene uitkering (is 40% van de inkomsten) en draagt daarnaast ook nog eens taken over (bv. jeugdzorg);
 2. de beheerplannen zijn doorgerekend. Het blijkt dat er zowel op korte als lange termijn tekorten zijn te verwachten op het saldo voor onderhoud en exploitatie van gebouwen;
 3. als de recessie doorzet of voorlopig aanhoudt kan er een miljoenen tekort ontstaan in het grondbedrijf;.
 4. het Rijk kort ca.50% op de werkvoorziening (Inclusiefgroep). De gemeentelijke contractuele bijdrage is ca. 3 miljoen. Dit kan een jaarlijkse verliespost van 1,5 miljoen betekenen.
Uit het bovenstaande blijkt dat, naast de bezuiniging die wordt ingezet door het rijk, we te maken hebben met problemen als gevolg van de recessie. In het verleden werden structurele tekorten op beheerplannen nog wel eens door gemeenten aangevuld met winsten uit het grondbedrijf. Dat is nu en naar verwachting in de toekomst niet meer mogelijk.

Het college heeft een waslijst aan bezuinigingen voorgesteld. Een groot deel van deze bezuinigingen kunnen wij ondersteunen. Tijdens de meningvormende raad van 19 mei 2011 willen we een aantal discussiepunten inbrengen. Aan de hand van deze discussiepunten krijgt u enig idee welke richting onze fractie op wel en op welke onderdelen wij wellicht moties gaan indienen. We benoemen ze hierna:

1. Formatie
De formatieve bezuiniging bedraagt theoretisch circa 6% in de voorstellen van het college maar deze is niet doorgerekend. Zou deze bezuiniging ook niet moeten worden ingeboekt? En zou daarboven een extra taakstellende bezuiniging kunnen worden opgenomen van 4% zodat ook de gemeente net als de verenigingen een bezuiniging van 10% ondergaat. Er zijn daarvoor mogelijkheden want bijvoorbeeld op het budget bestuursondersteuning wordt jaarlijks een formatieonderschrijding gerealiseerd en zo zijn er meer plaatsen in de organisatie te bedenken waarop kan worden bezuinigd;

2. Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen (RNV, GGD, etc.). Op de bijdrage aan deze regeling zou per regeling een bezuiniging van 10% moeten worden ingeboekt;

3. Beheerplannen
Op korte termijn ontstaat er een tekort op de beheerplannen sport en gemeentehuis. Op lange termijn ontstaat een zeer groot tekort op onderwijs. Moeten en kunnen we niet meer gebouwen afstoten en een taakstelling opnemen voor de clustering van onderwijsgebouwen en is het verstandig om het vierde veld van vsco en de accommodatie van de tennisclub toe te voegen aan dit al onder druk staande beheerplan.

4. Jong Oldebroek
Willen we geen jeugdvoorziening voor openbaar jeugdwerk in Oldebroek in stand houden? En kan deze bezuiniging niet gecompenseerd worden met de subsidie van de Herv. Stichting jeugd en jongerenwerk die feitelijk voor open jeugdwerk is bedoeld maar die daar slechts sporadisch voor wordt geëffectueerd? Het kerkelijk jeugdwerk ondervindt immers al steun van haar eigen organisatie; Bovendien zouden vrijwilligers uit het kerkelijk jeugdwerk wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het JO.

5. Tafeltje dekje
Het budget voor ouderen wordt gekort. Enerzijds door te korten op de ouderenadviseur, anderzijds door te korten op tafeltje dekje. Zouden we het budget voor ouderen niet beter moeten inzetten door maximaal te subsidiëren op directe hulp/zorg? Oftewel primaire levensbehoeften vóór advisering.

6. Kulturhus
Is de bezuiniging op het Kulturhus wel rechtvaardig omdat het exploitatietekort op sportzaal de Talter hierin is verwerkt;

7. Reclame en precariobelasting
Gaat de precario- en reclamebelasting daadwerkelijk iets opleveren of voeren we iets in waar zowel de ondernemer als de gemeente last mee krijgt.

8. Schoolzwemmen
Er zijn gemeenten die een jaar zwemles vergoeden voor mensen die een inkomensnorm hebben van onder de 110% bijstand. Is daarom schoolzwemmen voor iedereen anno 2011 nog noodzakelijk of zou kunnen worden volstaan met een toekenning via deze tegemoetkoming bijzondere bijstand.

9. Openbare ruimte
Op onderhoud Openbare ruimte wordt 10% bezuinigd. Deze grens is willekeurig gekozen lijkt het. Gezien de goede staat van onderhoud van riolering en wegen is het wellicht mogelijk om van een hogere korting uit te gaan. Is het aanvaardbaar om op openbare ruimte bijvoorbeeld 15% te bezuinigen?

10. Subsidiegrens
Door de voorgestelde 10% bezuinigingen vallen veel organisaties onder de grens van 500 euro en ontvangen daardoor niets meer. Is het niet eerlijker om het drempelbedrag voor subsidies op 450 euro te zetten?

11. Cultuurbudget
Is het mogelijk om de museumboerderij ook een horecavergunning te geven en de subsidie terug te brengen (naar bijv. 10.000) en het overblijvende budget te besteden aan de muziekverenigingen/cultuurhistorie? (budget behouden voor de cultuursector)

12. Werkvoorzieningschap
Er komt een herstructureringsfonds van het Rijk om de werkvoorzieningschappen te herstructureren. De mogelijkheid om uit dit fonds te putten is gekoppeld aan de snelheid waarmee de werkvoorzieningen worden geherstructureerd. Is het niet raadzaam om hier dan zo snel mogelijk mee te beginnen?

13. Risico’s grondbedrijf
Als we de risico’s van het grondbedrijf onvoldoende en tijdig afdekken, is er een kans dat alle bezuinigingen voor niets zijn omdat we dan wellicht jarenlang moeten bijboeken vanuit algemene middelen. Is het daarom niet raadzaam om z.s.m. de risico’s helder in kaart te brengen?

Mocht u belangrijke onderwerpen missen dan horen wij dat graag. Mocht u op onderdelen uw mening willen geven dan horen wij dat ook graag.

Met vriendelijke groet,

Heleen Mulder,
Jules van der Weerd
Chris Spijkerboer
Jan Willem Spronk
Arjan Dickhof
Oldebroek.net - Door, voor en van inwoners uit de gemeente Oldebroek.

Gebruikersavatar
mrotman
Beheerder
Berichten: 422
Lid geworden op: wo okt 16, 2002 16:18
Locatie: Wezep
Contacteer:

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door mrotman » wo mei 18, 2011 9:18

Zet wel de kraan dicht voordat je aan het dweilen gaat!
Word coördinator
Door twee mooie subsidies van de gemeente Oldebroek en het Skanfonds is het mogelijk om op korte termijn een coördinator (0,3 FTE) aan te nemen. Op dit moment staat de vacature uit binnen de gemeente Oldebroek. Aan de coördinator de taak om het werk van stichting Present Oldebroek goed op de kaart te gaan zetten binnen de gemeente.
http://www.oldebroek.net/phpBB2/viewtop ... 540#p14540

Gebruikersavatar
Barry
Berichten: 341
Lid geworden op: di okt 23, 2007 11:54
Locatie: Wezep

Re: Gemeenteraad ontvangt tussenstand bezuinigingen.

Bericht door Barry » wo mei 18, 2011 20:58

subsidies kunnen goed zijn...

zelf geloof ik niet in dit project, maar er worden wel hele goede dingen mee gedaan.

ik denk ook dat de gemeente misschien eerst de interne uitgaven onder de loep moet nemen. Wat kan er op het gemeentehuis en in de gemeentewerf efficiënter? Waar wordt het geld over de balk gesmeten?

Ik heb al één voorstel! Neem een andere straatmaker in dienst, of spreek een meterprijs af. Als ik nadenk over hoe lang er wordt gedaan over 3 meter stoep herstellen, dan is het gewoon schandalig.

Plaats reactie